دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
دوشنبه، ۲۵ شهریور، ساعت ۱۳:۰۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: حکم ابادی، فائزه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر مرتضی بینش
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی برنامه‌ریزی درسی
پژوهش حاضر با هدف«بررسی رابطه بعد محتوایی برنامه درسی مغفول با صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش سبزوار» انجام شده است . روش تح ...


سه‌شنبه، ۲۶ شهریور، ساعت ۱۲:۰۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: گودرزیان، سمانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
سید حسین اشراقی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی روانشناسی شخصیت
پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه 5 عامل شخصیت در رضایت شغلی و تنیدگی کارکنان مرکز سالمندان مادر سبزوار انجام شده است. این پژوهش از نوع تحقیق توصیفی و همبستگی می باشد و جامعه آماری شامل ...


سه‌شنبه، ۲۶ شهریور، ساعت ۱۳:۰۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: شم ابادی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر سکینه محبی امین
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی علوم تربیتی گرایش برنامه‏ریزی آموزشی
یکی از ارکان پیشرفت و توسعه پایداردرهرکشوری شکوفایی دانش آموزان آن کشوراست. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین خلاقیت و اعتمادبه نفس باپیشرفت تحصیلی دردرس ریاضی دانش آموزان مق ...


چهارشنبه، ۲۷ شهریور، ساعت ۰۹:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: قاسمی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر یوسف رمضانی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد
هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرایند مدیریت دانش بر مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی استفاده از دانش اداره کل راه آهن خراسان می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از ...


چهارشنبه، ۲۷ شهریور، ساعت ۱۰:۰۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۶
نویسنده: جغتائی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر مرجان وثوقی
محبوبه خسروجردی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ، تحلیل و طبقه بندی علل ترک تحصیل دانش آموزان زبان انگلیسی با استفاده از مصاحبه ای نیمه ساختارمند انجام شده است. مطالعه حاضر تلاش کرده است تا عوامل موجو ...