دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: برادران سلمانی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
بررسی ارتباط بین هوش معنوی در میان معلمان زبان انگلیسی ایرانی و استقلال آموزشیآنها چکیده فارسی با توجه به اهمیت تأثیر معلم بر انگیزش ، پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانش آموزان ، تحقیق حا ...


نویسنده: بیدخوری، نعیمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
بیمه بیکاری از یکی از شاخه های حمایت یا تامین اجتماعی می باشد و تامین اجتماعی به عنوان یک پدیده تاریخی و اجتماعی حاصل فرآیند تحولات اقتصادی و اجتماعی می باشد و برحسب ضرورت انسان ها ...


نویسنده: بیهقی، حامد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک بر عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط شهر درگز با توجه به نقش تعدیلی ظرفیت نوآوری است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و روش پژو ...


نویسنده: احمدی، هانیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تصویرگری شاعرانه از آن دست ویژگی¬هایی است که شاعر قوی و ضعیف را از هم متمایز می¬کند. شعر شاعری که بر فنون تصویرآفرینی و بلاغت تصویر تسلط دارد در اذهان مردم می¬ماند و سخنانش خریدار ...


نویسنده: قلعه نویی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
در این پایان¬نامه مسأله «بازآرایی شبکه توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت¬های مختلف در حضور خودروهای الکتریکی، تولیدات پراکنده و ذخیره¬سازهای انرژی به¬صورت مسأله خطی آمیخته با اعداد ص ...


نویسنده: کاظم پناهی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی ذهن¬آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر تاب¬آوری و مسئولیت پذیری والدین کودکان مبتلا به اتیسم مرکز آموزشی کودکان اتیسم تکاپو مشهد در سال 1397-1398 بود. روش ...


نویسنده: اریان جم، محمدعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش به بررسی میزان توجه مولفه های سواد رسانه ای در کتابهای مطالعات اجتماعی چهارم، پنجم و ششم ابتدایی و همچنین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش میپردازد. روش تحقیق در پژوهش حاضر ...


نویسنده: وحدتی خواه، عذرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
حق آموزش و تحصتیل شتامل فراگیتری معلومتات از طریتق آمتوزش و پترورش ابتتدایی و عمتومی و « در فقه اسلامی در باب .» تخصصهای عملی از طریق آموزش کاربردی، نظیر آموزش فنی و حرفهای میباشد ...


نویسنده: سنگ سفیدی، اسداله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و واکنش بازار سرمایه با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی است. این موضوع از طریق جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و همچنین روش اسن ...


نویسنده: نجاراف، فرشته ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال¬های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. ایـن تغییرات، به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ می¬دهد. با توجـه بـه اهمیتـی کـه سرمایه¬گذاران ...