دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمود برهانی نسب، ۱۳۹۷

بررسی جایگاه و اعتبار اسناد هویتی و سجلی در نظام حقوقی ایران

در حقوق ایران اسناد هویتی و سجلی مدارکی هستند که اثبات می کند شما چه کسی هستید و اعتبار کاری که انجام می دهید تا چه مدت است مانند شناسنامه، کارت ملی و... که معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط بشری قلمداد می‌شوند. اسناد هویتی به لحاظ فنی به عنوان یک سند رسمی تعریف می‌گردد. اما به لحاظ هویتی و تابعیتی یک نشانه می باشد که به ازاء اثبات کتبی قرار می گیرد. با آنکه هویت افراد از مجموعه ای از نشانه ها تشکیل شده است. سند سجلی فرد نیز در کلیت خود یک نشانه است. در واقع هویت و سند هویتی معطوف به بازشناسی از میان خودی و بیگانه است. اسناد هویتی به طور کلی شامل اسناد ولادت. وفات. شناسنامه. اعلامیه و اطلاعیه. دفتر نام خانوادگی و دفاتر ثبت کل وقایع است که مهمترین این اسناد شناسنامه است که سند رسمی هویت و تابعیت شخص محسوب می شود. شناسنامه سند رسمی برای احراز و اثبات هویت اشخاص (حقیقی) در جامعه است در واقع پر اهمیت ترین اوصاف احوال شخصیه در قالب این سند جلوه‌گر می‌شود و ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری عمدی و غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می‌گیرد به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهکاران قرار می گیرد چرا که بعضی از این بزهکاران سازمان یافته (اعم از ملی یا فراملی) بیشتر از سایرین به ارزش آن پی برده اند و به همین دلیل برای دستیابی به این اسناد تدابیر جنایی گوناگون و گسترده‌ای بر علیه آنها تدارک می بیند و آنچه شهود است شناسنامه و بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد. با این اوصاف امروز، حفظ و صیانت از اسناد هویتی سبب ایجاد امنیت و آسایش خاطر افراد جامعه شده است. بنابراین قانون‌گذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خاص و عام و جرایم و مجازاتها از همه مهمتر قانون تخلفات جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد ???? سعی در حفظ و حراست این اسناد به خصوص شناسنامه داشته و دارد که نیازمند بازنگری این قوانین می باشد

کلیدواژه‌ها: اسناد هویتی، اسناد سجلی، حقوق ایران.

M.A. Thesis:

A Survey on the Position and Validity of Identity Documents in Iran's Legal System

In Iranian law, identity documents and proofs are evidence of who you are and how long the credibility of the work you are doing, such as a birth certificate, a national card, etc., which represents the official identity and the reason why individuals are separated from each other. Basically, many human relationships are considered necessary. Identity documents are technically defined as an official document. But in terms of identity and citizenship, it is a sign that is made for written proof. Although the identity of individuals is composed of a set of symptoms. The Sedelifard document is also a sign in its entirety. In fact, the identity and identity document are aimed at recognizing the self and the alien. Identity documents generally include birth certificates. Death Birth certificate. Notices and Notices. The name of the office and the registration offices of the events are the most important of these documents of the birth certificate, which is the official document of identity and nationality of the person. The identity document of the official document for authenticating and verifying the identity of (real) persons in the society is in fact the most important features of personal status in the form of this document and the presentation and use of many deliberate and non-governmental essential services is also based on the same documents. It is exploited by delinquents because some of these organized offenders (national or transnational) are more likely to be identified than others, and for this reason, to obtain a wide range of criminal and criminal measures against them, Sees what is witnessing and more than other identity documents In place. Today's preservation and protection of identity documents has created the security and comfort of the people of the community. Therefore, the legislator, considering the importance of these documents with the establishment of a variety of special laws and laws and crimes and penalties, most importantly, the law of violations of crimes and penalties related to the documents and the birth certificate of August 1, 1991, has tried to preserve and protect these documents, especially the birth certificate. Which requires a revision of these rules.

Keywords: identity documents, documents of law, rights of Iran.