دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا شم ابادی، ۱۳۹۸

بررسی رابطه بین خلاقیت و اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آمزان مقطع متوسطه اول دبیرستان های سبزوار

یکی از ارکان پیشرفت و توسعه پایداردرهرکشوری شکوفایی دانش آموزان آن کشوراست. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین خلاقیت و اعتمادبه نفس باپیشرفت تحصیلی دردرس ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه اول دبیرستان های سبزواردرسال تحصیلی98-1397 می باشد. روش تحقیق، کاربردی وازنوع توصیفی می باشد. داده های موردنظرا بین دانش آموزان مقطع متوسطه اول دبیرستان های سبزواربااستفاده ازپرسشنامه خلاقیت تورنس(1996) واعتمادبه نفس روزنبرگ (????) که روایی و پایایی آن موردتأیید قرارگرفته و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده، جمع آوری شده است. در نهایت داده های 371 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس18 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان دادکه بین خلاقیت واعتمادبه نفس باپیشرفت تحصیلی دردرس ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه اول دبیرستان های سبزواررابطه مثبت و معناداری وجوددارد.

کلیدواژه‌ها: خلاقیت، اعتماد به نفس، پیشرفت تحصیلی

M.A. Thesis:

Investigating the Relationship between Creativity and Self-esteem with Academic Achievement in understanding the Mathematical Lessons of Sabzevar High School Students

One of the pillars of sustainable development in every country is the prosperity of its students. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between creativity and self-esteem with academic achievement in first grade high school students in Sabzevar. The method of this research is applied and descriptive. The data were collected from the first high school students of Sabzevar high schools using a questionnaire whose validity and reliability were confirmed by simple random stratified sampling. Finally, data of 371 questionnaires were analyzed using SPSS software. The findings of this study showed that there is a positive and significant relationship between creativity and self-esteem and academic achievement in math course of first grade high school students in Sabzevar

Keywords: : Creativity, Confidence, Academic Achievement