دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احسان شاه محمدی، ۱۳۹۶

استرس کاری حسابرسان و کیفیت حسابرسی

با توجه به نقش پراهمیت استرس شغلی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی این تحقیق با هدف بررسی تأثیر استرس کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. متغیر وابسته پژوهش کیفیت حسابرسی بود که از مدل تعدیل شده جونز(1995) جهت نشان دادن آن استفاده گردید. متغیر مستقل پژوهش استرس کاری حسابرسان با در نظر گرفتن دو عامل تعداد شرکت‌ها و پیچیدگی کسب و کار هر شرکت، اندازه‌گیری شد. بر این اساس اطلاعات مورد نیاز پژوهش از نمونه‌ای شامل 123 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 6 ساله میان سال‌های 1390 تا 1395 جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی توسط نرم‌افزار ایویوز انجام گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات در قالب دو فرضیه تحقیق نشان داد که بین استرس کاری حسابرسان و کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین استرس کاری حسابرسان و کیفیت حسابرسی در اولین سال حسابرسی صاحب‌کار جدید ‏نسبت به سال‌های بعدی تصدی کار رابطه قوی‌تری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: استرس، استرس کاری حسابرسان، حسابرسی، کیفیت حسابرسی.

M.A. Thesis:

auditors work stress and audit quality

Considering the important role of auditors 'job stress on audit quality, this study aimed to investigate the effect of auditors' stress on the audit quality of listed companies in Tehran Stock Exchange. The dependent variable was the quality of audit, which was used by the modified model of Jones (1995) to illustrate it. The independent variable of the study of auditor's stress was measured by considering the two factors of the number of companies and the complexity of each company's business. Accordingly, the required research data was collected from a sample of 123 companies in the Tehran Stock Exchange for a period of 6 years from 1390 to 1395 and analyzed statistically. The data analysis in this research was done using data regression method and regression analysis using .... software. Results of data analysis in the form of two research hypotheses showed that there is a negative and significant relationship between auditors' work stress and audit quality. Also, there is a stronger relationship between the auditor's work stress and the quality of audit in the first year of the new owner's audit rather than next years.

Keywords: stress, audit quality, auditor's job stress, auditor