دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حمید شیخانی، ۱۳۹۶

بررسی تأثیر برخی گونه های پروبیوتیک اسید لاکتیک باکتری ها در کاهش کلسترول ماست خامه ای

در قرن حاضر، فرآورده های پروبیوتیک به خصوص ماست بین مردم بسیار مقبولیت یافته و این امر به دلیل تأثیر آن ها بر سلامت مصرف کنندگان است. در این پژوهش، تاثیر برخی گونه های پروبیوتیک اسید لاکتیک باکتریادر کاهش کلسترول ماست خامه ای وزنده مانی باکتری های پروبیوتیک و برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ماست پروبیوتیک مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی به صورت طرح اسپلیت پلات در زمان موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت که در ان فاکتور های اصلی نوع باکتری وفاکتور فرعی زمان ومتغیر های وابسته تعداد باکتری،میزان کلسترول نمونه ، pH،اسیدیته وخصوصیات حسی بود.شیر مورد استفاده برای تولید نمونه های ماست پروبیوتیک،پس از فرموله شدن(افزودن خامه، شیرخشک وپودرآب پنیر)پاستوریزه وهموژنیزه شد ؛ سپس تحت فرآیند حرارتی 90 C به مدت ‎20دقیقه قرار گرفت. بعد از خنک شدن شیرفرموله تا دمای 43 C ، باکتری های سنتی ماست به همراه باکتری های پروبیوتیک مورد نظر(BB12، LA5، C431 (به شیرتلقیح گردید و سپس در ظروف پلی استایرن (PS)بسته بندی وگرمخانه گذاری انجام شد. در طی تخمیر، pH کاهش یافت تا به 7/4- 5/4رسید. بعد از تخمیر، نمونه های ماست تهیه شده در سردخانه(4 C) نگهداری شدند. اندازگیری میزان کلسترول ، برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی (pH ،اسیدیته قابل تیتر ) ،ویژگی های حسی و قابلیت زنده مانی پروبیوتیک ها طی ‎21 روز نگهداری در دمای 4 C تعیین گردید. با گذشت زمان در طول دوره نگهداری، اسیدیته افزایش ؛ ولی قابلیت زنده مانی پروبیوتیک ها،میران کلسترول و pH کاهش یافت. همچنین،گذشت زمان برخواص حسی نمونه ها تاثیر داشت. نتایج مقایسه میانگین تیمار ها درطول زمان نشان داد که باکتری BB12 بالاترین جمعیت وباکتری C431 کمترین جمعیت را در ماست پروبیوتیک را در طی مدت نگهداری داشتند و بیشترین میزان کاهش کلسترول مربوط به باکتریC431 بود، همچنین در مورد اثر متقابل نوع باکتری وزمان در مورذ فاکتورهای اندازگیری (pH،اسیدیته و ارزیابی حسی )در سطح یک درصدوپنج درصد معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها: ماست پروبیوتیک.زنده مانی باکتری های پروبیوتیک.میزان کلسترول.ویژگی های حسی

M.A. Thesis:

Evalution Of Some Probiotic Lactic Acid Bbacteria On Cholestrol Reduction In Creamy Yogurt

In the current century, probiotic products especially yogurt are popular among people, and this is due to their impact on consumer health. In this thesis, the impact of some probiotic species of bacterial lactic acid on the reduction of cholesterol in the weight of creamy yogurt of probiotic bacteria and some of the physicochemical and sensory properties of probiotic yogurt were investigated. This study was conducted as split plot design at time of analysis. In this study, the main factors of bacterial species and sub-factor of time and dependent variables were bacterial count, sample cholesterol, pH, acidity and sensory properties. The milk used to produce probiotic yoghurt samples was pasteurized and homogenized after formulation (adding cream, milk powder and cheese dip), then it placed under a 90 ° C heat treatment for 20 minutes. After cooling the fermented milk to a temperature of 43 ° C, the traditional bacteria of yogurt, along with the probiotic bacteria (BB12, LA5, C431), were packaged and subsequently packaged in polystyrene containers (PS). During fermentation, the pH decreased to 4.5-4.7. After fermentation, the samples of yogurt were stored in a refrigerator (4 ° C). Cholesterol levels, some physicochemical properties (pH, titratable acidity), sensory characteristics and survival probiotics were determined during the 21 days of storage at a temperature of 4 C. During the maintenance period, acidity increased but the probability of survival of the probiotics, Cholesterol and pH decreased, and the time elapsed with the sensory effects of the samples. The comparison results of the treatments mean over time showed that BB12 had the highest population and C431 population with the least population in probiotic yogurt during storage, and the highest reduction in cholesterol was related to C431 bacteria.Also, the interaction effect of bacteria type was significant on the determinant factors (pH, acidity and sensory evaluation) at 1% and 5% levels.

Keywords: probiotic yogurt.survival probiotics.Cholesterol levels.sensory characteristics