دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی اصغر بیدی، ۱۳۹۸

تاثیرآموزش شهر وندی وروابط اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول پسر شهر سبزوار

چکیده این پژوهش، از لحاظ دسته بندی پژوهش، یک پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، با گروه کنترل و آزمایش است و از نظر دسته بندی و هدف از نوع کاربردی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر یکی از دبیرستانهای مقطع متوسطه ی اول شهرسبزواردر سال تحصیلی 98-97 میباشد و تعداد 60 نفر از آزمودنیهایی که از لحاظ مهارتهای اجتماعی ،آموزش شهروندی که عملکرد تحصیلی مختلف را دارند انتخاب و به دوگروه آزمایشی 30 نفر(گواه )30 نفر تقسیم شدند و سپس متغیر مستقل آموزش شهر وندی و مهارتهای اجتماعی بر روی گروه آزمایش طی 50 روز و به مدت 7 جلسه ی نود دقیقه ای اعمال گردید. با توجه به هدف تحقیق و ماهیت آن، مناسبترین روش برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز، آزمون های مداد کاغذی بوده و برای گردآوری دادهها از آزمونهای استاندارداستفاده شد. در پایان جلسات آموزش مهارتهای زندگی،وتربیت شهروندی مجدداً آزمون های تربیت شهروندی وروابط اجتماعی ازدو گروه کنترل و گروه آزمایش برگزار و به جهت داده های آماری بررسی شدند. دراین روش پژوهش ابتدا آمارتوصیفی مشخص شد ، سپس ضریب همبستگی بین متغییر ها بررسی خواهد شد. در صورت داشتن همبستگی از تحلیل رگرسیون برای بررسی داده ها استفاده شد . برای تحلیل داده ها ی پرسشنامه های استاندارد ،از نرم افزار spss-23استفاده شد .نتایج بدست آموده نشان میدهدآموزش تربیت شهروندی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول تاثیر معنا داری دارد. در این پژ وهش میانگین نمره در گروه پیش‌آزمون آزمایش، 15/16 و در گروه پس‌آزمون آزمایش، 82/17 بدست آمده است که بیان می‌کند پس از برگزاری دوره آموزش تربیت شهروندی، حدود 7/1 نمره افزایش در گروه آزمایش مشاهده شده است. همچنین روابط اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول تاثیر معنا داری دارد.در این پژ وهش میانگین نمره در گروه پیش‌آزمون آزمایش، 34/15 و در گروه پس‌آزمون آزمایش، 86/16 بدست آمده است که بیان می‌کند پس از برگزاری دوره مهارت اجتماعی، حدود 5/1 نمره افزایش در گروه آزمایش مشاهده شده است. نتایج موید این موضوع است که بین گروه های آزمایش و کنترل از لحاظ پس آزمون اختلاف معناداری مشاهده می شود. میزان تأثیر مداخله 55 درصد بوده است و توان آماره 100 درصد است. کلید واژه ها : روابط اجتماعی، آموزش شهروندی، عملکرد تحصیلی،متوسطه اول

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

The effect of Vandi city teaching and social relations on academic performance of first grade high school students in Sabzevar city

Abstract This research is a quasi-experimental research with pre-test and post-test design with control and experimental groups and it is applied in terms of category and purpose. The statistical population of the present study is one of the first high school students in urban high school in the school year of 97-98. Thirty participants were divided and then the independent variable of Wendy's education and social skills was applied to the experimental group for 50 days for 7 90-minute sessions. According to the purpose of the research and its nature, the most appropriate method for collecting the required information was paper pencil tests and standard tests were used to collect the data. At the end of the life skills training, citizenship training sessions, citizenship education and social relations tests were again conducted from the control and experimental groups and analyzed for statistical data. In this research, descriptive statistics are first determined, then the correlation coefficient between the variables will be investigated. Regression analysis was used to evaluate the data. Spss-23 software was used for data analysis of standard questionnaires. The results showed that citizenship education had a significant effect on the academic performance of first grade high school students. In this study, the mean score in the pre-test group was 16.15 and in the post-test group was 17.82, which indicates that after the citizenship training course there was a 1.7 point increase in the experimental group. Also, social relationships have a significant effect on the academic performance of the first grade students. In this study, the mean score in the pre-test group was 15/34 and in the post-test group 16/86, which indicates that after the social skills course There was a 1.5-fold increase in the experimental group. The results confirm that there is a significant difference between the experimental and control groups in the post-test. Intervention effect was 55% and statistical power was 100%. Keywords: Social Relations, Citizenship Education, Academic Performance, First High School

Keywords: