دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طیبه نجفی، ۱۳۹۸

سواد مالی،مشاوران مالی و منابع اطلاعاتی بر تقاضا برای بیمه عمر

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر سواد مالی، مشاوران مالی و منابع اطلاعاتی بر تقاضا برای بیمه عمر انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه¬ی مشتریان بیمه آسیای شهر سبزوار در سال 1397تشکیل دادند که از بین آنان با استفاده از جدول کرچسی و مورگان تعداد 384 نفر، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، به¬عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با توجه به عدم همگن بودن جامعه آماری (مرد و زن)، نمونه-گیری به صورت مساوی در دو طبقه مردان و زنان، انجام شد. ابزار مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه بود که روایی پرسش‌نامه‌ توسط خبرگان حوزه مدیریت مالی و مدیریت اجرایی، مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و پایایی آن‌ نیز با اجرای اولیه در نمونه‌ای به تعداد 30 نفر به روش آلفای کرونباخ، تأیید شد. نتایج در دو سطح آمار توصیفی(جداول و نمودار) و استنباطی(آزمون معادلات ساختاری) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که: سواد مالی، مشاوران مالی و منابع اطلاعاتی بر تقاضای برای بیمه عمر تاثیر مثبت و معناداری دارد. در این راستا، متغیرهای سواد مالی، منابع اطلاعاتی و مشاوران مالی بترتیب بیشترین تاثیرگذاری را بر تقاضای برای بیمه عمر در بیمه آسیا شهرستان سبزوار، داشتند.

کلیدواژه‌ها: سواد مالی، مشاوران مالی، منابع اطلاعاتی، تقاضا برای بیمه عمر، بیمه آسیا

M.A. Thesis:

Financial Literacy, Financial Advisers and Information Resources on Demand for Life Insurance

The purpose of this study was to investigate the financial literacy, financial advisors and information resources on demand for life insurance (Case study: Asian Insurance of Sabzevar). The statistical population of the study was all the clients of Asia Insurance in Sabzevar, of which 384 were selected using simple random sampling method, using the Kirsches and Morgan table. Due to the heterogeneity of the statistical population (male and female), sampling was done equally in two classes of men and women. Questionnaire was used for data collection. The validity of the questionnaire was confirmed by respected professors and their reliability was confirmed by initial implementation in a sample of 30 people. Results were analyzed in two levels: descriptive statistics (tables and graphs) and inferential statistics (structural equation test). Finally, the results of this study showed that: Financial literacy, financial advisors, and information resources have a significant impact on life insurance demand. In this regard, variables of financial literacy, information sources and financial advisers had the most effect on life insurance demand in Asian insurance in Sabzevar, respectively.

Keywords: Financial Literacy, Financial Advisors, Information Resources, Life Insurance Demand, Asian Insuranc