دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بهنام قادری، ۱۳۹۸

ارایه یک روش برای بهینه سازی مسیریابی در شبکه های موردی سیار مبتنی بر تاخیر با استفاده از الگوریتم فراابتکاری

بسیاری از برنامه های کاربردی و خدمات در VANET (شبکه های بین خودرویی) و فناوری محاسبات ابری که مثل رویایی در آینده نزدیک بودند؛ امروزه قابل مشاهده هستند. اپلیکیشن های ونت در چند سال آینده شاهد رشد چشمگیری به دلیل پیشرفت در تکنولوژی های ارتباطات بی سیم و صنعت خودروسازی خواهند بود. با این حال گمان بر این است که وسایل نقلیه پیشرفته که در آینده خواهد آمد به طور بالقوه از ذخیره سازی پردازنده، محاسبه و منابع ارتباطی کمتر بهره خواهند برد. این پدیده زمینه ای برای تکامل ونت سنتی به یک نمونه ای غنی از برنامه های کاربردی که به ابرهای ونت اشاره می کند مهیا می سازد. در این پژوهش، ما با کمک چارچوبی از ابرهای ونت یعنی ونتی که از ابرها استفاده می کند، یک فرایند امن و سرویس حافظ حریم خصوصی که به عنوان اطلاعات ترافیک مورد مراجعه قرار می گیرد را به صورت خدماتی که روی سرویس محاسبات ابری است معرفی می کنیم. این سرویس برای وسایل نقلیه (به عبارت دقیق تر مشترکین) اطلاعات ترافیکی غربال شده از ابرها فراهم می کند که نتیجه ای از همکاری با ابر در راه حفظ حریم خصوصی است. کاربران قانونی ونت اطلاعات محل تقریبی مکرر خود را که اشاره به بردارهای حرکتی دارد با زیرساخت های ابر از طریق ایستگاه های بی سیم به اشتراک می گذارند. (بخش های جانبی ایستای جاده RSUs و وسایل نقلیه همراه با اینترنت 3/4 G هستند). ایستگاه های بی سیم اطلاعات ترافیک دانه درشت (بردارهای حرکتی) را بعد از پردازش کردن از وسیله نقلیه به ابر می فرستد، ماژول های ابر اطلاعات ترافیک را ساخته و دوباره همراه با هشدارهای مبتنی بر مکان به مشترکین بر اساس مکان آنها و مسیر حرکتشان می فرستد. ارتباط میان وسایل نقلیه، ایستگاه های بی سیم، و زیرساخت های ابر با حفظ حریم خصوصی انجام می گیرد. به طور دقیق تر وسایل نقلیه بردارهای حرکتی خود را با زیرساخت های ابر به طور ناشناس به اشتراک می گذارند. بردارهای حرکتی بسیار سخت به فرستنده لینک می شود، مگر اینکه به طریقی لازم باشد. به طور مشابه هر وسیله نقلیه اطلاعات ترافیک غربال شده را به روشی محافظ حریم خصوصی، دریافت می کند. سرویس پیشنهاد شده دشمنان را از سوء استفاده حریم خصوصی «و/یا» ساخت پروفایل در مقابل کاربران مشخص دور نگه می دارد. علاوه بر این برای محرمانه بودن محل و حفظ حریم خصوصی نیز، ما یک روش رمزگذاری مبتنی بر مکان زمان پیشنهاد می کنیم که دشمنان داخلی و بیرونی را از دست کاری در محتوای پیام ها دور نگه میدارد. علاوه بر این، سرویس پیشنهادی حافظ حریم خصوصی مشروط کاربران است و با کمک گرفتن از یک مکانیزم ابطالی کارآمد، مقامات مسئول می توانند هر گره را در صورت بروز اختلاف لغو کند. سرویس پیشنهادی همچنین به معرفی مفهوم «تین کلاینت» برای وسایل نقلیه می پردازد، که بسیاری از پردازش زمانبر که به ابر و منابع پردازش وسایل نقلیه داده شده را می توان در جای دیگری استفاده کرد، به عنوان مثال: برای برنامه های کاربردی مربوط به ایمنی بحران. بطور دقیقتر، ابر داده ترافیک بزرگ را پردازش می کند و نتایجی به موقع، قاطع و معنادار تولید می کند.

کلیدواژه‌ها: ابر ونت، امنیت، حریم خصوصی،مسیر یابی, انتشار اطلاعات ترافیک، محاسبات ابری

M.A. Thesis:

presenting a method for optimizing routing in mobile ad hoc network based on delay using Metaheuristic Algorithm

Many applications and services in Vanet (inter-vehicle networks) and cloud computing technology that were like a dream in the near future are visible today. Vanet apps will see significant growth over the next few years due to advances in wireless communications technologies and the automotive industry. However, it is believed that advanced vehicles that will come in the future will potentially benefit from less CPU storage, computing and communication resources. This provides the context for the evolution of traditional Vanet to a rich sample of applications that refer to Vanet clouds. In this study, we introduce a secure process and privacy service, referred to as traffic information, as a cloud computing service with the help of the Vanet Cloud Framework, which uses the cloud. do. The service provides vehicles (more specifically subscribers) with screened traffic information from the cloud, which is the result of collaboration with the cloud for privacy. Vanet legal users share information about their approximate location, which refers to motion vectors, with cloud infrastructure via wireless stations. (The stationary parts of the road are RSUs and vehicles with a 3.4G internet connection). Wireless stations send coarse-grained (motion vectors) traffic information to the cloud after processing from the vehicle, builds cloud traffic information modules, and re-routines subscribers with location-based alerts based on their location and route of travel. Sends. Communication between vehicles, wireless stations, and cloud infrastructure is done with privacy. More precisely, vehicles share their motion vectors with cloud infrastructure anonymously. The motion vectors are very hard to link to the transmitter unless otherwise required. Similarly, each vehicle receives screened traffic information in a privacy-friendly manner. The proposed service keeps enemies away from abusing "and / or" profiling privacy against specific users. In addition to location confidentiality and privacy, we also propose Mike's time-based encryption method that keeps internal and external enemies from tampering with the content of messages. In addition, the proposed service is conditional on the protection of users' privacy, and with the help of an efficient cancellation mechanism, authorities can remove any node in the evanet of a dispute. The proposed service also introduces the concept of "Thin Client" for vehicles, where many of the time-consuming processes assigned to cloud and vehicle processing resources can be used elsewhere, for example: for applications related to Crisis safety. More precisely, the metadata processes large traffic and produces timely, decisive, and meaningful results.

Keywords: Vanet cloud, security, privacy, routing, traffic information dissemination, cloud computing