دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهسا ایمانی، ۱۳۹۸

مسولیت مدنی معلمان در حین تعلیم و تربیت نسبت به دانش اموزان در حقوق ایران و فرانسه

امروزه با توجه به حوادث و اتفاقاتی از قبیل آتش سوزی در مدارس، خراب شدن مدارس فاقد رعایت اصول ساخت و ساز در مقابل زلزله و دیگر حوادثی که در حین آموزش در مدرسه می بینند رو به گسترش بوده و مسئولین و مقامات را در این خصوص وادار به تصویب قوانینی جهت اعمال مسئولیت مدنی مربیان و مسئولین ارشد مدارس واداشته است. بنابراین مقرراتی تحت عنوان مسئولیت مدنی حوادث آموزشی از جایگاه ویژه ای در برخی از کشورها تدوین شده اند که در صورت احراز مسئولیت مدنی مربی و معلم ناشی دارای مسئولیت مدنی شده و باید جبران خسارت مادی و معنوی صورت پذیرد. یکی از این مسئولیت ها مسئولیت عمل ناشی از فعل غیر می باشد که معلم در قبال فعل دانش آموز مسئول جبران خسارت می باشد و دارای مسئولیت مدنی می باشد. حقوق ایران بر خلاف حقوق فرانسه در خصوص مسئولیت مدنی مربی و معلم مدارس از دامنه محدودتری برخوردار بوده و مسئولیت مدنی معلمان را در حوزه هایی محدود می پذیرد. اما حقوق فرانسه این مسئولیت را به طور وسیعی مورد قانونگذاری قرار داده است که در این پایان نامه به بررسی آن می پردازیم

کلیدواژه‌ها: آموزگار، دانش آموز، مدرسه، فعل زیانبار، عمل غیر، مسئولیت مدنی

M.A. Thesis:

Civil liability of teachers during education and training for students in Iranian and French law

Today, due to incidents such as school fires, school disruptions due to earthquakes and other disasters that occur during school education are spreading, forcing officials and authorities to do so. Adopts laws to impose civil liability on teachers and senior school officials. Therefore, regulations on civil liability for educational incidents have been formulated in a number of countries, where civil liability of a mentor and teacher has arisen, and civil and moral damages must be compensated. One of these responsibilities is the responsibility for the action resulting from the non-verbal act, which the teacher is responsible for compensating the student for the act and has civil liability. Iranian law, unlike French law, has a more limited scope for civic responsibility for teachers and school teachers, and accepts teachers' civic responsibility in limited areas. But French law has largely legislated this responsibility, which we will discuss in this thesis.

Keywords: Teacher, Student, School, Harmful Verb, Non-Practice, Civil Liability.