دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی کرابی، ۱۳۹۸

رابطه مدیریت اخلاقی مدیران با انگیزش شغلی و عملکرد آموزشی معلمان مدارس متوسطه اول در شهرستان خوشاب

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت اخلاقی مدیران با انگیزش شغلی و عملکرد آموزشی معلمان مدارس متوسطه اول خوشاب در سال 1397 انجام شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش 136 نفر از معلمان دوره متوسطه اول شهرستان خوشاب بود که 79 مرد و 57 زن بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه مدیریت اخلاقی (عمادی فر، 1388)، انگیزه شغلی (هاکمن و اولدهام ،1997)، و عملکرد آموزشی معلمان (دارنده، 1389) بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از شاخص های آماری فراوانی، درصد، نمودار، میانگین، انحراف معیار در بخش استنباطی از آزمون های آماری مانند همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین مدیریت اخلاقی یا هر دو متغیر انگیزش شغلی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و معنی داری در سطح 01/0 وجود دارد، بنابراین می توان فرضیه صفر را در سطح 01/0 به نفع فرضیه تحقیق رد کرده و با 99 درصد اطمینان نتیجه گرفت که با افزایش مدیریت اخلاقی معلمان متوسطه اول خوشاب، انگیزش شغلی و عملکرد شغلی آنها نیز افزایش می یابد. با این وجود میزان همبستگی در انگیزش شغلی(634/0=r) بیشتر از عملکرد شغلی(524/0=r) برآورد شده است. بنابراین فرضیه پژوهشی تایید می شود.

کلیدواژه‌ها: : مدیریت اخلاقی ، انگیزش شغلی ، عملکرد آموزشی ، معلمان ، مدیران

M.A. Thesis:

The relationship between managerial ethical management and job motivation and educational performance of first-grade secondary school teachers in Khoshub city

The purpose of this study was to investigate the relationship between managers' ethical management with job motivation and educational performance of teachers in the first high schools of Khosab in 1397. This research is descriptive and correlation research. The statistical population of the study was 136 teachers of the first high school in Khosab, 79 males and 57 females. The research tool was Moral Management Questionnaire (EMFAR, 2009), job motivation (Hackman & Oldham, 1997), and teachers' educational performance (Holder, 2010). Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. In the descriptive statistics section, statistical indices, frequency, percentage, graph, mean, standard deviation were used in the inferential part of statistical tests such as Pearson correlation and regression. Data were analyzed using SPSS software version 21. The results of the study showed that there is a positive and significant relationship between ethical management or both of job motivation and job performance at the level of 0.01, so the hypothesis can be rejected at the level of 0.01 for the research hypothesis and is rejected by 99% It is concluded that with the increase in the ethical management of the first-level secondary school teachers, their job motivation and job performance also increase. However, the correlation coefficient in job motivation (r = 0.634) is higher than job performance (r = 0.524). Therefore, the research hypothesis is confirmed

Keywords: Ethical management, Job motivation, Educational performance, Teachers, Managers