دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم نورافشان، ۱۳۹۷

تاثیر یادگیری مبتنی بر تلفن همراه و توانایی صحبت کردن و انگیزه فراگیران زبان انگلیسی: مطالعه موردی فراگیران در خراسان رضوی

استفاده از فناوری موبایل در چند دهه اخیر در سرتا سر دنیا پیشرفت قابل توجهی داشته است. از این حیث ، مطالعات چندان زیادی نیز در این زمینه صورت نگرفته است. مطالعه کنونی قصد دارد تا به این تحقیق بپردازد که آیا استفاده از گوشی همراه توانایی صحبت کردن و انگیزه زبان اموز را در راستای خدمات موبایل ارتقاء می بخشد. بدین منظور، یک گروه از دانشجویان زبان ( 50 نفر) و با میانگین سنی 18-25 سال و بعد از یک تسا استاندارد تعیین سطح انتخاب شدند و به دو گروه تقسیم شدند. و به هردو گروه به طور یکنواخت و بمدت 8 هفته تحت آموزش کتاب امریکن فایل 1 قرار گرفتند : یعنی گروه آزمایش که روند یادگیری شان از طریق موبایل بود , ودر پروسه یادگیری شان کلسپ های ویدئویی ، لیسنینگ و تمرین های مربوطه را به صورت همراه و با گوشی استفاده می کردند و گروه کنترل که به یادگیری از طریق روش سنتی می پرداختند و تمرین ها ی مربوطه را فقطدر سر کلاس و نهایتا بر روی سیتم کامپیوتری شان انجام می دادند. در نهایت ، بعد از مقایسه نتایج در نرم افزار SPSS نتایج نشان داد که گروه آزمایش در امتحان از گروه کنترل عملکرد بهتری داشتند و در ضمن انگیزه آنان در صحبت کردن در سر کلاس نیز ارتقاء یافت.

کلیدواژه‌ها: یادگیری با موبایل ، تلفن همراه ، مهارت صحبت کردن ، کامپیوتر

M.A. Thesis:

the impact of mobile learning on Iranian EFL learner's speaking ability and their motivation :a case study of Khorana razavi

The current study investigated ?The Impact of M-Learning on Iranian Intermediate EFL Learner’s Speaking Skill?. Thus for this purpose, 70 male and female with age ranges 18 -25 who were studying in English institute, Iran took part in this study. The participants were assigned to two homogeneous proficiency tests of an Oxford Placement Test (OPT). The participants whose scores were within one standard deviation above and below the mean score were selected as participants of the study who were around 50 persons. The participants were divided in two groups: experimental and control. However, some materials selected and given to the learners as text books and were taught them like AF1 (American File book one) and practice the listening, videos and the related exercises through mobile phone. On the second group the learners read the same book, too but they just sufficed the classroom and paper pencil class and listening to the materials in the class and their Desktop Commuter Finally, at the end of the course and after about 8weeks, participants sat for the posttest. Finally, Findings revealed that there was a significant effect of using M-learning on their oral performance. Moreover, it was found that the class with M-learning outperformed the class learned and practiced traditionally.

Keywords: mobile-assisted learning,speaking ability,motivation,speaking ability