دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جواد شیرخانی، ۱۳۹۸

متنوع سازی شرکتی ، ساختار مالکیت و اختلاف مالیات ابرازی و قطعی

در این پژوهش رابطه بین متنوع سازی شرکتی، ساختار مالکیت و اختلاف مالیات ابرازی با قطعی به طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است. اختلاف مالیات ابرازی با قطعی بر مبنای نسبت اختلاف مالیات ابرازی و قطعی به فروش محاسبه شد. برای اندازه¬گیری متنوع¬سازی تجاری از مقیاس آنتروپی استفاده ¬شده و متنوع¬سازی جغرافیایی بر مبنای نسبت فروش صادراتی به کل فروش محاسبه شد. ساختار مالکیت نیز با استفاده از دو معیار مالکیت دولتی و مالکیت مدیریتی سنجیده شد. تعداد 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال¬های 1388 تا 1395 به عنوان جامعه آماری پژوهش منظور شدهاند. جهت بررسی فرضیههای پژوهش از مدلهای رگرسیون چند متغیره دادههای ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان می¬دهد که متنوع سازی تجاری، متنوع سازی جغرافیایی و مالکیت مدیریتی تأثیر معنی¬داری بر اختلاف مالیات ابرازی و قطعی نداشته در حالی که مالکیت دولتی سبب کاهش اختلاف مالیات ابرازی و قطعی شده است.

کلیدواژه‌ها: متنوع سازی تجاری، متنوع سازی جغرافیایی ، ساختار مالکیت، اختلاف مالیات ابزاری با قطعی.

M.A. Thesis:

Corporate bans, ownership structure, and tax discrepancies with certainty

This study empirically investigates the relation among corporate diversification, ownership structure and difference between declared and final tax. The difference between declared and final tax is calculated by declared tax minus final tax divided by total revenue cross 100. Also corporate diversification is measured by entropy measure, the ratio of export to total revenue. Ownership structure is also calculated by two measures, state ownership and managerial ownership. The sample consists of 144 companies accepted in Tehran stock exchange during 2009-2017. To test study hypotheses multivariate fixed effect panel data has been used. The results show that business diversification and geographic diversification have negative and significant impact on the difference between declared tax and final tax, however state ownership increased the difference between declared and final tax and managerial ownership has no significant impact on the difference between declared and final tax

Keywords: Commercial diversification, geographical diversification, ownership structure, tax discrepancies wit