دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جواد شیرخانی، ۱۳۹۸

متنوع سازی شرکتی ، ساختار مالکیت و اختلاف مالیات ابرازی و قطعی

در این پژوهش رابطه بین متنوع سازی شرکتی، ساختار مالکیت و اختلاف مالیات ابرازی با قطعی به طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است. اختلاف مالیات ابزاری با قطعی بر مبنای نسبت اختلاف مالیات ابزاری و قطعی به فروش محاسبه شد. برای اندازه¬گیری متنوع¬سازی تجاری از مقیاس آنتروپی استفاده ¬شده و متنوع¬سازی جغرافیایی بر مبنای نسبت فروش صادراتی به کل فروش محاسبه شد. ساختار مالکیت نیز با استفاده از دو معیار مالکیت دولتی و مالکیت مدیریتی سنجیده شد. تعداد 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال¬های 1388 تا 1395 به عنوان جامعه آماری غربال شده پژوهش منظور شدهاند. جهت بررسی فرضیههای پژوهش از مدلهای رگرسیون چند متغیره دادههای ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شده است. یافتهها نشان دادهاند متنوع سازی تجاری و متنوع سازی جغرافیایی تأثیر معنی¬داری و منفی بر اختلاف مالیات ابرازی و قطعی دارند؛ در حالی که مدیریت دولتی سبب افزایش اختلاف مالیات ابرازی و قطعی شده است و مالکیت مدیریتی تأثیر معنی¬داری بر اختلاف مالیات ابرازی و قطعی نداشته است.

کلیدواژه‌ها: متنوع سازی تجاری، متنوع سازی جغرافیایی ، ساختار مالکیت، اختلاف مالیات ابزاری با قطعی.

M.A. Thesis:

Corporate bans, ownership structure, and tax discrepancies with certainty

in this research, the relationship between corporate diversification, ownership structure, and taxation differences with certainty has been studied empirically. The instrumental tax difference was calculated based on the ratio of the instrumental and definitive tax difference to sales. The entropy scale was used to measure commercial diversification and geographical diversification was calculated based on the ratio of export to total sales. Ownership structure was also measured using two measures of state ownership and managerial ownership. A total of 144 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2009 to 2016 were designated as the screened statistical population. Multivariate regression models with fixed effects were used to test the research hypotheses. The findings show that commercial diversification and geographical diversification have significant and negative effects on asserted and determinate tax differences . While public administration has increased the difference between Tax declared and definitive taxation and managerial ownership has not had a significant effect on the express and definitive tax difference.

Keywords: Commercial diversification, geographical diversification, ownership structure, tax discrepancies wit