دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرضیه فرزین کیا، ۱۳۹۷

اثر بخشی اموزش مثبت اندیشی بر کیفیت زندگی و تعارض زناشویی معلمان متوسطه اول مدارس دخترانه شهرستان سبزوار

پژوهش حاضر از نوع پیش¬آزمون- پس¬آزمون با گروه کنترل بود که با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت¬اندیشی بر کیفیت زندگی و تعارض زناشویی معلمان متوسطه اول مدارس دخترانه شهرستان سبزوار انجام شد. جامعه آماری عبارت بود از کلیه معلمان مقطع متوسطه اول مدارس دخترانه شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 97- 96. نمونه آماری شامل 40 نفر از معلمان مقطع متوسطه اول مدارس دخترانه شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 97- 96 بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گواه (20 نفر) جایگزین شدند. جهت آموزش مثبت¬نگری از پکیج روان¬درمانی مثبت¬نگر (رشید، 2015) استفاده گردید. برای سنجش کیفیت زندگی از فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی، برای اندازه¬گیری تعارضات زناشوی از پرسشنامه تعارضات زناشویی (ترابی، 1375) استفاده شد. آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که آموزش مثبت¬اندیشی بر کیفیت زندگی و تعارض زناشویی معلمان تأثیر معنادار دارد (p?0.01). درنتیجه با استفاده از این روش درمانی می¬توان کیفیت زندگی معلمان را بهبود بخشید و تعارضات زناشویی را کاهش داد

کلیدواژه‌ها: آموزش مثبت‌اندیشی، کیفیت زندگی و تعارض زناشویی

M.A. Thesis:

The Effectiveness of Positive Thinking Education on Quality of Life and Marital Conflict of Secondary Teachers in Saveh Schools in Sabzevar

The present study was pre-test-post-test with control group. The aim of this study was to investigate the effectiveness of positive-thinking education on quality of life and marital conflict among first-grade teachers in Sabzevar Girls' Schools. The statistical population consisted of all high school teachers in Sabzevar Girls' Schools in the academic year of 2018-2017. A sample of 40 primary school teachers from Sabzevar Girls Schools in the academic year 2018-2017were selected. They were randomly assigned to either experimental (20 subjects) and control (20 subjects). Positive training was used as a positive psycho-therapeutic package (Rashid, 2015). . To measure quality of life, a short form of quality of life questionnaire was used to measure marital conflicts from Marital Conflict Questionnaire (Torabi, 1997). Multivariate analysis of covariance analysis showed that positive attitudes toward quality of life and marital conflicts of teachers have a significant effect (p?0.01). As a result, using this method of treatment can improve the quality of life of teachers and reduce marital conflicts

Keywords: Positive Thinking Education, Quality of Life and Marital Conflict