دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: حسن نژادانارکی، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
اجتناب از مالیات از دیدگاه سنتی و مرسوم خود یک فعالیت حداکثرکنندهی ارزش تلقی میشود که ثروت را از دولت به سهامداران شرکت منتقل میکند. با این وجود، یک ویژگی مهم شرکتهای بزرگ و مدرن، ...


نویسنده: حیدری، محمدحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۴
چکیده پیش¬بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران و تحلیل¬گران بوده است. این امر توسط پژوهش¬گران به روش¬های گوناگون انجام گرفته است. هدف تحقیق حاضر پیش¬بینی قیمت سهام ...


نویسنده: برزویی، عصمت ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۴
تجربههای شاعری، زندگی اجتماعی و فردی، مسائل سیاسی حاکم بر جامعه، حوادث زندگی زمینهای را به وجود میآورد که به شعر شاعران رنگ و بوی خاصی می‌بخشد. از سوی دیگر ‌‌‌ارزش‌ها و برداشت‌های ...


نویسنده: حاجی رستملو، بهاره ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۴
در این تحقیق اثر ضد میکروبی فیلم نشاسته حاوی غلظت های مختلف عصاره الکلی پوست انار بر باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز، اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تیفی موریوم، سودومون ...


نویسنده: تدارکات، بی بی فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۳
مواد پروتئینی،یکی از مهم ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسانها است. در این میان بازار مصرف قارچ خوراکی به دلیل افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به فواید و روش مصرف آن ، روند رو به ...


نویسنده: عامریان، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۳
الگوهای دینی در خلال اسطوره ها بازتاب دیرینه ای داشته اند. به ویژه زندگی پیامبران که دست مایة آفرینش های هنری فراوانی در فرهنگ و تمدّن ایران شده است. اسطوره ها در کنار کارکردهای دل ...


نویسنده: قنبرابادی، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۱
بررسی وضعیت جغرافیایی و تاریخی و زندگی و آثار بزرگان ادب جوین نشان می دهد که این خطّه از سرزمین خراسان محل پرورش و تربیت بزرگانی زیادی است که از جمله آنان می توان خاندان امام الحر ...


نویسنده: توحیدی شکیب، محمودرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۰
پول شویی به عنوان یکی از پیامدهای جهانی سازی، در زمـره جرائم ســازمان یافته فراملی می باشد. لکن دارای سابقه چندان زیادی در فقه و حقوق نمی باشد و در عین حال ،به علت شدت و آثار مخرب ...


نویسنده: غیاثی، عبدالرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۹
مقوله سلامت افراد و نجات جان انسان محترم در کنار پیشرفت چشم گیر دانش پزشکی توانسته با هم در قالب مسئله ای به نام پیوند عضو درآید که با توجه به ارزش والای انسانی و الهی ای که این مق ...