دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: صنعتی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده این پژوهش به بررسی متغیرهای حایز اهمیت در پیش‌بینی بحران مالی شرکت‌ها پرداخته و مهمترین متغیرهای مالی و غیرمالی در پیش‌بینی بحران مالی را شناسایی کرده است. پس از شناسایی، مهم ...


نویسنده: اخلاق پسند، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده: پژوهش حاضر به بررسی پارادایم سنتی حوزه در فعالیت زنان و حقوق آنان پرداخته است. همچنین پژوهش حاضر به روش تلفیقی نظری-کاربردی تألیف شده است. با توجه به این که داده های مورد ن ...


نویسنده: محمدنیا، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۹
در این مقاله ما روی الگوریتم‌هایی که بر روی شبکه‌های حسگر بی‌سیم پیاده‌سازی یا اجرا می‌شوند، تحقیق و بررسی داریم و همچنین در ادامه به بیان روش پیشنهادی که در عنوان مقاله مطرح است م ...


نویسنده: فرزین کیا، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
به منظور بررسی اثر غلظت و زمان محلول پاشی بنزیل آمینو پورین بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان سبزوار ا ...


نویسنده: فخریه، جعفر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
در اکثر کشور¬¬ها، بخش عمده‌ای از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات تامین می¬شود. در این میان، اجتناب مالیاتی در کشور¬ها باعث شده است تا درآمد¬های مالیاتی کشور¬¬ها همواره از آن¬چه که ...


نویسنده: فهیمی خواه، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۹
چکیده انرژی الکتریکی در مقیاس وسیع قابل ذخیره نبوده و مدیریت تولید و توزیع انرژی الکتریکی باید براساس تطبیق عرضه بر تقاضای انرژی برق، اقدام به برنامه ریزی، بهره برداری و سرمایه گذ ...


نویسنده: کاظمی نیا، سیدمهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
شبکه های مبتنی بر نرم افزار یک معماری جدید شبکه می باشد که در آن سطح داده از سطح کنترل به وسیله پروتکل اوپن فلو جدا شده است.[1] مشخصه اصلی این شبکه ها، کنترل متمرکز بر شبکه برای ت ...


نویسنده: حسینی یگانه، سیدعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر در زمینه یکی از اساسی¬ترین مباحث روز در حوزه آموزش و پرورش و برنامه ریزی درسی تحت عنوان "حقوق شهروندی" انجام شد. هدف این پژوهش بررسی پیش بینی میزان پایبندی به قانون و خو ...


نویسنده: استاجی، مرضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
پیش بینی بار یک فرایند مرکزی و جامع در برنامه ریزی و بهره برداری صنعت برق بوده است. روشهای برخورد زیادی در دو دهه اخیر برای به کارگیری این مسئله تحقیق و بررسی شده اند. پیش بینی بار ...


نویسنده: امینی، مسعود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
لازمه ورود ایران به سازمان تجارت جهانی پیوستن به موافقتنامه جنبه های تجاری مالکیت فکری است موافقتنامه ای که در چهارچوب سازمان تجارت جهانی شکل گرفته است و به حقوق مالکیت فکری مرتبط ...