دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: فروهر، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط منبع کنترل و ذهن آگاهی با میزان توجه منجیان غریق بود. روش تحقیق حاضر با توجه به موضوع و اهداف مورد تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است و گردآوری داده‌ ...


نویسنده: ابرودی، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از این تحقیق پیش بینی مهارت شنیداری زبان اموزان ایرانی از طریق عمل کرد حافظه کارا و تست دانش لغت شفاهی است. برای انجام این تحقیق از دانش اموزان سه تست به صورت مجزا گرفته شده ا ...


نویسنده: رضایی، راحله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی بروز اسیب ورزشی درداوران رشته های توپی -تماسی براساس منابع استرس زا صورت گرفته است .پژوهش حاضر به لحاظ هدف ازنوع کاربردی و علی -مقایسه ای و از نظر جمع او ...


نویسنده: عرفان پور، علی اصغر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف پیش بینی فرسودگی شغلی براساس سخت رویی و نگرشهای مذهبی در مشاوران آموزش وپرورش سبزوار در سال ???? انجام شده است از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی از ن ...


نویسنده: کسراییان، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی افسردگی بر اساس کمال‌گرایی و عزت‌نفس با نقش میانجی جنسیت در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ششتمد است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شام ...


نویسنده: افتخاری نیک، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
در سال های اخیر مشکلات اتلاف انرژی را در بخش خانگی و هم صنعت، شاهد هستیم.انرژی یکی از بحث های مهم جوامع جهان است به طوری که با گرم شدن زمین بسیاری از کشورها برای مصرف بهینه آن اقد ...


نویسنده: کرمی بیارجمند، اعظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
پیشرفت فزاینده اطلاعات در دنیای کنونی باعث به وجود آمدن روش‌هایی جهت تفسیر و استفاده مجدد از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط سیستم‌های کامپیوتری گردیده‌ است . یکی از بهترین روش‌ها جهت بر ...


نویسنده: روحی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش حاضر پیش¬بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس خودتنظیمی یادگیری و باورهای هوشی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بوده است. در تحقیق حاضر خودتنظیمی یادگیری و باورهای هوشی م ...


نویسنده: سهیلی، سید محمد سهیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
چکیده مدیریت توزیع انرژی الکتریکی باید بر اساس تطبیق عرضه بر تقاضای انرژی برق، اقدام به برنامه‌ریزی ، بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری بهینه نماید. لذا در برنامه‌ریزی آینده یک سیستم قدرت ...


نویسنده: صادقی، ابوالفضل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده هدف از پژوهش حاضر پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگیهای سه عامل شخصیت ایزنگ و روشهای فرزندپروری ادراک شده بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، همبستگی می¬باشد. جامع ...