دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: ایمان نژاد، فاطمه زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
نقد بلاغی شعر فارسی را از دیدگاه سه علم بلاغت: معانی، بیان و بدیع مورد سنجش و بررسی قرار می‌دهد. نقد بلاغی، نقدی کاربردی است که یک اثر ادبی را از این جهت که چگونه و با چه ابزار و ت ...


نویسنده: زارع، ابراهیم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رمان‌نویسی در ایران سابقه‌ای بالغ بر صد سال دارد. رمان‌های حسین خسروجردی زیر عنوان‌های رمان تاریخی، رئالیستی و ناحیه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند. در رمان‌های حسین خسروجردی مسایل تا ...


نویسنده: کریمی، مهدیار ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
مطابق مواد ?? و ?? قانون تامین اجتماعی و ??? قانون کار حق بیمه درصدی ازمزد یا حقوق کارگر است که مسئولیت پرداخت حق بیمه با کارفرما است. پیمانکارانی که جهت انجام موضوع پیمان از کار ...


نویسنده: مجد، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
امروزه مدیریت سود یکی از موضوعهای بحث برانگیز و جذاب در پژوهشهای حسابداری به شمار میرود. به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی د ...


نویسنده: قاسمی تبار، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
امروزه پویایی محیط کسب و کار تغییر به سمت دولت الکترونیک را امری اجتناب ناپذیر نموده است. پیاده سازی موفق و اثربخش دولت الکترونیک ، همواره با چالش های جدی مانند عدم پذیرش از سوی ک ...


نویسنده: حسین زاده، علی اصغر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر نقدینگی سهام و ساختار سرمایه با نقش تعدیلی سرمایه¬گذاران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به حداکثر رساندن ثروت سهامداران وکاهش هزینه سرمای ...


نویسنده: لزگی، براتعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
جوهره دلیل، ایجاد علم در وجدان قاضی است؛ و این به‌تنهایی متصور نیست مگر اینکه پلیس در انجام وظایف خود در استناد به آن‌ها آشنایی وافی و کافی به ادله اثبات کیفری و حقوقی که این پایان ...


نویسنده: زیدابادی، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
ادبیات نظری اخیر، اولین گام به‌منظور برقراری ارتباط بین بازار مالی و توسعه اقتصادی است. این مطالعات پیشنهاد می‌کند که درآمد سرانه بالاتر ممکن است بر ویژگی‌های اقتصاد، نظیر عملکرد ب ...


نویسنده: جلمبادانی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت¬ها محسوب می¬شود. سرمایه¬گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه آن¬ها و همچن ...


نویسنده: اکبری، بی بی فریده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نقش منابع مشتری و انگیزه مشتری در خلق ارزش مشترک مشتری از دیدگاه مشتریان بانک آینده شهر مشهد 97-98 انجام شده است. روش تحقیق حاضر بر مبنای هدف، کاربردی، ...