دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: یوسفی مقدم، ندا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تضام وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دی مطرح می گردد؛ درحالت اول تضام بی بستانکاران وجود دارد و به همی دلیل تضام مثبت نامیده می شود و در ...


نویسنده: ملائی، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
با پیشرفت روزافزون علم و صنعت در سراسر دنیا در حال حاضر صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین موتورهای اقتصادی شهرهای جهان مطرح است و درامد قابل ملاحظه ای را نصیب صاحبان خود کرده ...


نویسنده: همایی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
در مباحث وجوه نقد و مازاد نقدینگی نباید تضاد بین مدیران و سهامداران را از نظر دور ساخت. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همانطور که ذخایر وجه نقد افزایش می یابد شرکت با مازاد نقدینگی روب ...


نویسنده: وهابی، ایمان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
فسخ نکاح یکی از روشهای بر هم زدن ازدواج است. هنگامی که بنا بر دلایلی ازدواج موجب زیان فداحش یکی از طرفی باشد، به منظور رهایی او از قید ازدواج می توان با شرایطی ازدواج را فسخ نمود. ...


نویسنده: جعفری، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
آن¬چه در سازمان¬ها با اهداف اقتصادی به عنوان عمده¬ترین مزیت رقابتی مطرح می¬شود، توسعه یافتگی با سرعتی متناسب و مطابق با جهان پیرامون است، از این¬رو سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه بر ...


نویسنده: زارعی پور، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
ضمان درک عبارت است از ضمان هر کدام از بایع و مشتری نسبت به مبیع و ثمن عین معین در صورت مستحق للغیر در آمدن، آن زمانی واقع می شود که شخصی مال دیگری را بفروشد و ثمن آن را دریافت کند، ...


نویسنده: جانفزا، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
نوآوری چاشنی موفقیت در تمامی سازمان¬های امروزی است و تفاوت فقط در هدف و دستاوردهای آن می-باشد. افزایش رقابت و انگیزه بقاء، بسیاری از سازمان¬ها را برآن داشته که فعالیت¬های خود را بر ...


نویسنده: سجادی پارسا، نیره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تئوری جهت گیری دستیابی به هدف، دیدی جدید در حوزه انگیزه در انجام پیوند اهداف، تصورات و فرآیندهای شناختی را با در نظر گرفتن انگیزه تحصیلی دانش آموزان به دست می دهد. بر اساس مطالعه د ...


نویسنده: محمدیان، حمید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش، تعیین مسئولیت¬پذیری اجتماعی شرکت و ارزش بازار با نقش تعدیلی مالیات می-باشد. امروزه توسعه¬ی فراگیر الزامات افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به منظور ایجاد ...


نویسنده: جوان کیان، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از مباحثی که در فقه شیعه و فقه اهل سنت مورد توجه جدی واقع شده؛ جایگاه و نقش مصلحت در مباحث فقهی است . در فقه اسلامی موضوع مصلحت در ملاکات و مناطات احکام شرعی و در احکام حکومتی ...