دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: حسین نژاد، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
با توجه به تأثیر نوآوری در رشد و بقا شرکت‌ها امروزه نوآوری به یکی از متغیرهای پراهمیت و کلیدی در شرکت‌ها تبدیل شده است. به همین دلیل در این تحقیق به بررسی تأثیر دو متغیر مهم شرکتی ...


نویسنده: حشمتی فر، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امـروزه ثبـت احـوال بخـش مهمـی از وضعیت حقوقی شـهروندان را شـکل می?دهـد. در این رهگـذر تمامـی احـوال شـخصیه شـهروندان زیـر پوشـش قوانیـن و مقـررات ثبـت احـوال قـرار می?گیرنـد. ثبـت ...


نویسنده: فکور یزدان اباد، الهه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در پزشکی هرگاه زن و شوهری در سن باروری ?? ماه پس از ازدواج علی‌رغم انجام فعالیت جنسی طبیعی و بدون استفاده از روش های پیشگیری، بچه‌دار نشوند یکی از زوجین دچار ناباروری است. ناباروری ...


نویسنده: حلاجی، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان حس مشارکت و مسئولیت پذیری در بین دانش آموزان مدارس خاص و عادی شهر نیشابوراست که مدارس خاص آن دسته از مدارسی هستند که با برگزاری آزمون و دارا بودن معدل ...


نویسنده: صالح ابادی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام، به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکردمالی شرکت‌ها محسوب می‌شود که می‌تواند مبنایی برای اتخاذ تصمیم‌های سهام-داران و سرمایه‌گذاران قرار گیرد. مدیریت شرکت درر ...


نویسنده: تازیکی نژاد، عاطفه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
از جمله خصوصیات هر سیاست جنایی مطلوب و کارآمد، حمایت خاص از گروه هایی است که آسیب پذیری بیشتری در مقابل جرم دارند. زنان، کودکان، سالمندان، عقب ماندگان ذهنی و بزه دیدگان جرایم خاص ( ...


نویسنده: محرابیان فر، سید محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبک های دفاعی روان شناختی زندانیان مرد دارای سابقه اعتیاد و فاقد سابقه اعتیاد شهرستان سبزوار بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی، از نوع علی- مقایسه ای بوده ...


نویسنده: صباغ زاده، رکسانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
واکنش کاراملیزاسیون روش مناسبی برای ایجاد رنگ و آروما در مواد غذایی محسوب می گردد. از طرفی کارامل تولیدی می تواند دارای فعالیت آنتی اکسیدانی نیز باشد؛ که این مسأله به pH و نوع قند ...


نویسنده: صفری، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
حافظ به عنوان بزرگترین شاعر غزل سرای از همان سده‌های پیشین مورد توجّه ادب دوستان و پژوهشگران بوده است. زبان، بیان، فرم و ساختار بی نظیر اشعار حافظ همواره مورد توجّه بسیاری از نویسن ...


نویسنده: طحانی، ابولفضل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
انگیزه به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت آمیز در زبان دوم مورد توجه قرار گرفته است . هدف از انجام این تحقیق این بود که سطح انگیزشی بین فراگیران زبان انگلیسی در مدارس عمومی و خصو ...