دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: هوشنگی جعفراباد، مرضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
هدف از این پژوهش مقایسه انواع باکتری های پروبیوتیکی ماست معمولی و ماست کفیردار نمونه های سبزوار بود. در نهایت، نتایج آزمایش های مطالعه نشان داد که در نمونه های ماست های کفیردار باک ...


نویسنده: کرابی، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
محافظه¬کاری یا احتیاط در گزارش صورت های مالی توسط مدیران منجر به رفتار نامتقارن سود یا زیان می¬شود. در این تحقیق رابطه بین محافظه¬کاری شرطی با پایداری سود و اجزاء سود مورد بررسی قر ...


نویسنده: بهشتی، علی اصغر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورد. در مقابل این خطرات، مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرا ...


نویسنده: غفاری اصل، علی محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه مکانیزم های نظارتی، تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل ...


نویسنده: تابنده، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
امروزه بانک ها نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند. این نقش به حدی است که تصور اقتصاد بدون بانک در روزگار ما مشکل است . از وظیفه های مهم بانک ها تسهیل گردش پول و تجهیز و تخصیص منابع پو ...


نویسنده: باقری، صمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تاثیر مدیریت سود و شاخص های کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایه¬گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. برای دستیابی به این هد ...


نویسنده: براتی پور، مسلم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
شاهنامه فردوسی از همان آغاز طی ادوار مختلف مورد استقبال و توجه بی¬نظیر گروه¬های گوناگون قرار گرفته، به گونه¬ای که در طول تاریخ ادبیات ایران از هیچ اثری به اندازه شاهنامه، گزیده¬نوی ...


نویسنده: ساقی، سمانه سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مسئله ازدواج و زناشویی ازجمله مسایل مهم و اساسی درتشکیل خانواده و ادامه نسل بشر بوده ودر میان تمام اقوام وملل ازدواج یکی از بهترین نیازهای آدمی است و از بهترین سنت های دینی شمرده ...


نویسنده: فیض ابادی، نرگس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
انتقال خون از این جهت که ممکن است خسارتی به اعطاکننده و گیرنده آن وارد نماید از منظر حقوقی و مسوولیت مدنی از ا میت بسیاری برخوردار است. جایگاه حقوق و مسئولیت تولید کنندگان خون نسبت ...


نویسنده: ایمانی، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
یکی از ارکان بسیار مهم در شرکت های تجارتی، مدیران آن می باشند. مدیر در قوانین موضوعه ایران تعریف نشده است. ولی در قوانین برخی از کشورها، «مدیر» تعریف شده است. به نظر می رسد که مفهو ...