دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: جراحی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
با توجه به ضرورت مقابله با مقوله جرم ضرورت دارد که برنامه های پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود و کشور ما با توجه به اینکه کشوری اسلامی است و دارای عقاید ...


نویسنده: اسماعیل ابادی، ابراهیم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در حقوق ایران، عیوب و امراض غیر جنسیتی موجب فسخ، منحصر به موارد خاصی می باشد و عیوب احصا شده، بالأخص جذام و برص و نابینایی از عیوب مشترک موجب فسخ، تلقی نمی شوند و در این موارد صرفا ...


نویسنده: دانش، سروش ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسه بین مهارت های دهگانه زندگی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم مدارس سمپاد و عادی شهر سبزوار در سال 1397 بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کارب ...


نویسنده: حبیبی، ابوالقاسم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر عملکرد مدیران مدارس با تحصیلات دانشگاهی (مدیریت آموزشی) و مدیران با تحصیلات دانشگاهی (غیر مدیریت آموزشی) بر سطح خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموز ...


نویسنده: دیواندری، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
تبلیغات صدا و سیما به شدت بر رفتار مصرف و خرید افراد ( به ویژه کودکان ) و شکل دهی الگوی غذایی آن ها تاثیر گذار می باشد و بی شک، عدم تبلیغ هم می تواند باعث کاهش استقبال مردم از خرید ...


نویسنده: زینلی محمود ابادی، ملیحه ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
تاریخ ایران، با ادبیات‌فارسی پیوند عمیقی دارد. نمی‌توان از فرهنگ ایران به‌عنوان یک فرهنگ غنی سخن‌گفت و از ادبیات و آثار درخشان ادب فارسی سخن نراند. ایرانیان به‌زعم اکثر محققان و پژ ...


نویسنده: طاهری، ای سونا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبکهای هویتی و سبکهای دلبستگی در زوجین در آستانه طلاق و عادی شهرستان گنبد کاوس، می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زوجین متقاضی طلاق و عادی شهرستان گنبد ...


نویسنده: نوروزی، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با کارایی سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه‌های نمایندگی در میان شرکت‌های حاضر در بورس اوراق به ...


نویسنده: حسین نژاد، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
با توجه به تأثیر نوآوری در رشد و بقا شرکت‌ها امروزه نوآوری به یکی از متغیرهای پراهمیت و کلیدی در شرکت‌ها تبدیل شده است. به همین دلیل در این تحقیق به بررسی تأثیر دو متغیر مهم شرکتی ...


نویسنده: حشمتی فر، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امـروزه ثبـت احـوال بخـش مهمـی از وضعیت حقوقی شـهروندان را شـکل می?دهـد. در این رهگـذر تمامـی احـوال شـخصیه شـهروندان زیـر پوشـش قوانیـن و مقـررات ثبـت احـوال قـرار می?گیرنـد. ثبـت ...