دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: حسین ابادی، سید موسی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی ) ضرورت دارد مدیران درهرسازمان برای مدیریت، شناخت کامل ازجوانب گوناگون سازمان خود داشته باشند،تا بتوانند تصمی ...


نویسنده: استیری، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
نجات جان دیگران خیرخواهی و احسان است، پس اگر در راه نجات دیگری زیانی به او برسد، نباید عامل زیان را مسوول دانست. با این حال، این قاعده تا جایی پابرجا است که نجات جان دیگری وظیفه‌ی ...


نویسنده: صنعتی، امید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
استاندارد یکی از ارکان مهم در توسعه‌ی تجارت، ارتباطات و تعامات بین افراد، گروه‌ها، بنگاه‌ها و جوامع و بسترسازی رشد اقتصادی است. بدون وجود این بستر امکان توسعه‌ی بازار، ایجاد هم افز ...


نویسنده: کریمی، سعید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و هزینه های تحقیق و توسعه بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. جهت آزمون فرضیه، نمونه ...


نویسنده: هاشمی، سیده زینب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق برنامه درسی قصد شده و اجرا شده در درس تئوری‌های سازمانی مدیریت آموزشی بود. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی ...


نویسنده: عباس ابادی، سعیده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. عملکرد شرکت برای سهامداران، سرمایه¬گذاران، مدیران، اعتبارده ...


نویسنده: خسروجردی، فیروز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
کسب موفقیت و پیروزی در اکثر رشته های ورزشیاز جمله والیبال به عوامل چندی از قبیل آمادگی جسمانی، تکنیک، تاکتیک وآمادگی ذهنی وابسته است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه مهارتهای ذهنی (پایه، ...


نویسنده: سدیدی، زینب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
سازمان‌های اداری و مؤسسات عمومی قراردادهای گوناگونی را منعقد می کنندکه یکی از این قراردادها قرارداد اداری است، این گونه قراردادها از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری تبعیت می‌نمایند. ...


نویسنده: مسعودیفر، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
هدف: یکی از چالش های مهم در روانشناسی ورزشی شناسایی عوامل موثر بر رفتار ورزشی جهت افزایش مشارکت در ورزش همگانی می باشد. نقش خودارائه گری ورزشی به عنوان یکی از شاخص هایی که بتواند ...


نویسنده: شیردل پهلوانلو، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فرو ...