دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: جعفری، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
آن¬چه در سازمان¬ها با اهداف اقتصادی به عنوان عمده¬ترین مزیت رقابتی مطرح می¬شود، توسعه یافتگی با سرعتی متناسب و مطابق با جهان پیرامون است، از این¬رو سرمایه¬گذاری در تحقیق و توسعه بر ...


نویسنده: زارعی پور، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
ضمان درک عبارت است از ضمان هر کدام از بایع و مشتری نسبت به مبیع و ثمن عین معین در صورت مستحق للغیر در آمدن، آن زمانی واقع می شود که شخصی مال دیگری را بفروشد و ثمن آن را دریافت کند، ...


نویسنده: جانفزا، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
نوآوری چاشنی موفقیت در تمامی سازمان¬های امروزی است و تفاوت فقط در هدف و دستاوردهای آن می-باشد. افزایش رقابت و انگیزه بقاء، بسیاری از سازمان¬ها را برآن داشته که فعالیت¬های خود را بر ...


نویسنده: سجادی پارسا، نیره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تئوری جهت گیری دستیابی به هدف، دیدی جدید در حوزه انگیزه در انجام پیوند اهداف، تصورات و فرآیندهای شناختی را با در نظر گرفتن انگیزه تحصیلی دانش آموزان به دست می دهد. بر اساس مطالعه د ...


نویسنده: محمدیان، حمید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش، تعیین مسئولیت¬پذیری اجتماعی شرکت و ارزش بازار با نقش تعدیلی مالیات می-باشد. امروزه توسعه¬ی فراگیر الزامات افشای گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به منظور ایجاد ...


نویسنده: جوان کیان، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از مباحثی که در فقه شیعه و فقه اهل سنت مورد توجه جدی واقع شده؛ جایگاه و نقش مصلحت در مباحث فقهی است . در فقه اسلامی موضوع مصلحت در ملاکات و مناطات احکام شرعی و در احکام حکومتی ...


نویسنده: اعتمادیان، المیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی ازمهمترین راهکارهای بانک برای تامین منابع خوداستفاده می کند سپرده پذیری است، باتوجه به اینکه شاخص های سالانه درحال تغییراست. درنتیجه باعث کاهش ارزش پول سپرده گذاری شده دراثر تو ...


نویسنده: ناویایی، بلقیس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تئوری مشروعیت بیان میکند که میان شرکتها و جامعهای که شرکتها در آن فعالیت میکنند قراردادی اجتماعی وجود دارد. لذا انتظار میرود ایفای مسئولیتاجتماعی شرکتها، عملکرد مالی را تحت تاثیر ق ...


نویسنده: دلیر، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده هدف پژوهش حاضر، مقایسه تاب آوری تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان خانه های مطالعه و عادی ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر مشهد بود. با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و همچنین اهداف کلی ...


نویسنده: کیخسروی، هما ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی (CDA) به منظور بررسی بازنمایی زبانی شخصیت¬های اجتماعی زن و مرد در کتاب Family and Friends 2and 5 انجام شده است. برای این منظور ، ا ...