دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: عباس ابادی، سعیده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. عملکرد شرکت برای سهامداران، سرمایه¬گذاران، مدیران، اعتبارده ...


نویسنده: خسروجردی، فیروز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
کسب موفقیت و پیروزی در اکثر رشته های ورزشیاز جمله والیبال به عوامل چندی از قبیل آمادگی جسمانی، تکنیک، تاکتیک وآمادگی ذهنی وابسته است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه مهارتهای ذهنی (پایه، ...


نویسنده: سدیدی، زینب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
سازمان‌های اداری و مؤسسات عمومی قراردادهای گوناگونی را منعقد می کنندکه یکی از این قراردادها قرارداد اداری است، این گونه قراردادها از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری تبعیت می‌نمایند. ...


نویسنده: مسعودیفر، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
هدف: یکی از چالش های مهم در روانشناسی ورزشی شناسایی عوامل موثر بر رفتار ورزشی جهت افزایش مشارکت در ورزش همگانی می باشد. نقش خودارائه گری ورزشی به عنوان یکی از شاخص هایی که بتواند ...


نویسنده: شیردل پهلوانلو، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فرو ...


نویسنده: افچنگی، اسماعیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضربا هدف مقایسه بین اعتماد به نفس و رغبت (اشتیاق) تحصیلی در دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه علاقمند به آزمون‌های انشایی و عینی در شهر سبزوار انجام شد. این پژوهش از نظر روش ...


نویسنده: صدقی، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
مدیریت ارتباط با مشتری از طریق رسانه هایاجتماعی، برای کمک به سازمانهاو حل مشکالت کسب وکارآنهااست. در این راستا هدف از انجام تحقیق بررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی ...


نویسنده: استیری، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
چکیده: هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه عوامل تاب‌آوری و راهبردهای مقابله‌ای در ورزشکاران مرد رشته‌های ورزشی برخوردی و غیر برخوردی در شهرستان سبزوار بود. روش: جامعه آماری این تحقیق، ک ...


نویسنده: احمدی، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
میانجیگری فرایندی است که در آن طرفین اختلاف منازعات فی مابین را با وساطت یک شخص تالث بی طرف که میانجیگر خوانده می شود حل و فصل می نمایند. شکل گیری این نهاد به شکل امروزین آن به اوا ...


نویسنده: حسینی، سیدمحمدباقر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
گزارش اصلاحی، تصمیمی قضایی است که پس از سازش و بر مبنای سازش نامه دادرس دادگاه، بعنوان نهاد ثالث و با ماهیتی متفاوت از حکم و قرار، از آثار و اجرای احکام دادگستری برخوردار می‌باشد. ...