دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: وحدتی خواه، عذرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
حق آموزش و تحصتیل شتامل فراگیتری معلومتات از طریتق آمتوزش و پترورش ابتتدایی و عمتومی و « در فقه اسلامی در باب .» تخصصهای عملی از طریق آموزش کاربردی، نظیر آموزش فنی و حرفهای میباشد ...


نویسنده: سنگ سفیدی، اسداله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و واکنش بازار سرمایه با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی است. این موضوع از طریق جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و همچنین روش اسن ...


نویسنده: ایمانی، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
امروزه با توجه به حوادث و اتفاقاتی از قبیل آتش سوزی در مدارس، خراب شدن مدارس فاقد رعایت اصول ساخت و ساز در مقابل زلزله و دیگر حوادثی که در حین آموزش در مدرسه می بینند رو به گسترش ب ...


نویسنده: امان زاده، الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
از منظر حقوق رقابت، گاه طبع ضد رقابتی برخی از توافقات هویدا بوده و حسب ماهیت و آثار، همواره تبعات ناگواری بر بازار داشته و بنیان رقابت را سست می کنند و از اینرو به طور قطعی، باید چ ...


نویسنده: دانشور عنبران، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از بحث‌برانگ ی زتر ی ن موضوع‌ها ی مدیریت مالی، مدیریت وجه نقد است . چگونگی به کار گرفتن منابع شرکت و به‌و ی ژه وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. مدیران ...


نویسنده: قربان پور، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهم ترین سند قانونی در عرصه داخلی می باشد. برای مقابله با فساد و جرایم اقتصادی که روز ...


نویسنده: شیرخانی، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در این پژوهش رابطه بین متنوع سازی شرکتی، ساختار مالکیت و اختلاف مالیات ابرازی با قطعی به طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است. اختلاف مالیات ابزاری با قطعی بر مبنای نسبت اختلاف مال ...


نویسنده: مشتاقی، بهاره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از عوامل مهم در تصمیمات سرمایه‌گذاران ارزش شرکت و عوامل موثر بر آن می‌باشد. در واقع سرمایه‌گذاران با شناخت عوامل مؤثر بر ارزش شرکت ها، روند تغییرات قیمت و تغییرات ارزش را پیش‌ب ...


نویسنده: ناصری، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی، مسئولیت مدنی می‌باشد. با حدوث تحولات قابل توجه در حوزه‌های مختلف و گوناگون قواعد مرتبط با مسئولیت مدنی کاربرد بیشتری پیدا کردند. مسائل مرتبط با مسئولیت ...


نویسنده: بصیرت، الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
کلید موفقیت تجاری برای بسیاری از سازمان ها،استفاده صحیح از اطلاعات جهت اخذ تصمیمات بهتر و سریعتر می باشد.و هوش تجاری مجموعه ای از فناوری ها و اطلاعات در سازمان است که به افراد اجاز ...