دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: اقتصادی، سعید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از انجام این تحقیق شناسایی توانایی کسب حق¬الزحمه بیشتر در بازار رقابتی حسابرسی است. پژوهش حاضر از جنبه هدف پژوهش، از نوع پژوهش‌های کاربردی به شمار می‌رود. از نظر استدلالی، استد ...


نویسنده: رجائی فر، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
بیژن نجدی، داستان نویس صاحب سبک معاصر، از جهاتی بسیار، نویسنده یی قابل تأمل است. در داستان‌های نجدی به دلیل رویکرد ویژه‌ی او، به زندگی آدمی، فرهنگ ایرانی و مسایل اجتماعی؛ نکات قا ...


نویسنده: داوطلب، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
طبق تعریف سند که عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود. ...


نویسنده: کیخسروی، افسرالسادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده امروزه، مد?ر?ت برند حوزه‌ای با اهم?ت فزا?نده در مد?ر?ت بازار?اب? به شمار م?آ?د. ?ک? از مهمتر?ن مسائل? که امروزه مد?ران بازاریابی با آن مواجهاند درک بهتر از رابطه ب?ن متغیرهای ...


نویسنده: کرامتی تولایی، مجید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده تداوم فعالیت یک فرض ضروری بوده و چنانچه فرض مذکور نادیده گرفته شود، اگر حسابرسی را غیرممکن نسازد، آن را با مسائل زیادی مواجه خواهد کرد. از این رو، در این مطالعه به بررسی رابط ...


نویسنده: حسینی، مهناز سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
دلیل اصلی وجود حرفه ی حسابرسی مستقل، اعتباردهی به صورت های مالی است. اعتباردهی به صورت های مالی، به معنای ایجاد اطمینان از قابلیت اتکا به آنها است؛ اما گاهی ممکن است حسابرسان به دل ...


نویسنده: کلاوشی، لیلا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
نقد روان‌شناختی شخصیت در داستان کوتاه یکی از رهیافت‌ها و گفتمان‌ها در حیطه‌ی نقد ادبی محسوب می‌شود و رویکرد بسیار مناسبی برای عبور از سطح ظاهری و واکاوی ریشه‌های یک اثر ادبی است. ک ...


نویسنده: روحانی، ملیکا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی موانع ایجاد کسب و کار کوچک با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پرداخته است . جامعه آماری تحقیق شامل 320شرکت فعال کامپیوتری می باشد که ا ...


نویسنده: رعنایی، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف این پژوهش یافتن رابطه¬ی بین شفافیت سود، هزینه¬ی سرمایه بر بازده اضافی است، شفافیت سود مبتنی بر قدرت تبیینی ‏بازده سود است. بدین معنی که تا چه حد اندازه گیری ها با تغییرات سود د ...


نویسنده: عابد، مسعود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین شکاف استخدامی، جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و مدیریت سود می¬باشد. نمونه پژوهش شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های ...