دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: حسینی، مهناز سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
دلیل اصلی وجود حرفه ی حسابرسی مستقل، اعتباردهی به صورت های مالی است. اعتباردهی به صورت های مالی، به معنای ایجاد اطمینان از قابلیت اتکا به آنها است؛ اما گاهی ممکن است حسابرسان به دل ...


نویسنده: کلاوشی، لیلا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
نقد روان‌شناختی شخصیت در داستان کوتاه یکی از رهیافت‌ها و گفتمان‌ها در حیطه‌ی نقد ادبی محسوب می‌شود و رویکرد بسیار مناسبی برای عبور از سطح ظاهری و واکاوی ریشه‌های یک اثر ادبی است. ک ...


نویسنده: روحانی، ملیکا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی موانع ایجاد کسب و کار کوچک با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پرداخته است . جامعه آماری تحقیق شامل 320شرکت فعال کامپیوتری می باشد که ا ...


نویسنده: رعنایی، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف این پژوهش یافتن رابطه¬ی بین شفافیت سود، هزینه¬ی سرمایه بر بازده اضافی است، شفافیت سود مبتنی بر قدرت تبیینی ‏بازده سود است. بدین معنی که تا چه حد اندازه گیری ها با تغییرات سود د ...


نویسنده: عابد، مسعود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین شکاف استخدامی، جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و مدیریت سود می¬باشد. نمونه پژوهش شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های ...


نویسنده: علیپور، سودابه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه ی اقتصادی دارد، به طوری که عملکرد کارای این بخش، محرک سایر بخش های اقتصادی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که تو ...


نویسنده: ذوالفقاری، مجید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
-چرخه های تجاری : چرخه تجاری به نوساناتی در فعالیت اقتصادی گفته می‌شود که یک اقتصاد در طول بازه زمانی خاص آن را تجربه می‌کند. یک چرخـه تجاری اصولاً بر اساس بازه‌های رونق یا رکود تع ...


نویسنده: رشیدی راد، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده: امروزه یکی از اهداف بلند مدت سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب سند چشم انداز 22 ساله کشور، تبیین عوامل موثر بر اعتماد و مشارکت عمومی در ارتباط با پذیرش پرداخت مالیات، از ح ...


نویسنده: پویان راد، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
بخش های مختلف هر سازمان، به منظور اثربخشی و کارآیی، نیازمند به کنترل های اقتضایی مرتبط به خود است. روابط حرفه‌ ای حسابداران و تعامل آنها با مدیران، عامل مهمی در جهت دهی به اهداف ما ...


نویسنده: خلوتی، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
استافیلوکوکوس اورئوس یکی از باکتری‌های حائز اهمیت در ایجاد مسمومیت مواد غذایی و بیماریهای انسانی و دامی است. شیر ماده‌ای اولیه مناسب جهت رشد استافیلوکوکوس اورئوس بوده و فرآورده‌های ...