دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: مسرور، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
گرایش روز افزون به استفاده از فناوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگریز تجارت الکترونیک در سطح بین المللی، پیش بینی ساز و کارهای حقوقی لازم در این خصوص را ایجاب می کند. اسناد و قرارداده ...


نویسنده: برات زاده، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
شاید دائمی‌ترین تصمیم‌های اقتصادی شرکت، تعیین سطح و ترکیب سرمایه گذاری آن باشد. تصمیم‌های سرمایه گذاری مدیریت مالی هر شرکت، ترکیب و نوع دارایی‌های آن شرکت را تعیین می‌کند. دلیل اصل ...


نویسنده: نجفی، طیبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر سواد مالی، مشاوران مالی و منابع اطلاعاتی بر تقاضا برای بیمه عمر انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه¬ی مشتریان حقوقی و عمده بیمه آسیای شهر سبزوا ...


نویسنده: مومنی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده: مبارزه ساختارمند با فساد، نیازمند ایجاد شفافیت و انضباط مالی در همه بخش ها است و الزام مدیران نهادها به پاسخگویی و شفاف سازی اطلاعات سازمانی، امکان هرگونه رانت و بهره برداری ...


نویسنده: روحانی، سید مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
سیاست تقسیم سود شرکت، می¬تواند نشان¬دهنده واقعی¬بودن یا نبودن سود گزارش¬شده و ارائه¬ی منصفانه عملکرد واحد تجاری باشد. با این مفهوم، سودهای تقسیمی نه¬تنها نشانه¬ای برای قابلیت سودآو ...


نویسنده: برزویی، نرگس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این مطالعه به دنبال بررسی ساختار، رفتار، عملکرد در صنعت بانکداری ایران ( مقایسه مکتب ساختارگرایی و مکتب شیکاگو ) می باشد و با استفاده از داده های ترکیبی 8 بانک پذیرفته شده د ...


نویسنده: زرقی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پول شویی همانگونه که با اقتصاد و نظام مالی یک مملکت ارتباط داشته و سبب تخریب آن می‌شود، نیز راهی برای ترویج وگسترش فساد مالی اداری یک حکومت بوده و سبب فاسد شدن سیستم اجرایی، نظامی ...


نویسنده: فهیمی، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هیات¬مدیره به¬عنوان یک ابزار حاکمیت شرکتی به¬وسیله ترکیب سازماندهی درونی فرآیندهای تصمیم¬گیری خود به بهبود اثربخشی خود در نتیجه بهبود عملکرد شرکت کمک می¬کند. ویژگی‌های شخصیتی در هی ...


نویسنده: گرمابی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
میزان رعایت قوانین و مقررات و از جمله قوانین مالیاتی به طور نسبی به طرز تفکر مدیریت و سیستم مدیریتی شرکت¬ها و موسسه¬های انتفاعی بستگی دارد. اگر مدیران اعتقاد به شناسایی و پرداخت به ...


نویسنده: اکبرزاده شورکی، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
با توجه به نقش پر اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی این تحقیق رابطه ساختار مالکیت و ویژگی های هیات مدیره با آن را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می¬کند. متغیر و ...