دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: خورشاهیان، داود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تصمیمهای مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکتها نزد موسسههای تامین سرمایه خواهد داشت و در نتیجه درک تئوری ساختار سرمایه میتواند به مدیران این امکان را بدهد تا ...


نویسنده: رادمرد، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
یکی از موضوعات مطالعاتی در زمینه حاکمیت شرکتی، تأثیر آن بر نوآوری بنگاه میباشد. امروزه ادعا میشود که فصل مشترک موفقیت سازمانها عمدتا ریشه در نوآوری دارد. مطالعات مختلفی در زمینه نو ...


نویسنده: مسرور، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
گرایش روز افزون به استفاده از فناوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگریز تجارت الکترونیک در سطح بین المللی، پیش بینی ساز و کارهای حقوقی لازم در این خصوص را ایجاب می کند. اسناد و قرارداده ...


نویسنده: برات زاده، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
شاید دائمی‌ترین تصمیم‌های اقتصادی شرکت، تعیین سطح و ترکیب سرمایه گذاری آن باشد. تصمیم‌های سرمایه گذاری مدیریت مالی هر شرکت، ترکیب و نوع دارایی‌های آن شرکت را تعیین می‌کند. دلیل اصل ...


نویسنده: نجفی، طیبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر سواد مالی، مشاوران مالی و منابع اطلاعاتی بر تقاضا برای بیمه عمر انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه¬ی مشتریان حقوقی و عمده بیمه آسیای شهر سبزوا ...


نویسنده: مومنی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده: مبارزه ساختارمند با فساد، نیازمند ایجاد شفافیت و انضباط مالی در همه بخش ها است و الزام مدیران نهادها به پاسخگویی و شفاف سازی اطلاعات سازمانی، امکان هرگونه رانت و بهره برداری ...


نویسنده: روحانی، سید مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
سیاست تقسیم سود شرکت، می¬تواند نشان¬دهنده واقعی¬بودن یا نبودن سود گزارش¬شده و ارائه¬ی منصفانه عملکرد واحد تجاری باشد. با این مفهوم، سودهای تقسیمی نه¬تنها نشانه¬ای برای قابلیت سودآو ...


نویسنده: برزویی، نرگس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این مطالعه به دنبال بررسی ساختار، رفتار، عملکرد در صنعت بانکداری ایران ( مقایسه مکتب ساختارگرایی و مکتب شیکاگو ) می باشد و با استفاده از داده های ترکیبی 8 بانک پذیرفته شده د ...


نویسنده: زرقی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پول شویی همانگونه که با اقتصاد و نظام مالی یک مملکت ارتباط داشته و سبب تخریب آن می‌شود، نیز راهی برای ترویج وگسترش فساد مالی اداری یک حکومت بوده و سبب فاسد شدن سیستم اجرایی، نظامی ...


نویسنده: فهیمی، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هیات¬مدیره به¬عنوان یک ابزار حاکمیت شرکتی به¬وسیله ترکیب سازماندهی درونی فرآیندهای تصمیم¬گیری خود به بهبود اثربخشی خود در نتیجه بهبود عملکرد شرکت کمک می¬کند. ویژگی‌های شخصیتی در هی ...