دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: لطفی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطهی گرایش به نماز با سلامت معنوی و سازگاری آموزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار بود. روش تحقیق در پژوهش حاضر همبستگی بود. جامعه آماری در این تحقی ...


نویسنده: اسکندری، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
یکی از مهم ترین مهارت های زندگی، مهارت خود آگاهی است، این مهارت به فرد کمک می کند تا بتواند شناخت بیشتری نسبت به خود، خصوصیات، نیازها و احساسات خود داشته باشد. هدف پژوهش حاضر برر ...


نویسنده: صابر، حوریه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
حفظ و بهبود سطح سلامت اداری از مهم ترین دغدغه های رهبران و مدیران سازمان های امروزی است و این مهم میسر نمی شود مگر با شناخت عوامل مؤثر بر سلامت اداری و چگونگی نقش پذیری آن از هر ک ...


نویسنده: مشیری، حمیدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی منابع انسانی و نگهداشت منابع انسانی بر معنویت محیط کار معلمان ابتدایی شهر ششتمد صورت گرفت. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت توصیفی از نو ...


نویسنده: زارعی، فریبا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف از این مطالعه، بررسی رابطه مدیریت کلاس با سبک‌های یادگیری در دانش آموزان دختر پایه دهم شهرستان خوشاب در سال 99-1398 بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل 14 ...


نویسنده: عباسی، فرزانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف از انجام پژوهش حاضر، پیدا کردن رابطه ی خود کارآمدی معلمان با راهبری در یادگیری با نقش تعدیل گری خلاقیت دانش آموزان نوبت دوم مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار است .در خصوص جامعه آماری ...


نویسنده: محجوبی نژاد، موسی الرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین باورهای دینی و خودباوری با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه اول شهرستان سبزوار می باشد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی اس ...


نویسنده: تهوری، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و جو عاطفی خانواده با تحمل پریشانی دانش آموزان؛ و با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از میان کلیه دانش ...


نویسنده: سلیمانی الحسینی، سیده مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطهی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی با فرسودگی تحصیلی و امید به اشتغال در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. روش تحقیق این پژوهش، همبستگی و با ...


نویسنده: بشیری فر، لیلا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودکارآمدی معلم و ارزش تکلیف با نقش واسطهای نگرش تحصیلی به درس علوم دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر سبزوار سال 99-398 بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- ...