دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: شریفی فر، عباس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف این پژوهش بررسی رابطه ریسک اطلاعات با هزینه سرمایه (هزینه حقوق صاحبان سهام و هزینه بدهی) و بازده سهام در بین شرکت¬های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. تحقیقات مختلف نشا ...


نویسنده: ابراهیم پور مقدم، مهناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری با سبکهای هویتی و رفتارهای پرخطر در دختران دبیرستانی شهرستان سبزوار بود. از نظر روش شناسی این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. ...


نویسنده: مرتضی ابادی، بی بی معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
دراین پژوهش به بررسی رابطه بین خودشیفتگی آشکار و پنهان بر عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس در بین معلمان پایه ششم ابتدایی سبزوار پرداخته شده است این تحقیق ازنظرهدف بنیاد ...


نویسنده: وحدتی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
امروزه برون سپاری غالبا به عنوان یک عنصر حیاتی از استراتژی های کم هزینه در نظر گرفته می‌شود که در به دست آوردن و دسترسی به ورودی های نوآورانه با تکنولوژی بالا، خدمات ، منابع و استع ...


نویسنده: حسینی دقیق، عفت سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش بررسی رابطه مولفه¬های هوش اجتماعی با مهارت¬های ارتباطی و خلاقیّت مدیران مقطع ابتدایی و متوسطه شهر سبزوار بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی و ...


نویسنده: خادمی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه انسجام خانواده و تعهدمذهبی با میزان گرایش به انحراف اجتماعی دانش آموزان پسر دوره متوسطه در شهرششتمد صورت پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و ...


نویسنده: واقف، ساناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه طرحواره¬های ناسازگار اولیه و سبک¬های دلبستگی با نارسایی هیجانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزواربود. از نظر روش شناسی این تحقیق توصیفی ا ...


نویسنده: رامشینی، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه رهبری خدمتگزار و اعتمادسازمانی با توانمندسازی دبیران دبیرستانای دخترانه شهر سبزوار صورت پذ?رفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش تو ...


نویسنده: نوده، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین مثبت اندیشی و معنویت گرایی با افسردگی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار و همچنین تعیین توان پیش بینی مثبت اندیشی و معنویت گرایی در میزان ا ...


نویسنده: داودی فر، مهدیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
به منظور ثمر بخش بودن پنلهای فتوولتائیک ( PV ) بخصوص در مکان هایی که میانگین تابش خورشید یا دما پایین باشد، احتیاج به متدهای کنترل همانند ردیابی نقطه بیشترین توان می باشد ( MPPT ) ...