دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: رضائی، نسیبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه استقلال عاطفی و کفایت اجتماعی با اضطراب اجتماعی انجام شده است. - 1318 تشکیل دادند که تعداد آنها 216 جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر دوره د ...


نویسنده: خسروجردی، رضوانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هد) از انجام این پژوهش بررسی رابطه استرس و نگرش های ارتبا ی ناکارآمد واهدین با رویکردهای مطاهعه دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی شهر سبزوار است. پژوهش راضر از هحاظ هد) بنیا ...


نویسنده: بلالی ششتمد، غلامحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تفسیر قرارداد در سیستم حقوقی ایران کمتر به طور مستقل مورد بحث قرار گرفته است ، اما جایگاه والای آن در دعاوی و حل اختلافات ناشی از اختلافات قراردادی غیرممکن است. از آنجا که طرفین قر ...


نویسنده: حکم ابادی، حامد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی باسلامت سازمانی و نقش میانجی اعتماد سازمانی معلمان مدارس جوین صورت گرفته است. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی بوده و رو ...


نویسنده: مهری، رباب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
????/???? هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین آموزش شناختی و راهبردهای فراشناختی با سلامت روان در مدارس ابتدایی چند پایه در ششم - سایپرز ، باشگاه دانش حومه شهر. مطالعه حاضر از نظر ...


نویسنده: میمری، حبیب اله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با اشتیاق تحصیلی و نقش میانجی اداراک از محیط در دانش آموزان ابتدایی شهرستان جوین نگاشته شد. با توجه به اینکه این پژوهش رابطه بین ر ...


نویسنده: شکرالهی، ابوالحسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین ریسک بازار و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری تحقیق ، شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران است که 104 شرکت در طی ...


نویسنده: ابراهیمی بجدنی اول، نرگس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
وقوع مخاطرات طبیعی تأثیرات مخربی بر سکونت گاه های انسانی گذاشته و تلفات و هزینه های سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد، شهر مشهد بدلیل وجود مولفه های بحران زا به اشکال مختلف در م ...


نویسنده: برزوئی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه رهبری تحولآفرین و میل به ماندگاری با میانجیگری فضیلت ساازمانی در مادیران ابتدایی شهر سبزوار در سال تحصیلی 1398 99 صورت گرفت. روش پاژوهش از نظار هادف ...


نویسنده: صباغی نیا، مسعود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بکارگیری شبکههای اجتماعی مجازی در تعاملات آموزشیی بیا پیشیرفت تحصییلی دانشجویان با نقش میانجی کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در سا ...