دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: خسروجردی، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چرخه تبدیل وجه نقد شرکت ها عامل مهمی در رشد و توسعه شرکت ها می باشد. هرچقدر این چرخه کوتاه تر باشد، شرکت ها می توانند با سرعت بیشتری منابع خود افزایش دهند. در همین راستا، ممکن است ...


نویسنده: نبوی راد، مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با مهارتهای ارتباطی و ذهن آگاهی مدیران مدارس ابتدایی شهر سبزوار در سال 1397 انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی ...


نویسنده: طرسکی، حامد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه رابطه سرمایه روان¬شناختی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اشتیاق شغلی در بین کارکنان اداری پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار صورت گرفته است. روش پ ...


نویسنده: دولت ابادی، الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه نگرش های ناکارآمد و ناگویی خلقی والدین با استرس ادراک شده دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان پایه نهم شهر سبزوار بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه د ...


نویسنده: زارعی، تکتم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط اختلال شخصیت خودشیفته با بحران جوانی و رضایت شغلی در دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار بود. این پژوهش کاربردی و بر اساس ماهیت و رو ...


نویسنده: بیدی، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه خلاقیت و سلامت روان با هوش هیجانی در معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال 1397 صورت پذ?رفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و رو ...


نویسنده: بیدی، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش باهدف بررسی رابطه باورهای فراشناختی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره دوم شهر سبزوار انجام شده است.این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و ازلح ...


نویسنده: دلبری، سعیده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و عهدد سازمانی کارکنان با میانجیگری اخلاق حرفهای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کارب ...


نویسنده: عباسیان شوراب، تکتم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه احساس تنهایی و حمایت اجتماعی ادارک شده با اهمال¬ کاری تحصیلی دانش آموزان دختر دارای اختلالات یادگیری در پایه ششم مقطع ابتدایی ناحیه 6 مشهد انجام گرفت ...


نویسنده: رهنما یردوقدی، مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش پیش رو با هدف بررسی رابطه بین استراتژی تکنولوژی پیشرو و عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های استراتژیک در شرکت های شهرک صنعتی شهر بجنورد انجام پذیرفته است. روش پژوهش ...