دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: اقدسی، اشرف السادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
نیروی انسانی به عنوان باارزش ترین منابع سازمانی محسوب مـی شـود. یکـی از عوامـل ایجاد منافعی همچون بهره وری، رفتارشهروندی سازمانی است. آنچه مسلم است، جهان تاکنون به سرعت درحـال تغیی ...


نویسنده: عباس اباد عرب، طاهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و احساس تنهایی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار انجام شده است پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع ه ...


نویسنده: محمدی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
شرکتهایی که در محیطهای پر تلاطم امروزی فعالیت می کنند با تقاضاها و نیازهای پیش بینی نشده بیشتری از سوی مشتریان روبه رو می شوند ، در چنین محیطی توجه به مشتریان و نظارت و مقایسه اقدا ...


نویسنده: خلقی، فهیمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه¬¬ی هوش معنوی و کیفیت زندگی با شایستگی اجتماعی دختران دوره¬¬ی دوم متوسطه¬¬ی شهرستان سبزوار انجام شده است. این کار از نظر تحقیقاتی از نوع کاربردی و از ...


نویسنده: سهیلی، سعید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از انجام این پژوهش پیش¬بینی بهزیستی بر¬اسا حافظه کاری و خودتنظیمی دانش¬آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان سبزوار است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی محسوب می-شود. روش گردآور ...


نویسنده: احمدی وفا، لیلی سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد رهبری آموزشی و فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان خوشاب انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع ه ...


نویسنده: حقانی نعمتی، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
در روانشناسی ورزش تلاش می شود تا با استفاده از متون روان شناسی، عملکرد مطلوب تری برای ورزشکاران ایجاد شود امروزه روان شناسان ورزش تلاش می کنند با استفاده از نظریه های روان شناختی ب ...


نویسنده: نقیبی نسب، معصومه سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف این پژوهش بررسی رابطه میان هوش معنوی و هوش فرهنگی با خود شکوفایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1397می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و با روش همبستگی است. نمو ...


نویسنده: حسین زاده، سیما ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه مدیریت کوانتومی و تعالی سازمانی دانشگاه¬ها با نقش میانجیگری توانمندسازی روان¬شناختی مدیران دانشگاه¬های شهر سبزوار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هد ...


نویسنده: دلبری، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضربا هدف تعیین رابطه بین وجدان کاری و دشواری تنظیم هیجانی با میزان تحمل پریشانی در مجموعه کارکنان حراست ارشد سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) انجام شد. روش این پژوهش ...