دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: خلقی، فهیمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه¬¬ی هوش معنوی و کیفیت زندگی با شایستگی اجتماعی دختران دوره¬¬ی دوم متوسطه¬¬ی شهرستان سبزوار انجام شده است. این کار از نظر تحقیقاتی از نوع کاربردی و از ...


نویسنده: سهیلی، سعید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از انجام این پژوهش پیش¬بینی بهزیستی بر¬اسا حافظه کاری و خودتنظیمی دانش¬آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان سبزوار است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی محسوب می-شود. روش گردآور ...


نویسنده: احمدی وفا، لیلی سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد رهبری آموزشی و فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان خوشاب انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع ه ...


نویسنده: حقانی نعمتی، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
در روانشناسی ورزش تلاش می شود تا با استفاده از متون روان شناسی، عملکرد مطلوب تری برای ورزشکاران ایجاد شود امروزه روان شناسان ورزش تلاش می کنند با استفاده از نظریه های روان شناختی ب ...


نویسنده: نقیبی نسب، معصومه سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف این پژوهش بررسی رابطه میان هوش معنوی و هوش فرهنگی با خود شکوفایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1397می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و با روش همبستگی است. نمو ...


نویسنده: حسین زاده، سیما ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه مدیریت کوانتومی و تعالی سازمانی دانشگاه¬ها با نقش میانجیگری توانمندسازی روان¬شناختی مدیران دانشگاه¬های شهر سبزوار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هد ...


نویسنده: دلبری، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضربا هدف تعیین رابطه بین وجدان کاری و دشواری تنظیم هیجانی با میزان تحمل پریشانی در مجموعه کارکنان حراست ارشد سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) انجام شد. روش این پژوهش ...


نویسنده: دارینی، علی اکبر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف رابطه بین تحریک پذیری هیجانی و خطرپذیری با گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر سبزوار انجام شده است از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، ...


نویسنده: صفا، سمانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر به منظور ترسیم نیمرخ سواد اطلاعاتی اساتید و رابطه آن با کیفیت تدریس انجام شده است.پژوهش حاضر از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل دو جامعه است که جامع ...


نویسنده: فروزنده، تقی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی رابطه احساس پیوستگی و هیجان خواهی با خودکارآمدی دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهر سبزوار انجام شده است این پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی و از لحاظ روش، توصیفی ...