دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: رامشینی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
قواعد و اصولی که در فلسفه به اثبات می‌رسند، مبنای بسیاری از براهین و مسائل فلسفی قرار می‌گیرند و به کمک آن زیر ساخت‌ها، از زاویه دیگر مشکل آفرینند، تا جایی که دانشمندان در حل آن مش ...


نویسنده: ریوندی، هلما ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین دانش محتوایی-تربیتی اساتید، با میل به برقراری ارتباط دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه حکیم با نقش میانجی راهبردهای شناختی،راهبردهای فراشناختی،انگیزش پ ...


نویسنده: دواچی، مهناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده این پژوهش از چند هدف از جمله تحقیقات بنیادی واز روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد،که با هدف بررسی رابطه انسجام و انعطاف پذیزی خانواده با سبک های هویت یابی دختران دانش آموز د ...


نویسنده: درخشانی نیا، شهناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش از حیث هدف از جمله تحقیقات بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد که با هدف بررسی رابطه ی سرسختی روانشناختی با انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم ...


نویسنده: رامشینی، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی، نقش به سزایی در رشد و پیشرفت کشورها دارند. به دلیل این نقش اساسی و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی، بررسی کارایی بانک‌ ...


نویسنده: جهان بین، عباسعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مشاهده ی کارتونهای خشونت آمیز بر میزان پرخاشگری نوجوانان دبیرستانهای شهرستان خوشاب بوده است. این پژوهش به روش آزمایشی(طرح تحقیق آزمایشی،پیش آزمون و پس ...


نویسنده: ساقی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه احساس پیوستگی و بلوغ عاطفی با حرمت خود دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، همبستگی می¬باشد. جامعه آما ...


نویسنده: فلاح هروی، سمیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
خدمات الکترونیکی تلاش وعملکردی است که از طریق فن اوری اطلاعات شکل می گیرد.مدیران موسسات که در یک محیط رقابتی فعالیت می کنند باید تشخیص دهند چه چیزی در بازار هدفشان مهم است ومعیارها ...


نویسنده: زارعی، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
امروزه نام تجاری یا برند به عنوان یک ارزش یا دارایی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود. در خصوص ارزش ویژه برند دو دیدگاه مبتنی بر مشتری و مبتنی بر شاخص های مالی وجود دارد و از طرف دیگر مسول ...


نویسنده: صاعدی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک¬های هویت و مسئولیت¬پذیری با رشد اخلاقی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، همبستگ ...