دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: کمیزی، فرشته ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی با خود انگیختگی و ماندگاری دانش آموزان در مدارس دخترانه دوره دوم ابتدایی شهرستان سبزوار انجام شد. این پژوهش ا ...


نویسنده: صفرزاده، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه رهبری مثبت¬گرا و اشتیاق به کار با میانجی¬گری توانمندسازی روان¬شناختی مدیران مقطع متوسطه شهر سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر ...


نویسنده: وحدتی، حمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و چابکی سازمانی با میانجی¬گری فراموشی سازمانی هدفمند کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف ...


نویسنده: عباسی، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
در این پژوهش رابطه نگرش زیست محیطی معلمان با آموزش محیط زیست مبتنی بر خودکارآمدی بررسی شده است. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه م ...


نویسنده: بینقی، محمدحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
روش پژوهش حاضر در دو مرحله انجام پذیرفت. در مرحله اول با استفاده از بررسی متون علمی، ویژگی های متغیرها شناسایی شدند و در مرحله دوم پرسشنامه ها با توجه به روش توصیفی از نوع همبستگی ...


نویسنده: برزویی، عادله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش با هدف رابطه رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد عاطفی با تمایل به ترک مدیران مدارس ابتدایی شهر سبزوار در سال تحصیلی ??-1397 انجام شده است از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نو ...


نویسنده: محمدی، محمدجواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش درک شده با رضایت و وفاداری مشتری می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این ...


نویسنده: رحمانی مسجدبری، ولی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
شخصیت معنوی و انسانی افراد در یک جامعه بشری، به عنوان یکی از مؤلفههای کرامت ذاتی انسانی و با هدف نهادینه کردن حقوق بشری نقش مهم و مؤثری در تکوین آموزههای کیفری چه در حوزه حقوق ماهو ...


نویسنده: توکلی نژاد، عباس علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
معلمان زبان انگلیسی می توانند بر روند پیچیده یادگیری در آموزش و پرورش به طور کلی و عجیب و غریب به زبان دوم / خارجی تأثیر بگذارند (L2). به این معنا ، درک عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی ...


نویسنده: فکورثقیه، اشرف ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده مرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی با هدف ها ی کوتاه مدت و بلندمدت استراتژیک برای بهبود عملکرد سازمان و ایجاد فرهنگ سازمانی که بتوان انعطاف پذیری و خلاقیت را تقویت کرد. همچنین ...