دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: سعادت طلب، مجید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
در این پژوهش بحث اعتماد در سیستم­های توزیع شده مورد بررسی قرار گرفته است، کاربردهای آن مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت مدلی مبتنی بر رایانش تجمیعی برای اعتماد در سیستم­های این ...


نویسنده: رئوفی راد، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر با هدف رابطه سبک رهبری مدیران و میزان مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیریها با رضایت شغلی کارکنان در کلانتری های شهرستان سبزوار انجام شد. روش تحقیق پژوهش حاضر از منظر هد ...


نویسنده: مدرسی فر، یوسف ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش با هدف بررسی رضایت و استفاده مستمر ازخدمات یادگیری الکترونیک صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظرروش گردآوری داده ها توصیفی ازنوع همبستگی می باشد. جامعه آمار ...


نویسنده: برغمدی، سما ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه خویشتن پذیری و ابعاد رابطه والد- فرزندی با فرسودگی تحصیلی دانش¬آموزان دختر دوره متوسطه دوم سبزوار بود. تحقیق حاضر از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش، توصیف ...


نویسنده: مطهری فرد، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این تحقیق با هدف بررسی رابطه¬ی سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با تمایل به ترک خدمت مدیران مرد مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر سبزوار انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت اس ...


نویسنده: سلیمانی، ساجد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با عزت نفس و جامعه پذیری دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی بخش زبرخان نیشابور انجام شد. و از نظر روش پژوهش، از نوع توصیفی_همبستگی بود ...


نویسنده: چلوپز، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه رهبری مشارکتی و قدرت تصمیم گیری با حل تعارض مدیران مرد مدارس ابتدایی شهر سبزوار در سال 1398 انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، ...


نویسنده: خسروجردی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه اضطراب تحصیلی و ادراک از عدالت آموزشی با انگیزه تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر سبزوار انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف بنیادی و ...


نویسنده: شکیبائی راد، شیما ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از این پژوهش ارائه شواهد بیشتر در مورد رابطه غیرخطی بین مالکیت مدیریت به‌عنوان یکی از مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) طی سال‌های 1392-13 ...


نویسنده: رئوفی، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت ¬های اجتماعی و کفایت اجتماعی با عزت نفس دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان جغتای در سال تحصیلی 98-97 بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گ ...