دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: اصلانی پور، میلاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
هدف کلی از این پژوهش بررسی رابطه کفایت اجتماعی و هویت پنداری با عزت نفس دانشآموزان مقطع ابتدایی شهرستان جوین بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه ...


نویسنده: جعفرابادی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
بیش اعتمادی یا اعتماد بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی مدرن است که هم در تئوری های مالی و هم روان شناسی جایگاه ویژه ای دارد. بیش اعتمادی سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را ب ...


نویسنده: صمیم پور، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده پایان نامه (شامل: خلاصه، اهداف روش¬های اجرا و نتایج به دست آمده) هدف این پژوهش، تعیین رابطه رهبری اخلاقی و قلدری سازمانی با نقش میانجی‌ عدالت سازمانی است. بر همین اساس، پژو ...


نویسنده: رضائی، نسیبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه استقلال عاطفی و کفایت اجتماعی با اضطراب اجتماعی انجام شده است. - 1318 تشکیل دادند که تعداد آنها 216 جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر دوره د ...


نویسنده: خسروجردی، رضوانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هد) از انجام این پژوهش بررسی رابطه استرس و نگرش های ارتبا ی ناکارآمد واهدین با رویکردهای مطاهعه دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی شهر سبزوار است. پژوهش راضر از هحاظ هد) بنیا ...


نویسنده: قدمیاری، محمدحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف از این پژوهش رهبری تحول آفرین مدیران و توانمند سازی کارکنان با توجه به نقش متغیر میانجی سرمایه اجتماعی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری نیشابور و شهرهای اقماری، جمعاً ...


نویسنده: بلالی ششتمد، غلامحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
عرف در هر مکتب حقوقی می تواند در سه مقام ایجاد قواعد حقوقی، مقام تفسیر و تطبیق قواعد حقوقی، نقش بسزایی را ایفاء می کند . پیچیدگی روابط تجاری و حقوقی در دنیای جدید موجب شده است که د ...


نویسنده: حکم ابادی، حامد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی باسلامت سازمانی و نقش میانجی اعتماد سازمانی معلمان مدارس جوین صورت گرفته است. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی بوده و رو ...


نویسنده: مهری، رباب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
????/???? هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین آموزش شناختی و راهبردهای فراشناختی با سلامت روان در مدارس ابتدایی چند پایه در ششم - سایپرز ، باشگاه دانش حومه شهر. مطالعه حاضر از نظر ...


نویسنده: شکرالهی، ابوالحسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین درجه اهرم مالی،ارزش دفتری به ارزش بازار و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های بورس اوراق و ...