دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: برزویی، عادله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش با هدف رابطه رهبری اخلاقی، عدالت سازمانی و تعهد عاطفی با تمایل به ترک مدیران مدارس ابتدایی شهر سبزوار در سال تحصیلی ??-1397 انجام شده است از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نو ...


نویسنده: محمدی، محمدجواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش درک شده با رضایت و وفاداری مشتری می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این ...


نویسنده: رحمانی مسجدبری، ولی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
شخصیت معنوی و انسانی افراد در یک جامعه بشری، به عنوان یکی از مؤلفههای کرامت ذاتی انسانی و با هدف نهادینه کردن حقوق بشری نقش مهم و مؤثری در تکوین آموزههای کیفری چه در حوزه حقوق ماهو ...


نویسنده: توکلی نژاد، عباس علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
معلمان زبان انگلیسی می توانند بر روند پیچیده یادگیری در آموزش و پرورش به طور کلی و عجیب و غریب به زبان دوم / خارجی تأثیر بگذارند (L2). به این معنا ، درک عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی ...


نویسنده: فکورثقیه، اشرف ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 به عنوان شیوه ای برای مدیریت کارکنان در محیط هایی که سریع تغییر می یابند و به طور چشم گیری آشفته هستند، توسع ...


نویسنده: نگهبان، محمدحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده: طبق ماده 12 دستورالعمل کنترل داخلی، هیئت مدیره‌ مکلف است نسبت به استقرار و به‌کارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش بمنظور دستیابی به اهداف شرکت، اطمینان حاصل نماید. برای ا ...


نویسنده: نظری دوست، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر با هدف رابطه باورهای فراشناختی و انگیزشی با پیشرفت تحصیلی واضطراب امتحان دانش آموزان دختر متوسطه اول سال تحصیلی 96-97 شهرستان جغتای انجام شد. این پژوهش از نوع تحقیقات تو ...


نویسنده: عبدالهی، ناصر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش با هدف بررسی رابطه کنترل هیجانات و اهمال کاری تحصیلی با امید تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی سبزوار می باشد از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی از نوع هم ...


نویسنده: دلبری، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه محدودیت مالی و ریسک سقوط قیمت و نقش تعدیل گر ویژگی‌های هیئت‌مدیره می‌باشد. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بین سال‌های 1390 ...


نویسنده: دروکی، ارزو ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی با دستنوشته فارسی بر اساس الگوریتم عصبی– فازی تطبیقی در بین کارکنان شهرداری سبزوار در سال 97 صورت پذ?رفت. این پژوهش از نظر هدف کاربرد ...