دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: جراحی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف رابطه تعارض کار-خانواده و استرس ادراک شده شغلی معلمان با خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر سبزوار انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های توصیفی-همبستگی بو ...


نویسنده: قوامی، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در این مطالعه با هدف بررسی رشد بهروری و درآمد در بخش توریسم با تاکید بر نقش تقاضای توریسم و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل:، Y: درآمد ...


نویسنده: معصومی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شرایط ارزشمندی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان و مدیران مدارس شهرستان خوشاب انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های توصیفی-همبستگی بود. نمونه پژوهشی در این ...


نویسنده: شایانی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
هدف: یکی از چالش‌های مهم در روانشناسی ورزشی شناسایی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت ورزشی می‌باشد. ادراک از موفقیت ورزشی به‌عنوان یکی از شاخص‌های روانشناسی مؤثر در افزایش انگیزه درونی و ...


نویسنده: نایبی فرد، مسعود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رقابت در بازار محصولات یک مکانیسم مهم رقابت در بازار و یک سازوکار محدودیت خارجی حکمرانی شرکت یا مالکیت شرکت‌ها است. از طرفی در سال‌های اخیر تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر تصمیمات استرا ...


نویسنده: متولی، پروین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش از حیث هدف از جمله تحقیقات بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد که با هدف بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی روانشناختی و سکوت سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مرد مدارس ا ...


نویسنده: شهرایینی، سیدعلی اصغر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و جو سازمانی با فرسودگی شغلی معلمان دوره دوم ابتدایی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از لحاظ چیستی پژوهش ...


نویسنده: شایان فرد، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین شادمانی سازمانی و بهره وری نیروی انسانی با نقش میانجی گری بهزیستی روانشناختی در کارکانا آموزش و پرورش شهر سبزوار در 97-1396 بود. تحقیق حاضر از نظر ...


نویسنده: دلبری، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف این پژوهش تعیین رابطه ی بین معنویت گرایی و ابعاد کمالگرایی با افکار اضطرابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و از نظر شیو ...


نویسنده: خوش اخلاق، مسلم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف این پژوهش بررسی رابطه دین‌داری و انگیزه درونی با اخلاق حرفه‌ای در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و ازنظر شی ...