دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: توسلی پور، ملیحه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش با هدف بررسی رابطه صفات برتر خودتوسعه ای، دانش و اطلاعات بنیادی با عملکرد مدیران مدارس شهر سبزوار و بر اساس مدل خود توسعه ای مدیران موفق انجام شده است. با توجه به این مسا ...


نویسنده: ملوندی، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
تقویت و توجه به ویژگی کارآمدی در عملکرد معلمان ، مستلزم شناسایی عوامل پیشایندی یا تعیین کننده آن می¬¬باشد. یکی از این عوامل که می¬تواند کارآمدی معلمان را تحت تأثیر قرار دهد و در ای ...


نویسنده: دوگوهر، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
انگیزه های مدیریتی نقش مهمی در شکل دادن به رفتار نامتقارن هزینه ایفا می کند. هنگامی که مدیران با مشوق هایی برای جلوگیری از زیان یا کاهش سود روبرو می شوند، آنها تعدیل نزولی از منابع ...


نویسنده: موسوی، اعظم سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و معنوی با مدیریت بحران در ستاد حوادث شهرستان سبزوار در سال 1396 انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی – همبستگی است. بر اساس بخشی از نتا ...


نویسنده: شریفی فر، عباس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف این پژوهش بررسی رابطه ریسک اطلاعات با هزینه سرمایه (هزینه حقوق صاحبان سهام و هزینه بدهی) و بازده سهام در بین شرکت¬های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. تحقیقات مختلف نشا ...


نویسنده: ابراهیم پور مقدم، مهناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری با سبکهای هویتی و رفتارهای پرخطر در دختران دبیرستانی شهرستان سبزوار بود. از نظر روش شناسی این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. ...


نویسنده: مرتضی ابادی، بی بی معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
دراین پژوهش به بررسی رابطه بین خودشیفتگی آشکار و پنهان بر عزت نفس و خودکارآمدی فراتر از اعتماد به نفس در بین معلمان پایه ششم ابتدایی سبزوار پرداخته شده است این تحقیق ازنظرهدف بنیاد ...


نویسنده: وحدتی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
امروزه برون سپاری غالبا به عنوان یک عنصر حیاتی از استراتژی های کم هزینه در نظر گرفته می‌شود که در به دست آوردن و دسترسی به ورودی های نوآورانه با تکنولوژی بالا، خدمات ، منابع و استع ...


نویسنده: حسینی دقیق، عفت سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش بررسی رابطه مولفه¬های هوش اجتماعی با مهارت¬های ارتباطی و خلاقیّت مدیران مقطع ابتدایی و متوسطه شهر سبزوار بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی و ...


نویسنده: خادمی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه انسجام خانواده و تعهدمذهبی با میزان گرایش به انحراف اجتماعی دانش آموزان پسر دوره متوسطه در شهرششتمد صورت پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و ...