دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: نصرابادی، بهروز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
امروزه موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها و سازمانها به یکی از رایجترین موضوعات محافل علمی و دنیای تجارت تبدیل شده و بسیاری از مدیران، به اختیار و یا به الزام، در تصمیمگیریهای خود به آن ...


نویسنده: خداشاهی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از این پژوهش بررسی رابطه اعتیاد به کار با افسردگی و اضطراب در بین پرستاران بیمارستان امدادی سبزوار در سال 1397 می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع ...


نویسنده: زارعی، عفت ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و ابرازگری هیجانی با اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم ناحیه 4 مشهد انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگ ...


نویسنده: نوروزیان، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
ساختار مالی به عنوان یکی ازمهم ترین پارامتر های مؤثر بر ارزش گذاری شرکت ها مطرحشد ه است . ساختار مالی از ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت ها ت ...


نویسنده: زاهدی اول، نفیسه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی و سلامت روان والدین با رشد اجتماعی کودکان کم توان ‏ذهنی شهر سبزوار انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادی و ازلحاظ روش، توصیفی از نو ...


نویسنده: براتی، منصوره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه تعارض کار - خانواده با اعتیاد به کار و انگیزش شغلی در بین شاغلین دفاتر اسناد رسمی شهر سبزوار در سال 97-1396 صورت پذ?رفت. این پژوهش از نظر هدف بنیادی ...


نویسنده: دیواندر، سیدمرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه فشار زمانی ادراک شده و خلاقیت اعضای تیم با توجه به نقش میانجی گرایش به یادگیری اعضای تیم و اشتراک دانش اعضای تیم در دانشگاه های شهرستان سبزوار (حکیم سبزو ...


نویسنده: زارع قزلقارشی، محمود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آموزش، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در صنعت فروآلیاژ ایران انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی می باشد. نمونه پژوهشی در این بررسی شامل 102 ...


نویسنده: ابارشی، رقیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
? هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نو آوری سازگار با محیط زیست و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار بود. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا جزو تحقیقات توصیفی-پی ...


نویسنده: کیوانلوشهرستانکی، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه¬ی جوسلامت مدارس و رضایت شغلی معلّمان با شادابی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهرستان جغتای انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع توصیفی ...