دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: جبله، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه معنویت تعهد سازمانی و انگیضه پیشرفت با سلامت روان معلمان شهرستان جغتای بود. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی و از نظر روش پژوهش از ن ...


نویسنده: خسروجردی، رویا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر تعارضات زناشویی بر احساس تنهایی و اضططراب جطدایی زنطان شطاغل شطهر سطبزوار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها ت ...


نویسنده: خرمک، زینب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی ) هدف از پژوهش بررسی رابطه شفقت به خود و خودگویی مثبت با ملال تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم شهر بردسکن ...


نویسنده: ناجی همتی تبریز، غزال ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده: کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که از بیماری سرماخوردگی گرفته تا بیماری های شدیدتر مانند سندروم تنفسی خاورمیانه و سندرم حاد تنفسی را شامل می شود. با توجه به و ...


نویسنده: پویان راد، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه ارزش های اخلاقی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی با ارتقا سلامت نظام اداری و سازمانی دانشگاه حکیم سبزواری در سال 1400 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربرد ...


نویسنده: راحتی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
نام واحد دانشگاهی : سبزوار کد واحد : 127 کد شناسایی پایان‌نامه : نام و نام خانوادگی دانشجو : حسین راحتی شماره دانشجویی: 980053147 سال و نیمسال اخذ پایان نامه :نیم سال دوم 1400 ع ...


نویسنده: فریمانه ء، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده: پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه رهبری تعالی بخش و سرمایه فکری با وفاداری سازمانی مدیران مدارس شهرستان جغتای در سال تحصیلی 1400-1399 انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، تحقیق کار ...


نویسنده: حصاری، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه فکری و اجتماعی با آوای سازمانی کارکنان ادارات دولتی شهر سبزوار انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگ ...


نویسنده: عسکری، نفیسه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش‌های بنیادی محسوب می‌شود و به لحاظ توصیفی و از نوع همبستگی است. که در آن رابطه متغیرهای رشدی و هیجانی با شایستگی قضاوت‌های اخلاقی دانش‌آموزان دوره ...


نویسنده: رباطی، زکیه سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
هدف ازپژوهش حاضربررسی رابطه رهبری توانمندسازوبهزیستی روانشناختی بامیانجی گری اشتیاق شغلی درمعلمان شهرجوین بود.تحقیق حاضرازنظرهدف کاربردی،ازنظرنحوه گردآوری داده هاتوصیفی–همبستگی وبه ...