دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: محمدی، راضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
.هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین باورهای دینی و شادکامی با تصویر تن دختران دوره دوم شهرستان جوین در سال تحصیلی 96-95 می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شا ...


نویسنده: دولت ابادی، رمضانعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه مدیریت دانش و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی مدیران مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان سبزوار انجام‌گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 160 نفر مدیران مقطع ا ...


نویسنده: جان محمدی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
چکیده هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول با ریسک سهام است که برای تبیین این ارتباط، دو فرضیه در نظر گرفته شد. از ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک به‌عنوان معیاره ...


نویسنده: سیدابادی، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
در این پژوهش رابطه‌ی بین رقابت،کارایی و رشد در صنعت بانکداری بررسی و مدلی برای آن‌ها ارائه ‌شده است. برای این منظور داده‌های مربوط به 8 بانک نمونه در بین سال‌های 1385 لغایت 1394 بر ...


نویسنده: طیبی، الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
جدایی مدیریت از مالکیت باعث بوجود آمدن مشکل نمایندگی گردید به‌طوری‌که مالکآن‌همواره برای ارزیابی عملکرد به دنبال معیارهای نوین می‌باشند. معیارهای مبتنی بر ارزش یکی از این دست معیار ...


نویسنده: احمدی فرد، انسیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
تاریخ ادبیات ما پر است از روایت‌هایی که افتخارات یا ننگ‌های حاکمان عادل یا جابر ایران زمین را به تصویر کلام درآورده‌اند. رمان‌های معاصر فارسی نیز از این خصیصه برخوردارند؛ به ویژه ر ...


نویسنده: عبدی، غلامرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
از اهداف خداوند در قرآن کریم، تربیت و معرفی الگوست و روایت‌ها و قصص قرآن بدون تخیل، دروغ و مبالغه در خدمت اهداف تربیتی و هدایتی قرآن قرار گرفته‌اند. بنابراین قرآن از عناصر روایت به ...


نویسنده: درورده، محبوبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
گزارش حسابرسی، موجب اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری و مبنای تصمیم‌گیری گروه‌های ذی نفع در شرکت‌ها است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیته‌ی حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی در ...


نویسنده: صابری، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۴
چکیده موضوع تحقیق حاضر بررسی تاثیر نوسانات سود و اجزای آن بر پایداری سود است. متغیر وابسته در این تحقیق، پایداری سود و متغیرهای مستقل شامل نوسانات سود، جریان نقد، اقلام تعهدی، سرما ...


نویسنده: گرایلی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۴
چکیده هدف از این مطالعه جدا سازی استافیلوکوکوس اورئوس از گوشت های عرضه شده در قصابی های شهر سبزوار و شناسایی ژن های آنتروتوکسین A وB استافیلوکوکی به روش PCR وبررسی خطرات آن بر جا ...