دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: شایان فرد، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین شادمانی سازمانی و بهره وری نیروی انسانی با نقش میانجی گری بهزیستی روانشناختی در کارکانا آموزش و پرورش شهر سبزوار در 97-1396 بود. تحقیق حاضر از نظر ...


نویسنده: دلبری، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف این پژوهش تعیین رابطه ی بین معنویت گرایی و ابعاد کمالگرایی با افکار اضطرابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و از نظر شیو ...


نویسنده: خوش اخلاق، مسلم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف این پژوهش بررسی رابطه دین‌داری و انگیزه درونی با اخلاق حرفه‌ای در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و ازنظر شی ...


نویسنده: رامشینی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
قواعد و اصولی که در فلسفه به اثبات می‌رسند، مبنای بسیاری از براهین و مسائل فلسفی قرار می‌گیرند و به کمک آن زیر ساخت‌ها، از زاویه دیگر مشکل آفرینند، تا جایی که دانشمندان در حل آن مش ...


نویسنده: ریوندی، هلما ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین دانش محتوایی-تربیتی اساتید، با میل به برقراری ارتباط دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه حکیم با نقش میانجی راهبردهای شناختی،راهبردهای فراشناختی،انگیزش پ ...


نویسنده: دواچی، مهناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده این پژوهش از چند هدف از جمله تحقیقات بنیادی واز روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد،که با هدف بررسی رابطه انسجام و انعطاف پذیزی خانواده با سبک های هویت یابی دختران دانش آموز د ...


نویسنده: درخشانی نیا، شهناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش از حیث هدف از جمله تحقیقات بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد که با هدف بررسی رابطه ی سرسختی روانشناختی با انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم ...


نویسنده: رامشینی، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی، نقش به سزایی در رشد و پیشرفت کشورها دارند. به دلیل این نقش اساسی و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی، بررسی کارایی بانک‌ ...


نویسنده: جهان بین، عباسعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مشاهده ی کارتونهای خشونت آمیز بر میزان پرخاشگری نوجوانان دبیرستانهای شهرستان خوشاب بوده است. این پژوهش به روش آزمایشی(طرح تحقیق آزمایشی،پیش آزمون و پس ...


نویسنده: ساقی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه احساس پیوستگی و بلوغ عاطفی با حرمت خود دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، همبستگی می¬باشد. جامعه آما ...