دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: صمدی، فرزانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش با هدف بررسی رابطه خودپنداره و سلامت معنوی با اختلال خواب در دانشجویان دختر دانشکده فنی و حرفه¬ای سما واحد سبزوار انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ن ...


نویسنده: بیک محمدی، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در راستای بررسی این موضوع، فرضیهی پژوهش بر مبنای یک نمونه آ ...


نویسنده: کرابی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت اخلاقی مدیران با انگیزش شغلی و عملکرد آموزشی معلمان مدارس متوسطه اول خوشاب در سال 1397 انجام شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی ...


نویسنده: کیوانلو شهرستانکی، مسلم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه نگرش مذهبی و تحمل پریشانی با نظم جویی هیجانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم سبزوار انجام گردید. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصی ...


نویسنده: کریمی نژاد، مهناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین هوش فرهنگی با سبک تفکر و سبک مقابله‌ای مدیران مدارس متوسطه شهرستان سبزوار اجرا شد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از حیث رو ...


نویسنده: ذاکری فر، سید مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودتنظیمی تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی با کارکرد خانواده در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال 1397 انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از ن ...


نویسنده: دین دوست، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی ) هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی تفکر خلاق و سرزندگی تحصیلی با خودناتوان سازی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه‌ی ...


نویسنده: نصرابادی، بهروز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
امروزه موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها و سازمانها به یکی از رایجترین موضوعات محافل علمی و دنیای تجارت تبدیل شده و بسیاری از مدیران، به اختیار و یا به الزام، در تصمیمگیریهای خود به آن ...


نویسنده: خداشاهی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از این پژوهش بررسی رابطه اعتیاد به کار با افسردگی و اضطراب در بین پرستاران بیمارستان امدادی سبزوار در سال 1397 می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع ...


نویسنده: زارعی، عفت ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و ابرازگری هیجانی با اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم ناحیه 4 مشهد انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگ ...