دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: کیخسروی، مژگان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تحقیق حاضر با هدف پیش بینی اضطراب سلامت و افسردگی بر اساس کمال گرایی مثبت و منفی در مهندسان سازمان نظام مهندسی شهرستان سبزوار انجام شد.این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی ا ...


نویسنده: بهزاد مهر، مرضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف این مطالعه کاوش، توصیف و تشریح فرآیند اشتیاق پژوهشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه حکیم سبزواری و تدوین مدلی اکتشافی از این فرایند بود. به این منظور از راهبرد نظریه داده بنیاد استف ...


نویسنده: فرامرزی کفاش، ریحانه ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
آیین‌ها‌ و فرهنگ سنتی دو مؤلفه از مؤلفه‌های اصلی سازند? هویت ملی جوامع به‌شمار می‌روند. بازشناخت این‌ دو مؤلفه یاریگر بازشناسی هویت ملی و از عوامل مهم بازدارند? ازخودبیگانگی است. ر ...


نویسنده: موسوی گوجه، اسماعیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
بررسی اثر تعدیلی منابع مالی سازمان بر رابطه چرخه عمر شرکت و گزارشگری مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هدف تحقیق حاضر می باشد که به منظور انجام آن ...


نویسنده: سنگ سفیدی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر طبیعت بر عزت نفس و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی اسفر این انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق کاربردی ...


نویسنده: انوری نیا، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از این پژوهش تعیین تفاوت سبک های تفکر والدین و سازگاری اجتماعی در فرزندان عادی و تیزهوش است. روش پژوهش از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان ...


نویسنده: کریم زاده شهری، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
در این پایان نامه مساله بازآرایی شبکه های توزیع شعاعی به همراه منابع تولید پراکنده با هدف کاهش تلفات توان و بهبود قابلیت اطمینان (انرژی تامین نشده مشترکین) شبکه بصورت بهینه سازی چن ...


نویسنده: منتخبی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین جهت گیری هدف و بهزیستی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان جغتای اجرا شد.پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر روش ...


نویسنده: دلخواه، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر امید تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهرستان اسفراین می باشد. این پژوهش از نظر هدف تحقیق کاربردی است و از نظر ...


نویسنده: یزدان مهر، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از انجام این پژوهش بررسی مدیریت دانش بارضایت شغلی واخلاق حرفه ای کارکنان کمیته امداد امام خمینی ره سبزوار می باشد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و نیز از نوع تحقیق کاربرد ...