دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: سلیمانی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
این پژوهش با هدف کلی بررسی رابطه بین آوای سازمانی و فراموشی سازمانی با نوآوری سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهر سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 انجام شد. روش تحقیق این مطالعه از نظر هدف ...


نویسنده: جوادی کیا، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
بخشی از نیروی انسانی در هر جامعه را زنان تشکیل می دهند. مشارکت زنان در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و غیره یکی از شاخص های تولید کشور محسوب می شود. یکی از عرصه‌های تحول زندگی ا ...


نویسنده: نامنی، امنه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
از جمله مهم ترین مسائل در سازمان، رفتار شهروندی سازمانی، چابکی سازمانی و هویت سازمانی کارکنان است. این پژوهش در صدد است تا به بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر چابکی سازمانی با ...


نویسنده: لطف زاده، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه استفاده از شبکه های مجازی با بی رغبتی تحصیلی و امید به آینده شغلی در بین دانش آموزان پسر متوسطه شهر داورزن انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از ...


نویسنده: شعبانی، طاهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۹
بیماری هموفیلی از بیماری های با اختلالات خونریزی دهنده است و برای درمان آن، از روش‌های مختلفی از جمله ژن‌درمانی، سلول درمانی، جایگزین‌درمانی و ... استفاده می‌شود. گزارش‌های زیادی د ...


نویسنده: کرمی، فهیمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ثبات شغلی و تمایل به بازخورد با موفقیت شغلی در بین کارکنان آموزش و پرورش سبزوار بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه اجراء توصیفی از نوع هم ...


نویسنده: توسلی پور، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشد مبادلات تجاری الکترونیکی موجب شده است که مسائل متعددی نیز به تبع این معاملات در عرصه حقوقی و اقتصادی بروز نماید. شروطی که در قراردادهای تجاری الکترونیکی به کار می رود از آن جهت ...


نویسنده: صالح ابادی، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده: این پژوهش با هدف بررسی شرایط عدم ضمان راننده در تصادفات رانندگی صورت گرفته است. ضمان عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت ما ...


نویسنده: بدری، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
بررسی رابطه نگرش به رفتار بزهکارانه و خشونی باخرده فرهنگ قلدری در بین دانش آموزان پسر دبیرستان های بجنورد در سال تحصیلی 99-98 چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نگرش به رفت ...


نویسنده: دلبری، فاطمه سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
مطالعه کمی حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودپنداره تحصیلی و نمره پیشرفت در بین زبان آموزان زن و مرد ، درونگرا و برون گرا ایرانی انجام شده است. در این تحقیق از روش کمی در جمع آوری داد ...