دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: خالقی مقدم، محدثه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۴۰۰
چکیده این مطالب به صورت توصیفی مقطعی برای بررسی وجود سالمونلا در کشتارگاه طیور شهر تهران انجام گرفت بر اساس تاریخچه به دست آمده از گله های مورد بررسی متوسط دوره پرورش مرغ های کشتار ...


نویسنده: کرددیرانلویی، شیما ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۴۰۰
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دریافت وانادیوم، عصاره استویا به همراه فعالیت های هوازی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ریه رت های نر ویسدار دیابتی نوع 1 است. روش تحقیق این مطالعه ...


نویسنده: پارسه، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
کی از نهادهای اساسی حقوقی و سیاسی، نهاد «انتخابتات» استت. انتخابتات ازجملته وتابطه هتای تمتایز نظامهای مردم سالار از دیگر نظامها و از شاخصهای مهم ارزیابی و کیایت عملکرد اینگونه نظا ...


نویسنده: مروی، روشنک ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
با توجه به اینکه نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری سبب آسیب به صاحب حق و همچنین از بین رفتن میل به ابداع و اختراع و خلاقیت شده و جامعه از نتایج بالقوه فکر طبقه مبتکر و متفکر خود محروم می ...


نویسنده: نجاتی مقدم، محمدامین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده حقوق مالکیت فکری یا معنوی امروزه اهمیت ویژه ای بر خوردار است به گونه ای که در دانشگاههای جهان جایی را به خود اختصاص داده و به دلیل ارزش اقتصادی و مالیت زیاد و درآمدهای سرشارآ ...


نویسنده: مطهری نسب، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده در معامله فضولی شخصی مال غیر را بدون اذن مالک موضوع معامله قرار می دهد و برای دیگری معامله می نماید بدون اینکه از قبل مالک یا قانون اذن داشته باشد. در فقه امامیه و حقوق ایرا ...


نویسنده: لعل حسن زاده، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
یکی از مهم ترین جرایمی که در قانون ثبت بیان گردیده جرم جعل سند رسمی و گونه های مختلف جعل ثبتی در ماده 100 قانون ثبت است. در قانون ایران، از میان شقوق هفت‌گانه مندرج در ماده 100 قان ...


نویسنده: تقوی، عاطفه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
هدف از انجام این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی کاربرد قاعده احسان در قوانین خانواده می باشد. روش انجام این پژوهش از نوع مطالعات کتابخانه ای بوده و از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. روش گردا ...


نویسنده: شیخ الاسلامی، محجوب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۴۰۰
چکیده آب میوه گاز دار فرآورده ای است تخمیر شده که به روش فیزیکی از میوه ویاآب میوه تغلیظ شده با آب آشامیدنی افزودنی های خوراکی مجاز و گاز کربنیک بدست می آید. در این پژوهش از طرح م ...


نویسنده: یوسفی چرمهینی، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چنانچه زوجه به دستور زوج کاری غیر از وظایف زناشویی را انجام دهد، در حالیکه عرفاً برای آن حق الزحم های تعلق گیرد، استحقاق دریافت ما به ازاء آن را دارد، مگر اینکه ثابت شود زوجه کارها ...