دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: میرابی، طیبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی با اشتیاق تحصهیلی و امیهد تحصهیلی دانهش آموزان متوسطه دوم شهر سبزوار ، سا تحصیلی 96 97 انجام شد.از لحها ههدف ، کهاربرد ی و از - نوع همبس ...


نویسنده: برهانی نسب، محمود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اسناد هویتی و سجلی مانند شناسنامه، کارت ملی و ... معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد ...


نویسنده: اسیری، محمدرضا ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
چکیده : لینولئیک اسید کنژوگه (CLA) واژه ای می باشد که به گروهی از ایزومرهای دی انوئیک وضعیتی و هندسی اسید چرب لینولئیک اسید (n-6,18:2)، مربوط می شود. لینولئیک اسید (LA)، اسید چرب 1 ...


نویسنده: موسوی، سیدحسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از حوزه‏های مهم حیات اجتماعی، خانواده است که در زندگی انسان‏ها، بخصوص در زندگی زنان، تأثیر زیادی دارد و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و نظریه‏پردازان مسائل اجتماع ...


نویسنده: رهنمافر، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه به دلیل پیچیدگی و پویایی محیط، موضوع رهبری و اقدامات آن بر بسیاری از ابعاد سازمانی تأثیر معناداری دارد. این امر منجر به بررسی گسترده مفهوم رهبری و عوامل متأثیر از آن در تحق ...


نویسنده: باوفا، محمدعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مسؤلیت پذیری محیطی شرکت بر عملکرد مالی با نقش تعدیل گر متغیر های تنظیم مقررات دولتی و ضعف سازمانی انجام شد.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر ...


نویسنده: هنرجو، محمود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در قـرن جدیـد چـالش اصـلی بشـر، یـافتن روشـی منصفانه و پایدار برای تولید، مصرف و زنـدگی کـردن است. در این میان دغدغه¬های مصرف¬کنندگان در برابر پاسخگویی زیست محیطی که با قوانین زیست ...


نویسنده: فالنجی، فرحناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
اختلال افسردگی یکی از شایع‌ترین مشکلات سایکولوژیک در سراسر جهان بوده و عامل اصلی ناتوانی و مرگ ومیرناشی از خودکشی می‌باشد. در بسیاری از موارد این اختلال همراه اضطراب می باشد. امروز ...


نویسنده: چشمی، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده سالیان متمادی است که حسابرسان مستقل خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی خود را در ازای مبالغ معین انجام می دهند، با این حال رسوایی های اخالقی اخیر در حرفه باعث شده است که موضوع تعی ...


نویسنده: پاک سرشت، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل شخصیتی بر گروه گریزی در کلاس در بین دختران مقطع ابتدایی شهر سبزوار بود. جامعه ی آماری پژوهش مدارس ابتدایی دخترانه سبزوار که 37 مدرسه و دارای 11 ...