دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: پورعزیز حیدری، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در دو دهه گذشته بانکداری اسلامی رشد چشمگیری در سراسر جهان داشته است. به طوریکه هم اکنون 475 موسسه مالی اسلامی در بیش از 75 جهان در حال فعالیت هستند که خود حاکی از میزان توسعه و گست ...


نویسنده: بهروزیه، سکینه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه باورهای غیر¬منطقی و خودناتوان سازی با فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور است. روش تحقیق مورد استفاده روش همبستگی بود و جامعه آماری عبا ...


نویسنده: عشقی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف این پژوهش عبارت است از بررسی رابطه مدیریت¬دانش و تعهد¬سازمانی با مسئولیت-اجتماعی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور که روش تحقیق مورد استفاده روش همبستگی بود. جامعه آماری ...


نویسنده: ذوالفقاری، صغری ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با سازگاری تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر سبزوار در سال تحصیلی ??-1396 انجام شد از لحاظ هدف کاربردی و ا ...


نویسنده: پویاتبار، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه خسارات وارد بر دانش آموزان و خسارات ناشی از عمل دانش آموزان چنان حجم عظیمی را به خود اختصاص داده که در برخی از کشور ها قسمتی از حقوق مسئولیت مدنی تحت عنوان « حوادث آموزشی» ب ...


نویسنده: اطهری نیا، حمید رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی استفاده آموزشی از شبکه‌های اجتماعی مجازی با اشتیاق تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار صورت گرفت. جامعه‌ی مورد پژوهش شامل دا ...


نویسنده: حجازی، ریحانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
قاعده «الحاکم ولی الممتنع» جایگاه ویژه¬ای در حل و فصل دعاوی در حقوق ایران دارد. این قاعده فقهی مبنای حل اختلاف در روابط حقوقی افراد در جامعه قرار می¬گیرد و قضات با استفاده از این ق ...


نویسنده: نامنی، ایراندخت ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه بیشتر کشورهای جهان به منظور حضور فعال ومستمر در بازارهای جهانی و منطقه ای و تسریع ‏و ‏تسهیل در برقراری ارتباط تجاری با سایر کشورها و همچنین ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه ای و ت ...


نویسنده: سلیمانی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف تصویب کلیه قوانین و مقررات ویژه رزمندگان، جانبازان و خانواده معظم شهداء حمایت قانونی از آنها و ترویج فرهنگ جهاد و شهادت می باشد. در این راستا قانون برنامه پنجم اولویت دادن به ا ...


نویسنده: خوشحال، موسی الرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
قاعده لاضرر از جمله قواعدی است که پویایی و جامعیت سیستم حقوقی اسلام را تأمین کرده است و می تواند راهگشای مشکلات نوپیدا باشد. در طول تاریخ فقاهت این قاعده همواره مورد توجه فقها بوده ...