دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: برهانی نسب، سعید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در نیمه دوم قرن بیستم، جرایم فردی به سوی جرایم سازمان یافته تغییر جهت داده و این تغییر جهت جهان و خصوصا جوامع غربی را مورد تهدید قرارداد. نگرانی نبود قوانین موثر و بازدارنده برای م ...


نویسنده: رمضانعلی زاده، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین درک دانش آموزان ازمحیط یادگیری و پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی تعامل معلم- دانش آموز دوره دوم ابتدایی شهرستان داورزن می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء ...


نویسنده: نعمت شاهی، اذین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
مساله ارتباط حقوق و اخلاق در خانواده و مبحث حقوقی کردن اخلاق بحثی است نو و راهکارهایی متناسب با خود را لازم دارد. آنچه امروز به نیاز روحی بشر پاسخ می دهد، یافتن روح و حقیقت هر حک ...


نویسنده: قدردان تبریزی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
موضوع تبدیل و انتقال تعهد، به مثابه دو نهاد حایز اهمیت در حقوق تعهدات، از دیرباز تا کنون چه در قوانین کشورها و چه در آموزه¬های حقوق مدنی محل بحث و مناقشه بوده است. در این میان و به ...


نویسنده: حسین ابادی، سجاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
شیوه های جایگزین حل اختلاف از دیرباز برای رفع خصومت و حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری بین اشخاص و جوامع مورد استااده قرار گرفته است. گرچه از شیوه های جایگزین حل اختلاف بیشتر برای حل و ...


نویسنده: میرزائی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
نظام مالی در خانواده بر سه محور می باشد که شامل مهریه ، نفقه و اجرت المثل است در حقوق ایران این نظام مالی از فقه اسلامی گرفته شده است و در قانون مدنی هم موادی در ارتباط با نظام مال ...


نویسنده: کریمی نژاد، محمود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
منابع انسانی مهمترین و باارزشترین منابع سازمانی به شمار میروند. تشویق و ترغیب کارکنان سازمان به فعالیتهای کارآفرینانه میتواند نقش مؤثری بر عملکرد سازمانی داشته باشد و مزیت رقابتی پ ...


نویسنده: منصوری راد، مهشید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
عصر امروز، عصر برتری اطلاعاتی است به گونهای که اگر شرکتها توانایی استداده از قابهیتهای تحهیهی کلان دادهها را داشته باشد، قادر خواهد بود تا ضمن شناخت تغییرات محیطی و داشتن قابهیتها ...


نویسنده: یارمحمدی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
چکیده در این پژوهش، خرمالوی ژاپنی کاملا رسیده تبدیل به پوره شد. پوره های خرمالو در سطوح 0، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد اضافه شدند به فرمولاسیون بستنی که دارای 12 درصد چربی، 16درصدشکر ...


نویسنده: نیازمند، بهزاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
وجود پدیده¬ی بی¬سرپرستی در هر جامعه امری غیرقابل اجتناب است و فرزندخواندگی یکی از موضوعات مهمی می-باشد، که نه تنها نظام حقوقی ایران بلکه نظام حقوقی اکثر کشورها در سطح دنیا با آن رو ...