دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: قلعه نویی، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
با گسترش چشمگیر فناوری اطلاعات و ورود سریع آن به زندگی روزمره، مسائل و ضرورت های تازه ای به وجود آمده است؛ به نحوی که کسب وکارها را نیز متاثر ساخته و کسب و کارهای الکترونیکی جایگزی ...


نویسنده: روشن، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
قاچاق کالا از مسائل و مشکلات تمامی کشورها می باشد ، اما در کشورهای رو به توسعه یک معضل محسوب می شود. این موضوع از آن جهت مذموم شمرده می شود که بر جریان اقتصاد کشورها سایه افکنده و ...


نویسنده: رضازاده گلیان، سیدمحمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش به منظور مطالعه رابطه میان حاکمیت پروژه و حاکمیت فن‏آوری اطلاعات با یکدیگر و سپس تاثیر گذاری این دو بر عملکرد پروژه طراحی و تدوین شده است. شیوه پژوهش به صورت کمی بوده است ...


نویسنده: ملایجردی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
مهدکودک یک نهاد منسجم است که مسوولیت نگهداری، مراقبت و آموزش و تربیت کودک را برعهده دارد. شاید بتوان گفت مهد به نوعی سرپرست قراردادی کودک به شمار می‌آید و البته مسوولیتهای او در بر ...


نویسنده: استاجی، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر درصد پوره پوست آلو (در دامنه 40 تا 60) و سطح پکتین (3/0 تا 6/0 درصد) برویژگی های شیمیایی (اسیدیته، pH، خاکستر کل، بریکس، مواد جامد نامحلول و مو ...


نویسنده: شیرخانی، طیبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شرکای قابل اعتماد بر رقابت پذیری شرکت با توجه به نقش میانجی جریان دانش از شرکا و نشت دانش به شرکا در پارک های علم و فناوری استان خراسان رضوی انجام گرف ...


نویسنده: یزدان منش، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی قصه درمانی بر تاب‌آوری و تکانشگری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر سبزوار انجام‌شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش¬آزمون- پس-آزمون با گرو ...


نویسنده: عربشاهی، محترم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از اصول مسلّم در آیین اسلام، حرکت و کرامت انسان است. جان، مال، آبرو، عقیده و رأی آدمی همه حرمت دارند و باید همواره این حریم پاس داشته شود. در حرمت و کرامت انسان، هیچ تفاوتی بین ...


نویسنده: علوی، سید سعید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در فقه اسلامی، بلوغ شرط صحت بسیاری از احکام و مقررات تکلیفی و وضعی می‌باشد. بلوغ رسیدن بـه مـرحلـه ای از سـن بوده که در طی آن دگرگونی‌هایی در اندام، احساسات و انـدیشـه هـای شـخـص پ ...


نویسنده: داوری پور، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
دخالت اشخاص متعدد (صاحب امتیاز ، مدیر مسئول ، سردبیر ، نویسنده یا خبرنگار و ...) در روند کار مطبوعاتی ، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن ...