دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: سلطانی، محمدمهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
آزادی مشروط و تعلیق مجازات امتیازی است که قانونگذار برای اصلاح و حضور مجدد زندانی در جامعه به او اعطا می‌کند، استفاده از این امتیاز توسط زندانی منوط به احراز شرایطی است که با رعایت ...


نویسنده: کیوانلوشهرستانکی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه سرما یه اجتماعی و کفایت اجتماعی با نشاط سازمانی معلمان شهرستان جغتای انجام پذیرفته اسیت . جامعه آماری شیامل کلیه معلمان شیهرسیتان جغتای می باشید. نمو ...


نویسنده: حیدری، ام البنین ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
به اثبات رسیده است که روغن¬های حیوانی و گیاهی به علت ترکیبات خود به عنوان غذاهایی کاربردی تاثیرات مفیدی بر روی سلامت انسان دارد. هدف ما بررسی تاثیرات روغن حیوانی و پالم بر روی غلظت ...


نویسنده: کیانی مهر، حجت ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی ) پژوهش حاضراز نوع پژوهش های توصیفی - هبستگی بود. هدف این پژوهش بررسی رابطه استرس با اهمال کاری تحصیلی و سلامت ...


نویسنده: عابدی، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
مزایده با هدف برقراری عدالت و شانس برابر آحاد شخصیت‌های حقوقی و حقیقی در خصوص خرید اموال دولتی و آن دسته از اموالی که به دلایل قانونی از جانب مراجع قضایی توقیف شده است، پایه ریزی گ ...


نویسنده: سهرابی دلال، وجیهه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
سلامت معنوی افراد جامعه به خصوص اقشار مؤثر و سازنده آن؛ لازمه پویایی، بالندگی و اعتلای آن جامعه است. نقش برجسته و منحصربه فرد معلمان به عنوان سازندگان آینده هر جامعه، ضرورت توجه ب ...


نویسنده: عبدلی، فائزه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می آید و با وجود ای در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه ای از مسؤولیت حق ...


نویسنده: صابر، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت سود و استراتژی کسب و کار با ریسک ورشکستگی شرکتها صورت گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از همبستگی مقطعی استفاده می شود و نحوه و ماهی ...


نویسنده: بیدخوری، مهدیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده نهاد خانواده به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان جامعه بشری، به‌دلیل نقشی که در سعادت و شقاوت جامعه و کمال انسانی دارد، همواره مورد توجه همة مکاتب الهی و غیرالهی قرار گرفته است. ...


نویسنده: زرقانی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف از این مطالعه بررسی کمی اثرات پویای فعالان توسعه شهر هوشمند با استفاده از مدل معادله ساختاری است. این تحقیق از نظر هدف بخشی و از نظر روش اجرا توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری ا ...