دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: ابارشی، سارا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
یکی از رویکردهای آسیب شناسانه به نظام آموزشی در اشکال مختلف آن توجه به صدمات جسمانی و گاهی روحی است که به سبب حوادث مختلفی برای دانش آموزان اتفاق می افتد. علاوه بر اتفاقاتی که ناشی ...


نویسنده: وطن دوست، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
هدف از پژوهش حا ضر برر سی نقش طرحواره های نا سازگار بر آمیختگی شناختی، ن شخوار فکری و بهزی ستی روان شناختی دان شجویان دان شگاه آزاد واحد سبزوار بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ...


نویسنده: حسین نژاداصل، ابوذر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
در میان ادله ی اثبات دعوا، علم قاضی یکی از دلایلی است که می تواند در روند پرونده کیفری اثر گذار باشد این موضوع از گذشته تا حال محور بسیاری از مسائل حقوقی بوده است. با تصویب قانون ...


نویسنده: شهر ایینی، حسین ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
این پژوهش با هدف تبیین ساختار و کاربرد تضادها و تقابل‌های به کار رفته در شعر نیما یوشیج و شناخت افکار و اندیشه‌های دوگانه‌ی او نوشته شده است. به منظور دست‌یابی به این هدف، ابتدا سا ...


نویسنده: اکرامیان، حسن ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
وافل یک محصول راحت و شیرین است که از ترکیب تخممرغ تازه، شکر و چربی تهیه میشود و بافت تردی دارد و به عنوان میانوعدهی مناسب، تأمینکنندهی بخشی از انرژی و پروتئین مورد نیاز روزانهی بد ...


نویسنده: جهانی، علی محمد ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
با مطالع? آثار ارزشمند بزرگان این سرزمین (فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ)، متوجه می¬شویم که آداب و رسوم ایرانیان آن عصر، تا زمان حاضر کم و بیش ادامه یافته است . در این پژوهش با هدف نشا ...


نویسنده: شرفی، فاطمه ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
ادبیات حماسی پیوند تنگاتنگی با ادبیات تعلیمی دارد. یکی از حماسه سرایان بزرگ ادب پارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی که با خلق اثر ارزنده اش؛شاهنامه، به خوبی توانسته است رابطه ی ناگسستنی اد ...


نویسنده: خوش خلق، حدیث ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
یکی از نگرانی هایی که همواره در طول تاریخ، زندگی شخصی و اجتماعی آدمیان را تحت تأثیر قرار داده، ناتوانی های جنسی و عدم امکان باروری زنان و مردان بوده است. این نگرانی هم اینک به کمک ...


نویسنده: شاکریان، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۹
چکیده: تئوری بازی یکی از نظریه های جدیدی که به تازگی از علوم پایه وارد علوم انسانی شده و با بیان تکنیک های متفاوت مدل سازی، کمک هایی به پیشرفت زمینه های مختلف علمی کرده است. ای ...


نویسنده: حاجی زاده، محبوبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی شرایط و آثار قرارداد لیسانس اجباری و هم چنین موارد لغو آن در حوزه صنعت پزشکی است. از آنجایی که اختراعات پزشکی با سلامت عمومی ارتباط دارد در مواردی ضروری ا ...