دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: کفاش زاده، مهرنوش ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
سرطان یک بیماری سلول‌های بدن است. بدن ما از میلیاردها سلول تشکیل شده و هر یک نقش خاصی ایفا می‌کند. این امر می‌تواند آنها را به طور غیرقابل کنترل تقسیم کند و در نهایت منجر به سلول‌ه ...


نویسنده: کفاش زاده، مهرناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
سرطان یک بیماری سلول‌های بدن است. بدن ما از میلیاردها سلول تشکیل شده و هر یک نقش خاصی ایفا می‌کند. این امر می‌تواند آنها را به طور غیرقابل کنترل تقسیم کند و در نهایت منجر به سلول‌ه ...


نویسنده: نعمت شاهی، محمد مهدی ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
اسانس ها و عصاره های حاصل از گیاهان دارویی با داشتن ترکیبات ضدمیکروبی، ضدسرطانی و آنتی اکسیدانی به عنوان ترکیبات جدید و طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. در مطالعه حاضر ترکیبا ...


نویسنده: عباسپور، عبدالرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و سلامت روانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد کاشمر بوده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، همبستگی بود. جا ...


نویسنده: حسینی، سیدمحمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده: برابر مقررات قانونی (صراحت مواد 263 و 391 قانون مدنی) هر گاه مالک در عقد بیع، معامله ای را که خود مباشر انجام آن نبوده بلکه دیگری (فضول) به تصور اینکه اذن و رضایت او را مت ...


نویسنده: کلاته، میرعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرچشم انداز، استراتژی و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مدیران مقاطع آموزش پرورش شهرستان سبزوارانجام گرفته است و در این راستا پنج فرضیه مطرح گردید. این پژ ...


نویسنده: جمال ابادی، سیدعلی اصغر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
یکی از مشکل‌هایی که در رابطه با سهام به وجود می‌آید، عدم توانایی سرمایه‌گذاران در اندازه‌گیری صحیح بازده آتی به‌منظور قیمت‌گذاری درست سهام می‌باشد. . بنابراین تاکنون مدل‌های مختلفی ...


نویسنده: باباخانی، سیدمحمود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده: انکار نسب عبارت است از نفی کردن انتساب طفل به پدر و مادر ظاهری وی که در حین انعقاد نطفه بین آنها نکاح صحیح (اعم از دائم و منقطع) موجود بوده است، خواه از طریق پدر ظاهری طفل ی ...


نویسنده: نیکنام، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی بین سبک یادگیری و تفکر انتقادی با اضطراب امتحان در دانش اموزان دختر دبیرستان های دوره اول و دوم شهر جغتای است . پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است ...


نویسنده: اعتصامی، صغرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش با هدف میزان رابطه ی بین سواد اطلاعاتی معلمان با پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان جغتای در سال تحصیلی 97-96 انجام شده است روش پژوهش حاضر از نوع ...