دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: ربانی، الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به منظور بررسی نقش نانوتیوپ کربن در کاهش اثرات باقیمانده علفکش سولفوسولفورون در نخود، آزمایشی گلدانی در سال 1395 در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان سبزوار انجام شد. آزمایش به صو ...


نویسنده: فائقی، زهراخاتون ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخلات روان‌شناسی مثبت‌گرا بر احساس شرم و گناه، خودبخشایشگری و تاب‌آوری مادران کودکان دارای ناتوانی یادگیری سبزوار انجام شد. روش این پژوهش، نیمه آز ...


نویسنده: فاضلی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
دراین پژوهش به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران بادلبستگی شغلی وتعارض معلمان پرداخته شده است این تحقیق ازنظرهدف کاربردی واز نظر روش وماهیت توصیفی وهمبستگی است . جامعه آماری کلی ...


نویسنده: زارع طزرقی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پیوند خانوادگی از سه راه امکان پذیر است: نسبی، سببی و رضاعی. پیوند فرزند خواندگی در هیچ کدام از پیوندهای سه گانه قرار نمی‌گیرد؛ پس در این پیوند، مسئله ارث و محرم بودن جنس مخالف (مح ...


نویسنده: کریمی، سکینه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مسئله ی ورشکستگی یا بحران مالی به عنوان یک امر مهم و تاثیر گذار در تصمیم گیری های مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری به شمارمی رود .بنابراین شناسائی عوامل تاثیر گذار برورشکستگی به عنوان ...


نویسنده: کرامتی، مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر ارزش‌ادراک‌شده بر وفاداری‌مشتریان با توجه به نقش رضایت‌مشتری در شعب بانک ملی بجنوردو به روش‌همبستگی انجام‌شد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرارزش‌ادراک ...


نویسنده: دلقندی، مریم سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
امروزه یکی از گسترده ترین مفاهیم مورد پذیرش، ارتباط دهان‌به‌دهان الکترونیکی است که نقش مهمی را در شکل‌دهی رفتار و تصمیم گیری افراد ایفا می‌کند. ما در این مطالعه که از نوع مقطعی است ...


نویسنده: احمدی فرد، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
امروزه اهمیت و ضرورت شناسایی و پیشگیری انواع بیماری‌ها، ویروس‌ها و حوادث طبیعی در شبکه¬های اجتماعی ازجمله توییتر به یکی از موضوعات پژوهشی و تحقیقاتی مهم تبدیل‌شده است. در سال های ا ...


نویسنده: مهری، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به منظور بررسی نقش کود حاوی اسید آمینه در کاهش اثرات باقیمانده علف کش سولفوسولفورون چغندرقند آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1395 در ...


نویسنده: احمدی نسب، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه افشای اطلاعات اختیاری و هموار سازی سود با ارزش شرکت‏‏‏‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. از آنجا که عوامل موثر بر ارزش شرکت یکی از مه ...