دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: مزینانی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر سازوکارهای مکانیزم¬های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلی حسابرس داخلی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. بررسی ابعاد مختلف حاکمیت-شرکتی و ت ...


نویسنده: شریفان، سارا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش فشار روانی و ناگویی خلقی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 انجام گرفت. ...


نویسنده: جابری، رضا ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
در این مطالعه ، اولئوژل ها با استفاده از پروتئین های سفیده تخم مرغ و آدامس پروتئین زانتان-تخم مرغ با استفاده از آئروژل های آنها به عنوان یک مدل تهیه شدند. ترکیبی EWP - XG اولئوژلها ...


نویسنده: جعفری، موسی الرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر اندازه¬ی حسابرس،حق¬الزحمه¬ی حسابرسی، شهرت حسابرس بر کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. دی آنجلو کیفیت واقعی حسابرسی مبتنی بر برداشت ا ...


نویسنده: قنبری، ابوالفضل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
امروزه سرمایه گذاران، شروع به استفاده از مسئولیت اجتماعی به عنوان یک عامل در اتخاذتصمیمات سرمایه گذاری کرده‌اند. سرمایه گذاران فعالیت‌های مسئولیت پذیری اجتماعی را به عنوان منبعی بر ...


نویسنده: قربانی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده: هدف کلی این پژوهش بررسی اثر بد رفتاری والدین بر اعتماد شناختی - عاطفی و نگرش به تقلب دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 بود. روش تحقیق از نظر ...


نویسنده: سنائی سبزوار، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۹
الگوریتم های بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت به عنوان روش های هوشمند بهینه سازی در کنار روش های کلاسیک موفقیت فایل ملاحظه ای از خود نشان داده اند و در حل بسیاری از مسائل بهینه سازی ...


نویسنده: عزیزی علی الو، سپیده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین استقلال هیات مدیره،مالکیت دولتی و نوسانات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاع ...


نویسنده: جعفری، سید مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتقاء عملکرد شغلی از طریق سرمایه روان¬شناختی و هویت سازمانی صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبست ...


نویسنده: هنرورچقوگل، سمیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است؛ و از نظر روش پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل نابرابر است.جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کودکان دخ ...