دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: دانش ثانی، سیداحمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از پدیده های نوینی است که پا به عرصه پزشکی قانونی گذاشته است و به طورگسترده در اغلب کشورها جهان برای دعاوی احراز هویت افراد به کار برده می شود، استفاده از فن آوری آزمایش «دی ا ...


نویسنده: اقدسیا، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
بخش قابل توجهی ازاموال و املاک در کشور و بعضا خارج از کشور که به نوعی می‌توان از آن به عنوان میرا ث فرهنگیِ ایران یاد نمود، میراثِ وقف است.هر موقوفه ای یک برنامه مدیریتی دارد که آن ...


نویسنده: احمدی نصر، لیلا ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
شاهنامه گذشته از آن¬که اثری حماسی است و داستان¬های بسیاری را دربار? تاریخ اسطوره¬ای و حماسی ایران¬زمین دربر می¬گیرد، کتابی حکیمانه و همراه با راهکارهای بسیار متنوع برای رسیدن به رش ...


نویسنده: جواهری، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در این تحقیق به ارتباط بین تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال و عملکرد مالی با توجه به نقش میانجی وفاداری و رضایت مشتری پرداخته شده است. جامعه آماری کارکنان و مشتریان شعب بانک انصار ...


نویسنده: زعفرانیه، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
به منظور بررسی اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی و هومات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ، آزمایشی مزرعه¬ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان ...


نویسنده: جامه داری سبزوار، سارا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رشد اعتقادی و خودپنداره با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر شهرستان سبزوار انجام گرفت. شیوه مطالعه حاضر توصیفی از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آمار ...


نویسنده: حکیمی نیا، زینب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
پردازش تصاویر پزشکی یکی از کاربردهای جذاب پردازش تصاویر دیجیتال برای پژوهشگران می‌باشد. در این پایان‌نامه نیز از پردازش تصاویر پزشکی برای تشخیص بیماری پسوریازیس استفاده شده است، پس ...


نویسنده: اکبری، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از انجام این پژوهش، تعیین تاثیر استراتژیهای رقابت پذیری گردشگری برای رفع موانع توسعه شاخص های رقابت پذیری صنعت توریسم ایران می باشد. روش این تحقیق از نوع کاربردی بوده و جامعه ...


نویسنده: صفری، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر روش تدریس بایبی مبتنی بر سازنده گرایی بر هیجان های تحصیلی و باورهای فراشناختی دانش آموزان انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش رادانش آموزان دختر پایه شش ...


نویسنده: مسکین، نجمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
انعطافپذیری مالی نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایهگذاری در آینده ایفا میکند. مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطافپذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سودآور الزامی ...