دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: رامشینی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده این پژوهش با هدف اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر زشت انگاری بدن و سازگاری اجتماعی در زنان 25 تا 35 ساله شهرستان سبزوار اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان 2 ...


نویسنده: محمدی علون ابادی، صدیقه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
مفهوم ارزش از دیرباز و از زمانی که بشر به تجارت و جمع¬آوری سرمایه و ثروت پرداخته وجود داشته است. سرمایه‌گذاران با استفاده از اطلاعات حسابداری در مورد ارزش شرکت ‌‌می‌توانند تصمیم‌گی ...


نویسنده: اکبری چاهک، سروش ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
چکیده دنیای مجازی به سرعت در حال تبدیل شدن به بخشی از چشم انداز فناوری آموزشی است و رویدادهای ورزشی زنده، نمایشنامه‏ها، جلسات، سمینارها، سخنرانی‌های پژوهشی، همه اتفاقات منظم در دنی ...


نویسنده: رامشینی، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر استقلال کمیته¬ی حسابرسی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای این که اطلاعات حسابداری در تصمیم¬گیری استفاده¬کنندگان مفید وا ...


نویسنده: زارع، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روان¬درمانی وجودی به شیوه گروهی بر احساس گناه و سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزند کم¬توان ذهنی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون – پس آ ...


نویسنده: اصغری، حمید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین بازپردازش حرکتی با عملکرد ورزشکاران رشته طناب زنی و همچنین مقایسه میزان بازپردازش حرکتی افراد مبتدی و ماهر در این رشته بود. 174 ورزشکاران ...


نویسنده: صابری، سحر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در این پژوهش مسئله مورد بررسی عبارت بود از اینکه((آیازوج درمانی مبتنی برالگوی هالفوردبر الگوهای ارتباطی وتاب آوری زوجین اثربخشی معناداری دارد؟)). در این پژوهش نیمه تجربی که از طرح ...


نویسنده: فرزین کیا، مرضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر از نوع پیش¬آزمون- پس¬آزمون با گروه کنترل بود که با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت¬اندیشی بر کیفیت زندگی و تعارض زناشویی معلمان متوسطه اول مدارس دخترانه شهرستان سبزوار انجا ...


نویسنده: باقری، زینب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوارفکری، ناگویی خلقی و سازگاری اجتماعی زوجین در آستانه طلاق شهر سبزوار انجام شده است پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق کاربردی است؛ و از نظر ...


نویسنده: ایمانی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
ساختار سرمایه ی بهینه به نظریه ی توازن ارتباط داده می شود؛ چرا که فرض بر آن دارد که اهرم هدف یک شرکت تحت تاثیر نیروهای رقابتی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی چرخه‌ی عمر شرکت ...