دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: صابری، سحر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در این پژوهش مسئله مورد بررسی عبارت بود از اینکه((آیازوج درمانی مبتنی برالگوی هالفوردبر الگوهای ارتباطی وتاب آوری زوجین اثربخشی معناداری دارد؟)). در این پژوهش نیمه تجربی که از طرح ...


نویسنده: فرزین کیا، مرضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر از نوع پیش¬آزمون- پس¬آزمون با گروه کنترل بود که با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت¬اندیشی بر کیفیت زندگی و تعارض زناشویی معلمان متوسطه اول مدارس دخترانه شهرستان سبزوار انجا ...


نویسنده: باقری، زینب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوارفکری، ناگویی خلقی و سازگاری اجتماعی زوجین در آستانه طلاق شهر سبزوار انجام شده است پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق کاربردی است؛ و از نظر ...


نویسنده: ایمانی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
ساختار سرمایه ی بهینه به نظریه ی توازن ارتباط داده می شود؛ چرا که فرض بر آن دارد که اهرم هدف یک شرکت تحت تاثیر نیروهای رقابتی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی چرخه‌ی عمر شرکت ...


نویسنده: فتاحی ثانی، الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف اثر شیوه های فرزندپروری والدین بر تفکر مثبت اندیشی و دلبستگی دانش آموزان دوره اول ابتدایی شهر سبزوار انجام شده است این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقی ...


نویسنده: فروتنی راد، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
هدف از انجام این پژوهش، تعیین ارتباط خودگفتاری خودکار با سرسختی ذهنی و پرخاشگری دانشجویان تربیت‌بدنی شهر سبزوار بود. جامعه آماری این پژوهش تعداد 139 نفر دانشجوی دختر تربیت‌بدنی بود ...


نویسنده: کاویان نیا، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
موضوع اصلی این پژوهش استراتژیهای رقابت بازار بر رابطه بین اعلام سود سهام با تغییرات غیر عادی قیمت و حجم معاملات سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. این پژو ...


نویسنده: باشتنی، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
ضعف بااهمیت در سیستم کنترل داخلی می‌تواند احتمال خطا و افشای مالی غلط را افزایش دهد. همچنین می‌تواند احتمال دستکاری فرصت‌طلبانه سود شرکت را افزایش دهد. کنترل داخلی ضعیف می‌تواند فر ...


نویسنده: کوشکی، محمد رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در خصوص ارتباط اجتناب مالیاتی و هزینه‌ حقوق صاحبان سهام دو نظریه مطرح است. نظریه‌ی اول، اجتناب مالیاتی را عاملی در جهت افزایش ثروت مالکان می‌داند (ارتباط منفی) و نظریه‌ی دوم، اجتنا ...


نویسنده: ثنایی مقدم سبزوار، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
نیاز به توجه به عواملی است که می‌تواند عملکرد ورزشکاران را بهبود بخشد، موضوعی است که امروزه شکی در مورد آن وجود ندارد. بدین ترتیب هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط ساختاری بین کارکردها ...