دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: میرزائی، امید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
برای جلوگیری ازاکسیداسیون روغنها روشهای متعددی وجود دارد که یکی ازاین موارد افزودن آنتی اکسیدانهای سنتزی میباشد.اما باتوجه به اینکه آنتی اکسیدانهای سنتزی اثرات نامطلوبی هم چون اثر ...


نویسنده: کردی تمندانی، هوشنگ ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به منظور بررسی اثر غلظت کیتوسان بر القای کالوس و باززایی شاخساره در گل راعی، دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانش ...


نویسنده: صادقی نور، فرشته ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
برای جلوگیری از اکسیداسیون روغن ها روش های متعددی وجود دارد که یکی از این موارد افزودن آنتی اکسیدان های سنتزیمی‌باشد. اما با توجه به این که آنتی اکسیدان های سنتزی اثرات نامطلوبی هم ...


نویسنده: برزویی، مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضربه دنبال بررسی ارتباط ارزشی اندازه گیری معیارهای عملکرد مبتنی بر حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . از بین شرکت های پذیرفته شدهه 137 شرکت ...


نویسنده: شاره، رقیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
نقش آنتی اکسیدان ها در تغذیه، به خاطر افزایش بهره وری است. آنتی اکسیدان ها برای افزایش طول عمر مفید و حفظ کیفیت تغذیه ای مواد غذایی حاوی لیپید و همچنین برای عواقب اسیب اکسیداتیو ...


نویسنده: غلامی، سعید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
امروزه از رله های جریان زیاد جهت دار به طور گسترده در سیستم های شعاعی و حلقوی به عنوان اقتصادی ترین سیستم حفاظتی استفاده می شود. بنابراین مساله هماهنگی رله های اضافه جریان یکی از م ...


نویسنده: جعفری سواره، شادی ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به دلیل معایب متعدد مواد بسته بندی پلاستیکی از قبیل مهاجرت به مواد غذایی، ایجاد آلودگی زیست محیطی و مشکل بازیافت در چند سال اخیر استفاده از فیلم ها و پوشش های خوراکی رشد چشمگیری د ...


نویسنده: فوجی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به منظور بررسی سیستم های تولیدمحصولات جو، گندم و چغندرقند در جوین از نظر کارایی انرژی، بهره وری انرژی، نسبت سود به هزینه و مقدار مصرف انرژی‌های تجدیدشونده و غیر تجدیدشونده بررسی م ...


نویسنده: صابری، ملیحه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
دراین پژوهش به بررسی تأثیر اهرم مالی و نوسانات جریان نقدی بر مدیریت سود و مدیریت سرمایه درگردش با حضور و بدون حضورمتغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذ ...


نویسنده: برایی نژاد، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به منظور بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد نخود به محلول پاشی اسید هیومیک در شرایط دیم، آزمایشی مزرعه ای به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه شخصی و ...