دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: سیدی، سیدسجاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
چکیده امروزه گوجه‌‍فرنگی (Lycopersicon esculentum) از نظر صادرات جایگاه مناسبی را در بسیاری از کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.این پژوهش به منظور دست‌یابی به ترکیب و غ ...


نویسنده: هاشمی، مریم السادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
دوران کودکی و نوجوانی، مهمترین دوران شکل¬گیری شخصیت هر فرد است و بی توجهی به آن پیامدهای جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت و در جامعه¬ای که به این قشر کمتر توجه شود، مشکلات اجتماعی ...


نویسنده: نظامی مقدم، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در سال های اخیر ارتباط ارزش اطلاعات مالی به طور فزاینده ای مورد توجه محققان قرار گرفته است. ارتباط ارزشی صورت های مالی می تواند توسط واکنش در قیمت بازار هنگامی که ارقام حسابداری من ...


نویسنده: خارند، پریسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
همزمان با رخ دادن تحولات سریع در تکنولوژی ارتباطات،علوم رایانه واینترنت شاهد تسریع در ارتباطات به خصوص در عرصه تجارت جهانی هستیم به گونه ای که افزایش تجارت وبه تبع آن رقابت برسر ر ...


نویسنده: عابدی، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
با توجه به اینکه در خصوص یادگیری زبان، روابط خانه و مدرسه برای کاهش تاثیرات منفی مسائل رفتاری و موفقیت دانش آموزان نقش پایه ای دارد این تحقیق صورت گرفته است. در این مطالعه، محقق ا ...


نویسنده: فرزین کیا، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
آموزش مهارت¬های ارتباطی در مشکلات یادگیری و رفتاری مؤثر است. پژوهش حاضر از نوع تحقیق نیمه¬تجربی و طرح پیش¬آزمون- پس¬آزمون با گروه کنترل بود که با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت ارتب ...


نویسنده: حسینی، غلامرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف این پژوهش بررسی تاثیر افشاء و ساختار مالکیت بر روی مدیریت سود است. بدین منظور مقادیر داده¬های مولفه های تحقیق برای بازه زمانی 7 ساله(1389-1395) محاسبه گردید. جامعه آماری تحقیق ...


نویسنده: اکرامیان، مهرنسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امور حسبی و احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و وضعیت حقوقی و نیز تکالیف فرد در اجتماع را معین می‌کند. طبق اصول ?? و ?? قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ...


نویسنده: قانعی نیا، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضربا هدف بررسی اثر بخشی مدیریت استرس بر شادکامی و سلامت روان زنا ن سرپرست خانوار تحت پوشش مجتمع خدمات بهزیستی رضوی شهر سبزوار انجام گرفت . این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ...


نویسنده: دلبری، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
بنا به ضرورت انتخاب ویژگی و اهمیت آن در جهت کاهش ابعاد داده و به تبع آن پردازش کمتر ضروری است تا انتخاب هاب خوبی از ویژگی ها انجام شود تا دقتی در حدود داده های اصلی داشته باشند. ل ...