دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: عباسی مقدم، افسانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
امروزه پردازش تصویر بهترین ابزار برای استخراج ویژگی ها و تحلیل موقعیت و در نهایت تصمیم گیری صحیح می باشد. در مورد انسان نیز به همین صورت است, اطلاعات از طریق چشم به مغز ارسال می ...


نویسنده: گلستانی زاده، جعفر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی عصاره جلبک دریایی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در روستای شامکا ...


نویسنده: گوهری منش، غلامرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
یکی از مهمترین عملیات درحوزه بخش بندی تصویر لبه‌یابی است.هدف از لبه‌یابی تصاویر استخراج ویژگیهای مهم تصویر می باشد تا بدین وسیله بتوان تفسیر درستی از تصویر انجام داد. لبه قسمتهایی‌ ...


نویسنده: دلبری، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
به منظور بررسی اثر مقدار و روش مصرف کود مایع نیتروژن حاوی گوگرد بر ویژگی‌های رشدی و درصد اسانس گیاه دارویی رزماری، آزمایشی گلخانه ای در شهرستان سبزوار انجام شد. آزمایش به صورت فاکت ...


نویسنده: متقی راد، عارف ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
حسابرسان در قبال ارائه‌ی خدمات حسابرسی به شرکت‎ها انتظار دریافت حق الزحمه‌ی متناسب با زمان و کیفیت خدمات ارائه شده را دارند. حق الزحمه‌ی حسابرسی به عوامل متعددی بستگی دارد. شواهد ن ...


نویسنده: کیخسروی، رقیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف اثر خود توانمندسازی روانی- اجتماعی بر کنترل عواطف، خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی دختران دوره اول متوسطه شهرستان سبزوار انجام شد پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ...


نویسنده: مهدوی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
با توسعه سریع شبکه های رایانه ای موضوع امنیت در شبکه ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. شبکه هایی اجتماعی وسیستم های چند عامله وشبکه های نظیر به نظیر ذاتا باز وبسیار پویا هستند.به همین ...


نویسنده: رامشینی، فهیمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش معنویت گرایی مبتنی بر آموزه های دینی بر بهزیستی روان شناختی و میزان تاب آوری در بسیج جامعه زنان شهر سبزوار انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی از ن ...


نویسنده: واعظ پور، احمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
به منظور بررسی اثر زمان و مقدار مصرف نیترات کلسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد جو،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در روستای شامکان از توابع شهرستا ...


نویسنده: بهروزفر، امیرمسعود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
احکام فقهی به دو بخش کلی تقسیم می شود: 1. احکام ثابت: مانند واجبات و محرمات که به ولی امر واگذار نگردیده و همواره ثابت است و با اختلاف زمانها و مکانها قابل تغییر نیست. 2. احکام متغ ...