دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: عبادی، ساناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
کسیداسیون لیپیدها موجب تولید مواد مضر و نامطلوب می گردد که سالمت مصرف کننده را به خطر می اندازد. آنتی اکسیدان ها از مهمترین عوامل کنترل کننده اکسیداسیون لیپیدها هستند که موجب تاخیر ...


نویسنده: شاه محمدی، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
با توجه به نقش پراهمیت استرس شغلی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی این تحقیق با هدف بررسی تأثیر استرس کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انج ...


نویسنده: خیرابادی، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
آموزش و پرورش مهمترین نهاد تعلیم و تربیت هر کـشور اسـت و آینـده هـر کـشور بستگی به کیفیت عملکرد این نهاد دارد. دست اندرکاران امر آموزش و پرورش همـواره سعی در پیدا کردن راهکارهایی ب ...


نویسنده: بهادری، اسماعیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
همواره یک سطح نهایی برای انباشت اخبار بد در شرکت وجود دارد، و با رسیدن به آن سطح نهایی به‌یک‌باره این اخبار بد منتشر خواهد شد و سهامداران موجب تغییر در باورهایشان درباره ارزش شرکت ...


نویسنده: برزویی، مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضربه دنبال بررسی ارتباط ارزشی اندازه گیری معیارهای عملکرد مبتنی بر حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . از بین شرکت های پذیرفته شدهه 137 شرکت ...


نویسنده: جعفری سواره، شادی ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به دلیل معایب متعدد مواد بسته بندی پلاستیکی از قبیل مهاجرت به مواد غذایی، ایجاد آلودگی زیست محیطی و مشکل بازیافت در چند سال اخیر استفاده از فیلم ها و پوشش های خوراکی رشد چشمگیری د ...


نویسنده: فوجی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به منظور بررسی سیستم های تولیدمحصولات جو، گندم و چغندرقند در جوین از نظر کارایی انرژی، بهره وری انرژی، نسبت سود به هزینه و مقدار مصرف انرژی‌های تجدیدشونده و غیر تجدیدشونده بررسی م ...


نویسنده: صابری، ملیحه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
دراین پژوهش به بررسی تأثیر اهرم مالی و نوسانات جریان نقدی بر مدیریت سود و مدیریت سرمایه درگردش با حضور و بدون حضورمتغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذ ...


نویسنده: شاره، رقیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
نقش آنتی اکسیدان ها در تغذیه، به خاطر افزایش بهره وری است. آنتی اکسیدان ها برای افزایش طول عمر مفید و حفظ کیفیت تغذیه ای مواد غذایی حاوی لیپید و همچنین برای عواقب اسیب اکسیداتیو ...


نویسنده: صادقی نور، فرشته ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
برای جلوگیری از اکسیداسیون روغن ها روش های متعددی وجود دارد که یکی از این موارد افزودن آنتی اکسیدان های سنتزیمی‌باشد. اما با توجه به این که آنتی اکسیدان های سنتزی اثرات نامطلوبی هم ...