دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: حسینی، معصومه سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانی سالمندان شهر اسفراین بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی پیش آموزن – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جا ...


نویسنده: حسینی ارشد، معصومه سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این تحقیق با هدف ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه‌ی درسی رشته‌ی مربی کودک از دیدگاه دانشجویان صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده از لحاظ هدف تحقیق کاربردی و توصیفی- پیمایشی ...


نویسنده: ملکی، عاطفه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
چکیده آنتی اکسیدان های سنتزی دارای خاصیت سرطان زایی بوده به همین دلیل در سال های اخیر توجه زیادی به آنتی اکسیدان های طبیعی (به ویژه در منابع گیاهی) معطوف گردیده است. در این بین ...


نویسنده: قاسم پور، نیلوفر ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر با هدف¬ استفادة بهینه از تفاله پرتقال به عنوان پسماند کشاورزی و کارخانه¬های تولید آب پرتقال و استخراج ترکیبات زیست¬فعال (ضداکسایشی و ضدمیکروبی)، در سه مرحله انجام پذیرفت ...


نویسنده: درخشان، مهسا ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر با هدف¬ استفادة بهینه از تفاله سیب به عنوان پسماند کشاورزی و کارخانه¬های تولید آب سیب و استخراج ترکیبات زیست-فعال (ضداکسایشی و ضدمیکروبی)، در سه مرحله انجام پذیرفت. به م ...


نویسنده: بینقی، طیبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
تأمین مالی شرکت¬ها یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه¬ی بازارهای سرمایه است. لذا نوع تأمین مالی و هزینه¬های مربوط به آن از اهمیت بالایی برخوردار می¬باشد. یکی از هزینه¬های مرتبط با ...


نویسنده: دهقانی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از این پژوهش اثربخشی خاطره گویی بر سلامت روانی و کیفیت زندگی سالمندان شهر اسفراین بود. روش: نوع پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، و باگروه کنترل انجام گرفت. جامعه ...


نویسنده: دیواندری، مهناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
تعیین ارزش شرکت از دسته عوامل مهم در فرآیند سرمایه¬گذاری است. ارزش هر شرکت با توجه به ارزش سهام آن تعیین می¬شود. از این رو سرمایه¬گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه ...


نویسنده: باطانی، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به منظور مقایسه واکنش دو رقم سورگوم به تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار اجرا گردید. فاکتورها ...


نویسنده: نجفی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی اوره و مونوپتاسیم فسفات در مرحله رشد زایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزر ...