دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: ملایی، فرشته سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
در این مقاله، ما چهارچوب تشخیص¬نفوذ را با استفاده از یک روش جدید مطرح می‌کنیم. از ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات باینری و پیوسته به ترتیب برای انتخاب ویژگی و بهینه‌سازی پارا ...


نویسنده: حسن زاده حصار، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش، به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی داخلی و سودآوری شعب بانک انصار، پرداخته و هدف اصلی آن بررسی افزایش سودآوری از طریق انجام مستمر حسابرسی از شعب بانک می باشد. متغیرهای پژ ...


نویسنده: طبسی، انسیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
مقدمه و هدف: ازدواجهای ناموفق باعث آسیب¬های شدید روانی، عاطفی، جسمی و مادی بر افراد، خانواده¬ها و در نهایت جامعه می¬گردد. حال آنکه مشاوره قبل ازدواج روشی مداخله¬ای برای زوج¬های در ...


نویسنده: کفاش زاده، مهرنوش ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
سرطان یک بیماری سلول‌های بدن است. بدن ما از میلیاردها سلول تشکیل شده و هر یک نقش خاصی ایفا می‌کند. این امر می‌تواند آنها را به طور غیرقابل کنترل تقسیم کند و در نهایت منجر به سلول‌ه ...


نویسنده: کفاش زاده، مهرناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
سرطان یک بیماری سلول‌های بدن است. بدن ما از میلیاردها سلول تشکیل شده و هر یک نقش خاصی ایفا می‌کند. این امر می‌تواند آنها را به طور غیرقابل کنترل تقسیم کند و در نهایت منجر به سلول‌ه ...


نویسنده: نعمت شاهی، محمد مهدی ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
اسانس ها و عصاره های حاصل از گیاهان دارویی با داشتن ترکیبات ضدمیکروبی، ضدسرطانی و آنتی اکسیدانی به عنوان ترکیبات جدید و طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. در مطالعه حاضر ترکیبا ...


نویسنده: کلوتی، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
اجتناب از مالیات یک فعالیت گریز از مالیات بدون شکستن خطوط قوانین و درون چارچوب قوانین مالیات است. به طور کلی مدیر می تواند از طریق اجتناب مالیاتی مطلوب موفق به ایجاد صرفه جویی در ب ...


نویسنده: حسینی، معصومه سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانی سالمندان شهر اسفراین بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی پیش آموزن – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جا ...


نویسنده: حسینی، محمود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
دست کاری سود به عنوان یک تکنیک توسط مدیریت شرکت جهت دستیابی به اهداف مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد .این تکنیک که به صورت عمد صورت می گیرد ، بر سود واحد تجاری تاثیر می گذارد. ه ...


نویسنده: عباسپور، عبدالرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و سلامت روانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی واحد کاشمر بوده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، همبستگی بود. جا ...