دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: بیدخوری، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در دهه های اخیر به منابع انسانی به عنوان عنصری هوشمند توجه شده است که با مهارت و خلاقیت خود نقش اساسی در سیستم ایفا میکند. نیروی انسانی کارآمد در یک کشور جزو سرمایه-های ارزشمند آن ...


نویسنده: شهرایینی، سید حمید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
بحث امروزه بحث ایجاد روحیه خلاقیت و نوآوری برای کارکنان در یک سازمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و پویایی شخصیت در ...


نویسنده: دیواندر، سیدمرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه فشار زمانی ادراک شده و خلاقیت اعضای تیم با توجه به نقش میانجی گرایش به یادگیری اعضای تیم و اشتراک دانش اعضای تیم در دانشگاه های شهرستان سبزوار (حکیم سبزو ...


نویسنده: زارع قزلقارشی، محمود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آموزش، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در صنعت فروآلیاژ ایران انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی می باشد. نمونه پژوهشی در این بررسی شامل 102 ...


نویسنده: ابارشی، رقیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
? هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نو آوری سازگار با محیط زیست و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار بود. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا جزو تحقیقات توصیفی-پی ...


نویسنده: خارند، پریسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
همزمان با رخ دادن تحولات سریع در تکنولوژی ارتباطات،علوم رایانه واینترنت شاهد تسریع در ارتباطات به خصوص در عرصه تجارت جهانی هستیم به گونه ای که افزایش تجارت وبه تبع آن رقابت برسر ر ...


نویسنده: کریم زاده شهری، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
در این پایان نامه مساله بازآرایی شبکه های توزیع شعاعی به همراه منابع تولید پراکنده با هدف کاهش تلفات توان و بهبود قابلیت اطمینان (انرژی تامین نشده مشترکین) شبکه بصورت بهینه سازی چن ...


نویسنده: عابدی، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
با توجه به اینکه در خصوص یادگیری زبان، روابط خانه و مدرسه برای کاهش تاثیرات منفی مسائل رفتاری و موفقیت دانش آموزان نقش پایه ای دارد این تحقیق صورت گرفته است. در این مطالعه، محقق ا ...


نویسنده: محقق راد، نفیسه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اوراق مشارکت و اجاره به عنوان یکی از روش های تأمین مالی مطابق احکام اسلامی و با پشتوانه دارایی در کشورهای اسلامی منتشر می شوند. اوراق مشارکت از نوع مشارکت به معنای عام است که طی آن ...


نویسنده: منتخبی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین جهت گیری هدف و بهزیستی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان جغتای اجرا شد.پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر روش ...