دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: خورشاهیان، داود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
یکی از اصلی¬ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت¬های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند. دیدگاه سنتی در سا ...


نویسنده: کمیزی، فرشته ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی با خود انگیختگی و ماندگاری دانش آموزان در مدارس دخترانه دوره دوم ابتدایی شهرستان سبزوار انجام شد. این پژوهش ا ...


نویسنده: نعمتی، محمدعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
در این تحقیق تلاش شده است تا بررسی تاثیر دانش، فرهنگ مدیریتی و اثراجتماعی فناوری اطلاعات سبز بر روش های محاسبات سبز با نقش میانجی نگرش و اعتقادات فناوری اطلاعات سب را بررسی کند. پ ...


نویسنده: ایمانی زاده، مهنوش سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
بررسی ابعاد مختلف حاکمیت¬شرکتی و تأثیر آن بر متغیرهای حسابداری از موضوعاتی است که توجه خاصی در ادبیات حسابداری به آن معطوف شده است. که در این پژوهش به مهم¬ترین ویژگی¬های حاکمیت شرک ...


نویسنده: دهقان زاده، مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
باتوجه به رشد اقتصاد اینترنت در جهان امروز و رقابت کشورهای کمترتوسعه یافته برای گرفتن سهم قابل توجهی از بازارهای مختلف تجاری، صنعتی و کشاورزی و خدمات و تاثیر ان بر رشد اقتصادی جهان ...


نویسنده: هاشمی پویا، شقایق سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
در هر کشوری اقوام متعددی وجود دارند، اصولا اقوام ساکن در هر کشور دارای فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب و زبان مختص به خود می باشند. در ایران نیز قومیت های متعددی در سرتا سر کشور وجود دار ...


نویسنده: رحمانی، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده ضمانت¬نامه های بانکی در کنار اعتبار نامه‌های اسنادی از مهمترین اسناد و ابزار مورد استفاده در عرصه تجارت بین‌الملل هستند. ضمانت نامه بانکی که ماهیت حقوقی خود را از عقد ضمان گر ...


نویسنده: شم ابادی، شهرام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
اعتبار اسنادی ، یک مکانیسم تسویه مالی بین المللی با کارایی بالا است که به رگ حیات بخش تجارت بین الملل توصیف شده است . زیرا محیط بازرگانی بین المللی را برای متعاملین امن می سازد ...


نویسنده: افچنگی، اکبر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده این پژوهش به بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های تربیت بین نسلی در کتاب¬های مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه مقایسه و همچنین سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش پرداخته است. روش تحقیق در ...


نویسنده: مسکنی، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
این پژوهش به بررسی میزان حضور و فراونی مؤلفه‌های سواد رسانه ای در کتاب¬های مطالعات اجتماعی دوره دوم متوسطه رشته¬ی ادبیات و علوم انسانی و انطباق آن با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش ...