دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: شکوهی فر، مهری ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده بعد از پاندمی کرونا در بسیاری از کشورها روش مجازی به عنوان روش آموزشی انتخاب شد تا اثرات پاندمی بر روی کرونا کمتر شود. این روش خود باعث پیامدهای بر آموزش شد و ارزشیابی کیفی ـ ...


نویسنده: دلاورنیا، سارا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی ، ریسک اطلاعات و هزینه سرمایه گذاران نهادی را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های بورس اوراق و بهادار تهران در بازه زمانی 13 ...


نویسنده: تقوائی، مرضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
از کمال گرایی به عنوان یک ویژگی شخصیتی یاد می شود که دشواری های فراوانی را برای افراد در پی دارد، که جهت تعدیل آن در سازمان ها نیاز به مداخله است. بر مبنای این ضرورت، هدف این تحقیق ...


نویسنده: رحیمی، کیوان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر باورهای مشتری بر قصد استفاده مشتری از فناوری اطلاعات با توجه به نقش میانجی نگرش فناورانه و نگرش اعتمادساز در شعب بیمه های دولتی و خصوصی شهرستان سبزوار ...


نویسنده: فیض ابادی، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۴۰۰
چکیده شبکه¬های اینترنت اشیا دسته¬ای از شبکه¬های کامپیوتری پیکربندی پویا به شمار می¬روند که می¬تواند بدون نیاز به زیرساختهای خاص ارتباطی در یک محدوده وسیع جغرافیایی و در بستر اینت ...


نویسنده: صمدی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خود ناتوان سازی و کفایت اجتماعی با فرسودگی شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش سبزوار صورت گرفته است. طرح پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ا ...


نویسنده: عرب، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
آموزش جنسی، از جمله اقداماتی است که در طول زندگی انسان و با هدف شکلگیری شخصیت انسان و تاثیرگذاری برافکار، عواطف و رفتارهای انسانی صورت میگیرد. هرچند که نوجوانان نیازهای برآورده نشد ...


نویسنده: خوش گفتار، محبوبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت ریسک سازمان و اجتناب از مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های ...


نویسنده: گلرخ باهوش، فرزانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده: این پژوهش با هدف بررسی رابطه سلامت روان و باورهای غیرمنطقی با هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رو ...


نویسنده: امینی نیا، حمیدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
پژوهش حاضر با هدف مدل پذیرش تکنولوژی توسعه یافته جهت ارزیابی اثربخشی یادگیری الکترونیکی در طول کووید ?? انجام شده است.روش تحقیق توصیفی - پیمایشی که جامعه آماری در این تحقیق شامل ک ...