دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: سلطانی، محمدمهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
آزادی مشروط و تعلیق مجازات امتیازی است که قانونگذار برای اصلاح و حضور مجدد زندانی در جامعه به او اعطا می‌کند، استفاده از این امتیاز توسط زندانی منوط به احراز شرایطی است که با رعایت ...


نویسنده: رضائی، نسیبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه استقلال عاطفی و کفایت اجتماعی با اضطراب اجتماعی انجام شده است. - 1318 تشکیل دادند که تعداد آنها 216 جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر دوره د ...


نویسنده: کیوانلوشهرستانکی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه سرما یه اجتماعی و کفایت اجتماعی با نشاط سازمانی معلمان شهرستان جغتای انجام پذیرفته اسیت . جامعه آماری شیامل کلیه معلمان شیهرسیتان جغتای می باشید. نمو ...


نویسنده: حیدری، ام البنین ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
به اثبات رسیده است که روغن¬های حیوانی و گیاهی به علت ترکیبات خود به عنوان غذاهایی کاربردی تاثیرات مفیدی بر روی سلامت انسان دارد. هدف ما بررسی تاثیرات روغن حیوانی و پالم بر روی غلظت ...


نویسنده: اسماعیلی، سبحان ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۹
در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه الکترونیک و ارتباطات بی‌سیم امکان طراحی و ساخت حسگرهایی با ابعاد کوچک و قیمت پایین را در کاربردهای مختلف فراهم کرده است. این حسگرها ...


نویسنده: کیانی مهر، حجت ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی ) پژوهش حاضراز نوع پژوهش های توصیفی - هبستگی بود. هدف این پژوهش بررسی رابطه استرس با اهمال کاری تحصیلی و سلامت ...


نویسنده: امیرعباسی، سمیه ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۹
برای بازیابی مواد فنلی از ساقه بامیه (به عنوان ضایعات در صنعت کشاورزی) استخراج با استفاده از حلال (CSE) ، مایکروویو (MAE) اولتراسوند (UAE) مورد استفاده قرار گرفت. UAE بهترین عملکرد ...


نویسنده: برهانی، سیدمحمدحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۹
? ?ْی ? ل?اث ?َی? ?، ? ا? ?ِىلا ??? ئ?ی د? ث? ?? ?ی ? ? ?? ?ى ى ?ٍ? ? ?? ?َ ? ث?ب? ثب ع?و ش?? ىَ ? ا ? ا ه ?ا? ، ?ْ ?ب ?? ی آ ?ش ? ا ?ّ?یا ?? ، ضی ا?ش ?بث ?، ضی اس ?َ ?ّ، س ???? ...


نویسنده: هاشمی، عاطفه سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
یک نمونه از الگوهای نوین قراردادی، قراردادهای باز می باشند این قراردادها همگام با تحولات اقتصادی و تجاری بوجود آمدند. در صورتی که طرفین عقد نتوانند در زمان منعقد کردن قرارداد در ار ...


نویسنده: خسروجردی، رضوانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هد) از انجام این پژوهش بررسی رابطه استرس و نگرش های ارتبا ی ناکارآمد واهدین با رویکردهای مطاهعه دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی شهر سبزوار است. پژوهش راضر از هحاظ هد) بنیا ...