دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: رباط سرپوشی، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
روابط موجر و مستاجر یکی از مسائل کهن در مباحث اجاره مکان کسب و کار و مغازه با ورود (سرقفلی) می باشد که امروزه اختلافات زیادی را به وجود آورده است. مشکلی که وجود دارد حق کسب و پیشه ...


نویسنده: نصرابادی، بهروز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
امروزه موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها و سازمانها به یکی از رایجترین موضوعات محافل علمی و دنیای تجارت تبدیل شده و بسیاری از مدیران، به اختیار و یا به الزام، در تصمیمگیریهای خود به آن ...


نویسنده: بکاییان، فایزه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده تئوری نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکت ها از یکدیگر جدا می‌کند، باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت ها می‌شود. مدیران می کوشند ثروت خود را از طریق حداقل ...


نویسنده: ابراهیم زاده، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر قیمت سهام و تورم بر مخارج سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. جهت آزمون فرضیه، نمونه¬ای شامل 109 شرکت از بین شرکت¬های ...


نویسنده: کریمی، سعید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و هزینه های تحقیق و توسعه بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. جهت آزمون فرضیه، نمونه ...


نویسنده: قراری، نازیلا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که دارای حقوق و تکالیفی باشد. حقوق خانواده یک از موضوعات کلیدی در چارچوب نظام حقوق بین‌الملل است، در تقنین قوانین مربوط به خانواده باید تمام ...


نویسنده: حجتی پور، نرگس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر پاداش هیات مدیره بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلی ویژگی های هیات مدیره ی و سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ارزیابی عملکرد در بعد نحو ...


نویسنده: مسکین، نجمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
انعطافپذیری مالی نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایهگذاری در آینده ایفا میکند. مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطافپذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سودآور الزامی ...


نویسنده: طاهری، سجاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش،بررسی تاثیر نقش محافظه¬کاری حسابداری بر ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی ...


نویسنده: صمدی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
بررسی ابعاد مختلف حاکمیت¬شرکتی و تاثیر آن بر متغیرهای حسابداری از موضوعاتی است که توجه خاصی در ادبیات حسابداری به آن معطوف شده است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی داخ ...