دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: احمدی، هانیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تصویرگری شاعرانه از آن دست ویژگی¬هایی است که شاعر قوی و ضعیف را از هم متمایز می¬کند. شعر شاعری که بر فنون تصویرآفرینی و بلاغت تصویر تسلط دارد در اذهان مردم می¬ماند و سخنانش خریدار ...


نویسنده: قلعه نویی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
در این پایان¬نامه مسأله «بازآرایی شبکه توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت¬های مختلف در حضور خودروهای الکتریکی، تولیدات پراکنده و ذخیره¬سازهای انرژی به¬صورت مسأله خطی آمیخته با اعداد ص ...


نویسنده: کاظم پناهی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی ذهن¬آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر تاب¬آوری و مسئولیت پذیری والدین کودکان مبتلا به اتیسم مرکز آموزشی کودکان اتیسم تکاپو مشهد در سال 1397-1398 بود. روش ...


نویسنده: اریان جم، محمدعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش به بررسی میزان توجه مولفه های سواد رسانه ای در کتابهای مطالعات اجتماعی چهارم، پنجم و ششم ابتدایی و همچنین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش میپردازد. روش تحقیق در پژوهش حاضر ...


نویسنده: وحدتی خواه، عذرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
حق آموزش و تحصتیل شتامل فراگیتری معلومتات از طریتق آمتوزش و پترورش ابتتدایی و عمتومی و « در فقه اسلامی در باب .» تخصصهای عملی از طریق آموزش کاربردی، نظیر آموزش فنی و حرفهای میباشد ...


نویسنده: سنگ سفیدی، اسداله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و واکنش بازار سرمایه با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی است. این موضوع از طریق جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و همچنین روش اسن ...


نویسنده: نجاراف، فرشته ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال¬های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. ایـن تغییرات، به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ می¬دهد. با توجـه بـه اهمیتـی کـه سرمایه¬گذاران ...


نویسنده: کلاته، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
عدم وجود نظارت کافی منجر به ایجاد نقاط ضعف در سیستم کنترل داخلی می‌شود که این امر به نوبه‌ی خود محیط مناسبی را برای تقلب، سوء استفاده و هدر رفتن، ارائه می‌کند. هدف اصلی این پژوهش، ...


نویسنده: استاجی، مرضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
پیش بینی بار یک فرایند مرکزی و جامع در برنامه ریزی و بهره برداری صنعت برق بوده است. روشهای برخورد زیادی در دو دهه اخیر برای به کارگیری این مسئله تحقیق و بررسی شده اند. پیش بینی بار ...


نویسنده: سعادت طلب، مجید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
در این پژوهش بحث اعتماد در سیستم­های توزیع شده مورد بررسی قرار گرفته است، کاربردهای آن مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت مدلی مبتنی بر رایانش تجمیعی برای اعتماد در سیستم­های این ...