دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: صدیقه مهری، ۱۳۹۷

رابطه حس انسجام درونی ونشانگان اضطرابی با خودناتوان سازی تحصیلی دانش اموزان دختر پایه ششم شهر سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حس انسجام درونی و نشانگان اضطرابی با خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم شهر سبزوار انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی می¬باشد. نمونه پژوهشی در این بررسی شامل 300 نفر از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر سبزوار و مدران آنها می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. داده¬های تحقیق از طریق پرسشنامه¬های مقیاس خود ناتوان‌سازی جونز و رودوالت (1982)، مقیاس اضطراب کودکان اسپنس، نسخه والدینی (1997) و پرسشنامه حس انسجام درونی آنتونوسکی (1989) جمع آوری گردید. یافته¬های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون‌ رگرسیون چندمتغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل رگرسیونی برای پیش بینی خودناتوان سازی تحصیلی از روی نشانگان اضطرابی و حس انسجام درونی معنادار است. بر اساس نتایج مشاهده شد که حس انسجام درونی، خودناتوان سازی را در جهت منفی پیش بینی می کند (189/0-=? و 01/0P<). نتایج همچنین نشان می دهد که از بین نشانگان اضطرابی نیز، ترس از آسیب فیزیکی خودناتوان سازی را در جهت مثبت (169/0=? و 05/0P<) و ترس اجتماعی خودناتوان سازی را در جهت مثبت (132/0=? و 05/0P<) پیش بینی می کنند. همچنین نتایج نشان داد همبستگی منفی معناداری بین حس انسجام درونی با خودناتوان سازی تحصیلی (01/0>P) و همبستگی مثبت معناداری بین تمامی ابعاد نشانگان اضطرابی با خودناتوان سازی تحصیلی وجود دارد (01/0>P). با توجه به نتایج حاصله می توان گفت حس انسجام درونی و نشانگان اضطرابی در وضعیت تحصیلی دانش آموزان و خصوصاً ناتوان¬سازی تحصیلی نقش دارند. بنابراین در درمان و رفع مشکل خودناتوان سازی تحصیلی باید به این سازه ها توجه ویژه ای داشت.

کلیدواژه‌ها: حس انسجام درونی، نشانگان اضطرابی، خودناتوان سازی تحصیلی، دانش آموزان

M.A. Thesis:

The Relationship between Sense of Coherence and Symptoms of Anxiety with Academic Self-Handicapping of Sixth Grade Elementary Student in Sabzevar

The purpose of the present research was to study the relationship between sense of inner cohesion and anxiety syndrome with academic self-destruction of sixth grade female students of Sabzevar. The population of the research included 300 sixth grade students of Sabzevar and their managers; they were selected by multi stage cluster sampling and Morgan table. Data were obtained by self-destruction scale of Jones and Rodwalet (1982), parental version of children anxiety scale of Spans (1997), and sense of inner cohesion questionnaire of Antonosky (1989). Findings were analyzed by SPSS software, multi-variate regression analysis and Pearson correlation test. The results showed that regression model is significant to predict academic self-destruction by anxiety syndromes and sense of inner cohesion. According to the results it is observed that sense of inner cohesion predict self-destruction in negative direction (?=-0.189, p<0.01). also, the results show that among anxiety syndromes, the fear of physical damage predicts self-destruction in positive direction (?=0.169, p<0.05) and the social fears predict self-destruction in positive direction (?=0.132, P<0.05). also, the results indicate that there is negative significance between sense of inner cohesion and academic self-destruction (p<0.01) and there is positive significance correlation between all aspects of anxiety syndromes and academic self-destruction (p<0.01). according to the results it can be said that sense of inner cohesion and anxiety syndromes are effective in academic state of od students, specifically academic destruction. So, specific attention is needed toward these structures to solve and eliminate the issue of academic self-destruction.

Keywords: sense of inner cohesion, anxiety syndromes, academic self-destruction, students.