دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجید سالارپور، ۱۳۹۸

هموار سازی سود، انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه

ساختار سرمایه همواره یکی از مهم‌ترین مسائل تصمیم‌گیری در شرکت بوده است که عوامل متعددی بر آن اثرگذار است. در این پژوهش نیز سعی شد تا اثر دو عامل مهم هموارسازی سود و انعطاف‌پذیری مالی بر ساختار سرمایه شرکت‌ها به طور تجربی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1390-1395 به عنوان نمونه پژوهش استفاده شد. همچنین از معیار هموارسازی سود ارائه شده توسط توکر و زارووین (2006) و دو معیار ارائه شده توسط مارچیکا و مورا (2010) به عنوان انعطاف‌پذیری مالی استفاده شد. ساختار سرمایه شرکت نیز اهرم مالی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد در سطح خطای 5 درصد هموارسازی سود به صورت منفی و معنی‌داری بر ساختار سرمایه شرکت اثر می‌گذاردو این به این معناست که افزایش هموارسازی سوخت سبب کاهش اهرم مالی شرکت می شود در حالی که انعطاف‌پذیری مالی اثر مثبت و معنی‌داری بر ساختار سرمایه شرکت‌ها داشته است.و این به این معنااست که افزایش انعطاف‌پذیری مالی سبب افزایش اهرم مالی می شود .

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

The effect of profit smoothing and financial flexibility on capital structure

Capital structure has always been one of the most important decision making issues in the company, which has several factors influencing it. In this research, we tried to examine the effect of two important factors of profit smoothing and financial flexibility on the structure of corporate capital. For this purpose, the information of 144 companies accepted in Tehran Stock Exchange during the period of 2011-2012 was used as a research sample. Also, the profit smoothing provided by Tucker and Zarrowin (2006) and the two criteria provided by Marcica and Mora (2010) were used as financial flexibility. The company's capital structure was also considered a financial leverage. The results showed that in the level of error of 5%, profit smoothing negatively affects corporate capital structure. This means that increasing the smoothing of the fuel will reduce the financial leverage of the company, while financial flexibility has a positive and significant effect on the capital structure of the companies. And this means that increasing financial flexibility will increase the financial leverage

Keywords: