دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابوالقاسم حبیبی، ۱۳۹۷

مقایسه تأثیر عملکرد مدیران مدارس با تحصیلات دانشگاهی مدیریت آموزشی و مدیران با تحصیلات دانشگاهی غیر مدیریت آموزشی بر سطح خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر سبزوار

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تأثیر عملکرد مدیران مدارس با تحصیلات دانشگاهی (مدیریت آموزشی) و مدیران با تحصیلات دانشگاهی (غیر مدیریت آموزشی) بر سطح خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر سبزوار می باشد. جامعه آماری این مطالعه را کلیه مدیران مدارس پسرانه متوسطه اول شهر سبزوار (20شامل نفر 16نفر با مدرک غیر مدیریت آموزشی و 4 نفر با مدرک مدیریت آموزشی) و کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر سبزوار تشکیل می دهند. نمونه گیری مدیران به شیوه نمونه گیری در دسترس می باشد. و چون جامعه اندک است، تعداد جامعه و نمونه برابر خواهند شد. برای انتخاب دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول در پایه های مختلف شهر سبزوار تعداد 200 نفر انتخاب گردید. آزمون خودکارآمدی عمومی شوارتزر (GSE) و نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بعنوان ابزارهای تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده های فرضیه های پژوهش از آمار توصیفی (مرکزی (میانگین، مجموع مجذورات انحراف نمرات از میانگین) ، (و پراکندگی فراوانی و درصد و نمودار)) و استنباطی (آزمون t گروه های مستقل و آزمون مانوا) و نرم افزارspss استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که: 1- بین تأثیر عملکرد مدیران مدارس با تحصیلات دانشگاهی (مدیریت آموزشی) و تحصیلات دانشگاهی (غیر مدیریت آموزشی) بر سطح خودکارآمدی (16.429=F) و پیشرفت تحصیلی (37.129 =F) دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر سبزوار تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0 >P). 2- دانش آموزانی دارای خودکارآمدی بالاتری هستند که در مدارس مدیرانی تحصیل می کنند که دارای تحصیلات مرتبط با پست سازمانی خود یعنی فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی هستند (4.053T=و 0.000=. Sig).3- دانش آموزانی که در مدارس مدیران فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی تحصیل می کنند از نظر پیشرفت تحصیلی در وضعیت بهتری قرار دارند (6.093 T=و 0.000=.Sig).

کلیدواژه‌ها: عملکرد مدیران، تحصیلات دانشگاهی، مدیریت آموزشی، خودکارآمدی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان، متوسطه اول

M.A. Thesis:

Comparison of the Effect of Performance of School Managers with Academic Education (Educational Management) and Managers with Academic Education (Non-Educational Management) on the Level of Self-efficacy and Academic Achievement among First secondary boy students in Sabzevar city.

The aim of the present study was to comparison the effect of performance of School Managers with Academic Education (Educational Management) and Managers with Academic Education (Non-Educational Management) on the Level of Self-efficacy and Academic Achievement among First-Grade Secondary School Students in Sabzevar city. The statistical population of this study was all managers schools of First high school boys in Sabzevar city (20 people are 16 with non-educational qualifications and 4 with educational management degree) and all boys of First high school in Sabzevar city. Managers sampling is available. Because population is small; The number of population and samples will be equal. And using multi-stage cluster sampling 200 boys of First high school In different bases Grade were selected. Schwarzer's General Efficacy Test (GSE) and Student Achievement Scores ware administered.To analyze the data, descriptive and inferential statistics (independent t-test and Manu's test) and spss software were used. The results showed that, 1-There is a significant difference between the effect of performance of School Managers with Academic Education (Educational Management) and Managers with Academic Education (Non-Educational Management) on the Level of Self-efficacy and Academic Achievement among Students. 2. If the managers are graduates of the management education, students get higher self-efficacy. 3- If the managers are graduates of the management education, students are in a better position in terms of academic achievement

Keywords: performance, School Managers, Academic Education, Educational Management, Self-efficacy, Academic Ac