دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرجان السادات علوی زرگر، ۱۳۹۷

تاثیر قصه گویی بر هوش اخلاقی و اجتماعی دانش اموزان دختر پایه ششم ابتدایی منطقه ششتمد

این پژوهش با هدف تأثیر قصه گویی بر هوش اخلاقی، اجتماعی و مؤلفه های آنها بر دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر ششتمد انجام گرفت.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم شهر ششتمد در سال تحصیلی 97-96 بود که تعداد 60 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب و در دو گروه آزمایشی (30 نفر)، و گروه کنترل (30 نفر)، جایگزین شدند. گروه آزمایش برنامه قصه گویی را طی 10 جلسه 45 دقیقه ای و طی 10 هفته (هر هفته یک جلسه) دریافت کردند و گروه کنترل برنامه مداخله ای نداشتند. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه های هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005) و پرسشنامه ی هوش اجتماعی آنگ تون تت (2008)، جمع آوری گردید. داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل کواریانس و به کمک نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد. نتایج نشان داد که قصه گویی بر هوش اخلاقی، هوش اجتماعی و مؤلفه های آن مؤثر است. آزمون مرحله پیگیری (بعد از 5/2 ماه)، نیز حاکی از پایدار بودن اثر مداخله ای قصه گویی داشت، بنابراین از روش مداخله ای قصه گویی می توان برای بهبود هوش اخلاقی، هوش اجتماعی و مؤلفه های آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها: قصه گویی، هوش اخلاقی، هوش اجتماعی، دانش آموزان، کودکان

M.A. Thesis:

The Effect of Storytelling on the Ethical and Social Intelligence of the Students of the Sixth Parenting School in Shoshtamad

The purpose of this study was to investigate the effect of storytelling on their ethical, social and their components on sixth grade elementary school students in Sheshtamad. The present study is an applied research objective and the research method is a quasi-experimental study with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of the study consisted of all sixth grade female students in Sheshtamad city in the academic year of 97-96. A total of 60 students were selected through cluster random sampling and divided into two experimental groups (30) and control group (30 People) were replaced. The experimental group received the storytelling program in 10 sessions of 45 minutes and 10 weeks (one session per week), and the control group did not intervene. The required data were collected using Lnick & Kiel's (2005) Ethical Intelligence Questionnaire and Tet's Social Inventory Questionnaire (2008). Data were analyzed using covariance analysis using SPSS software version 23. The results showed that storytelling is effective on moral intelligence, social intelligence and its components. The follow-up test (after 2.5 months) also suggests the sustainability of interactive storytelling, so an interventional storytelling method can be used to improve moral intelligence, social intelligence and its components.

Keywords: