دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی گلشنی، ۱۳۹۶

بررسی احکام فقهی اختصاصی پیامبر اعظم (ص)

پیامبر اسلام خاتم الانبیاء و دارای رسالت جهانی است ، برای اینکه او در ادای رسالت یاری شود. و برای تحمل سختی ها در مسیر رسالت آماده شود. و به ازای تحمل تکالیف در تبلیغ رسالت، جایگاه او بالا برده شود اموری به پیامبر (ص) اختصاص دارد . این موارد معمولاً در کتابهای «سیرة النبی» و «شمائل النّبویه» جمع آوری شده است و فقهای شیعه و اهل سنت در اول کتاب نکاح، در بابی به نام «خصائص النّبی» آورده اند. در یک دسته بندی خصائص النبی تقسیم می شود به : الف) خصائصی که حکم شرعی نیستند. مثل خاتم بودن رسالت. ب) خصائصی که حکم شرعی هستند. مثل حرمت صدقه بر پیامبر(ص) احکام شرعی اختصاصی پیامبر نیز تقسیم می شوند به : الف حکم شرعی در رابطه با افعال دیگران، به دلیل شرافت پیامبر؛ مثل حرمت ازدواج با زنان پیامبر ب حکم شرعی برای افعال پیامبر(ص)، مثل وجوب نماز شب. احکام اختصاصی مربوط به فعل پیامبر، موضوع رساله می باشد. این خصائص در سه فصل احکام واجب، حرام و مباح بیان خواهد شد. فقها بخصوص فقهای اهل سنت احکام متعددی را جزء خصائص پیامبر شمرده اند. مثلاً «سیوطی» در «خصائص الکبری» بیش از هزار حکم اختصاصی برای پیامبر جمع آوری کرده است، بدون اینکه صحّت و سقم آنها را بررسی کرده اند. در این رساله با دقت نظر در کتب فقهی امامیه و اهل سنت، با استناد به آیات قرآن، روایات صحیح و اجماع امامیه، احکام خاص صحیح، مثل وجوب شب زنده داری، حرمت زکات، جواز ازدواج با بیش از چهار زن و .... از احکام غیر صحیح منصوب به پیامبر، مثل جواز لعن دیگران بدون دلیل ، وجوب نماز پیش از ظهر؛ متمایز می شود.

کلیدواژه‌ها: خاتم الانبیاء، فقه امامیه، خصائص

M.A. Thesis:

the study of the jurisprudential foundations of the prophets special laws with the view of imams jurisprudence

The prophet of Islam is Khatam Al-Anbia and has a universal mission, in order to help him in his mission. And prepare for the hardships on the mission route. And for the tolerance of his duties in propagation of the mission, his position is raised. The affair is dedicated to the Prophet (pbuh). These items are usually collected in the books of Siriat al-Nabi and Sahel al-Nunbouyeh, and Shi'a and Sunni jurisprudents in the first book of marriage, in Babi, have been named "Characters al-Nabi". In a class of attributes, alibi is divided into: a) characteristics that are not religious. Like the mission statement. B) Characteristics that are religious. Like the reverence of alms on the Prophet (pbuh), the divine rules of the Prophet are also divided into: a) a religious order regarding the actions of others, due to the dignity of the Prophet, such as the sanctity of marriage to the Prophet's women; b) the verdict for the Prophet's verbs, as required night prayer. The Prophet's verdicts related to the Prophet's verb are the subject of the treatise. These attributes will be expressed in three chapters of the obligatory, forbidden, and debated sentences. Jurisprudents, in particular the Sunni jurisprudents, have considered several provisions as prophetic qualities. For example, Siouti has collected more than a thousand special judgments for the Prophet in Alberi's attributes, without verifying their authenticity. In this thesis, carefully and precisely in the jurisprudential books of the Imams and Sunni, based on the Quranic verses, correct narrations and consensus of the Imamiyah, certain special rules, such as the necessity of nightlife, the reverence of zakat, the permission to marry more than four women ... It is distinguished from the incorrect judgments assigned to the Prophet, such as the permission for the cursing of others without reason, the necessity of prayer in the afternoon.

Keywords: Khatam al-Anbiya, Imam's jurisprudence, Characters