دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره حشمتی فر، ۱۳۹۷

مطالعه تطبیقی نحوه ثبت ولادت در کشور ایران و فرانسه

امـروزه ثبـت احـوال بخـش مهمـی از وضعیت حقوقی شـهروندان را شـکل می?دهـد. در این رهگـذر تمامـی احـوال شـخصیه شـهروندان زیـر پوشـش قوانیـن و مقـررات ثبـت احـوال قـرار می?گیرنـد. ثبـت احـوال اساسـاً مبحثـی در حقـوق خصوصـی اسـت زیـرا احـوال شـخصیه در حـوزه حقـوق مدنـی قـرار می?گیرنـد امـا ایـن امـر بـدان معنـا نیسـت کـه ایـن مبحـث مهم در حقـوق عمومـی فاقـد جایگاه باشـد. حقوق‌ کودک از زیر مجموعه‌ های‌ حقوق بشر محسوب می?شود و دین مبین اسلام نـیـز بـرای حمایـت همـه جـانبـه از مـنافع کودک، تکالیف و دستوراتی مقرر کرده است . در این راستا به تحلیل و حقوق اولیـه کـودک از زمـان انعقـاد‌ نطفه تا سن بلوغ پرداخته شده است. اولین سند بین المللی راجع بـه کودکـان در عرصـه بـین المللـی اعلامیـه جـهـانی حقوق کودک مصوب ???? تصویب شده، که در این پایان نامه توضیحاتی داده شده است. هویت هر کودک به وسیله شناسنامه، تابعیت و نسب طفل شناخته می شود که به توضیحات کوتاهی بسنده می کنیم. شناسنامه، سندی رسمی برای احراز و اثبات هویت اشخاص (حقیقی) در جامعه است. در واقع، پراهمیت‌ترین اوصاف احوال شخصیه در قالب این سند جلوه‌گر می‌شود، لذا پرداختن به آن ضرورت است. همچنین یکی‌ از‌ روش‌هایی‌ کـه بـرای جـلوگیری از بی‌تابعیتی و به‌عنوان تابعیت‌ اصلی مطرح شده اعمال سیستم خون یا تابعیت‌ نسبی می‌باشد که بـراساس آن‌ تابعیت هر شخص براساس تابعیت والدینش تعیین می‌گردد‌. روش دیگر سیستم خاک‌ اسـت‌ که به موجب آن مـحل تـولد تعیین‌کننده تابعیت می‌باشد. مع- ذلک،در رابطه با این موضوع که نسب و یا محل تولد با چه شرایطی مبنای‌ تحمیل تابعیت واقع می‌شود اختلاف‌نظر وجود‌ دارد و هر کشور بنا به‌ متقضیات و مصالح خاص خـود در این مورد تصمیم‌گیری می‌نماید. در ترمینولوژى حقوق در مورد فرزند‌ خواندگى آمده است«یک عمل حقوقى است که موجب پیدایش رابطه فرزندى صورى بین دو شخص مى‌گردد. یکى را فرزند خواه و دیگرى را فرزند خوانده‌ نامند و رابطه مزبور را فرزند خواندگى خوانند. که در این پایان نامه به بررسی هر یک از این موارد در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران، ثبت احوال، حقوق فرانسه، تابعیت، شناسنامه، ولادت.

M.A. Thesis:

The methods of Birth Registration in Iran and France: A Comparative Study

Today, the register is an important part of the legal status of citizens you form. In this passage all the personal status of citizens under the guise of rules and regulations register is placed. Register basically the topic in private law is because the affair in the sphere of civil rights are placed, but this does not mean that this topic is important in Rights, lacked standing. The rights of the child, human rights can be considered and the religion of Islam for all out support of the interests of the child, etc, Assignments, and commands has decreed. In this regard, the analysis and the basic rights of the child from the time slaves up to the age of maturity has been studied. The first document international about the children in the arena of international Universal Declaration of the rights of the child adopted 2959 adopted, which in this thesis, an explanation is given. The identity of any child by the birth certificate of citizenship and parentage of the child is known that a short dscription sufficient we.ID cards document official for authentication and proving the identity of the entities (real) in the community. In fact, the full significance of personal status in the form of this documents, the effect, therefore, addressing it is necessary. It is also one of the ways to avoid, how they as citizenship, the main raised aply system, blood, or citizenship relative, which is based on its citizenship any person on the basis of the citizenship of this parents is determined.Other method, system, soil is that place of birth determines citizenship. However, in relation to this subject that the ancestry and place of birth, with what circumstances, the basis for the imposition of citizenship actually is a difference of opinion there, and each country according to the requirements and materials special about this decision. In the termionology of rights in case of adoption has come "is a legal act that causes the formation of free child face between the two. One child, the other child read the call and the relationship such adoption". That in this thesis to examine each of these items in Iran and France has been studied.

Keywords: Rights in Iran, Register. The rights of France, Citizenship, ID, Birth