دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فایزه بکاییان، ۱۳۹۸

جریان های نقدی آزاد ، هزینه های نمایندگی و عملکرد مالی و اقتصادی شرکت

چکیده تئوری نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکت ها از یکدیگر جدا می‌کند، باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت ها می‌شود. مدیران می کوشند ثروت خود را از طریق حداقل کردن هزینه های مختلف نمایندگی ناشی از نظارت، حداکثر کند. مدیران به جای توزیع جریان‌های نقدی آزاد بین مالکان، تمایل به سرمایه گذاری مجدد آن در شرکت دارند.. میزان بیش از حد جریان های نقدی آزاد، نارسایی های داخلی و اتلاف منابع سازمانی را به دنبال دارد و در نتیجه منجر به هزینه های نمایندگی می‌شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد، هزینه های نمایندگی و عملکرد مالی و اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا اطلاعات 121 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1389-1395 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها (847 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. متغیر مستقل این پژوهش، جریان های نقد آزاد، هزینه نمایندگی و متغیرهای وابسته، هزینه‌ نمایندگی و عملکرد (بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش شرکت و بازده سهام) می‌باشد. برای تجزیه تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. نتایج بدست آمده از فرضیات نشان داد بین جریان های نقد آزاد و هزینه نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد. بعلاوه اینکه بین جریان های نقد آزاد، هزینه نمایندگی و بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. اما بین جریان های نقد آزاد، هزینه نمایندگی و ارزش شرکت رابطه معنادار مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها: جریان‌های نقدی آزاد، هزینه‌های نمایندگی، عملکرد مالی و اقتصادی.

M.A. Thesis:

Free cash flows٫ representation costs and financial and economic performance of the company

A representation theory that separates ownership and control among companies creates conflicts of interest between shareholders and corporate executives. Managers try to maximize their wealth by minimizing the cost of different representation from the oversight. Managers instead of distributing free cash flows between landlords tend to re-invest in it. The excessive amount of free cash flows, internal failures and the loss of corporate resources leads to representation costs. . The main objective of this research is to investigate the relationship between free cash flows, representation costs and financial and economic performance of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. In this regard, the information of 121 companies listed on the Tehran Stock Exchange for the period of 2011-2012 with consideration of some features (847 companies-years) was investigated. Independent variable of this research is free cash flow, cost of representation and dependent variables, cost of representation and performance (return on equity, return on equity, company value and return on equity). To analyze the data, the combined data method was used and the hypotheses were tested using ordinary least squares regression. The results of the hypotheses show that there is a significant relationship between free cash flow and representation cost. In addition, there is a significant relationship between free cash flow, representation costs and return on equity, return on assets and stock returns. However, there was no significant relationship between free cash flows, cost of representation and company value.

Keywords: