دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهسا قربانی، ۱۳۹۸

مالکیت مدیریتی، محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و مدیریت سود

بررسی محتوای اطلاعاتی قیمت سهام به محققان اجازه می دهد که به مطالعه حجم گسترده ای از آثار اطلاعات مالی بپردازند. با توجه به آن که سود حسابداری از عواملی است که به انعکاس بیشتر اطلاعات خاص شرکت ها در قیمت سهام کمک می کند و دستکاری سود توسط مدیران، کیفیت سود را خدشه دار می سازد و مالکیت مدیریتی به عنوان راهکاری برای جلوگیری از این موضوع مطرح شده است؛ در این پژوهش احتمال ارتباط مالکیت مدیریتی و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و هم چنین نقش میانجیگری مدیریت سود در این رابطه، در قالب چهار فرضیه مطرح گردیدنتایج برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که بین مالکیت مدیریتی و مدیریت سود رابطه مثبت و معنادار، بین مالکیت مدیریتی و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام رابطه مثبت و معنادار و بین مدیریت سود و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این مدیریت سود در رابطه بین مالکیت مدیریتی و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام نقش میانجی گری جزئی دارد

کلیدواژه‌ها: مالکیت مدیریتی، محتوای اطلاعاتی قیمت سهام، مدیریت سود، دوگانگی نقش رئیس هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، اندازه شرکت، شهرت حسابرس شرکت

M.A. Thesis:

management ownership informativeness of stock price and earnings management

Investigating the information content of stock prices allows researchers to study a wide range of financial information works. Since accounting profit is one of the factors that helps to reflect more company-specific information on stock prices and manipulation of earnings by managers undermines the quality of earnings and managerial ownership has been proposed as a way to avoid this. In this study, the probability relationship between managerial ownership and information content of stock prices, as well as the mediating role of earnings management in this regard, were presented in four hypotheses. The estimation of regression models shows that there is a positive and significant relationship between managerial ownership and earnings management, Positive and significant relationship between managerial ownership and information content of stock prices There is a positive and significant relationship between earnings management and stock information content. In addition, earnings management plays a part in mediating the relationship between managerial ownership and the information content of stock prices

Keywords: -INCENT-DA-INFO