دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی محمدنژاد، ۱۳۹۷

نقدشوندگی سهام ،حاکمیت شرکتی و اهرم مالی

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام و حاکمیت شرکتی بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. جهت آزمون فرضیه، نمونه¬ای شامل 111 شرکت از بین شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران طی یک دوره¬ی شش ساله بین سال¬های 1390 تا 1395 انتخاب گردید که با استفاده از نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده¬های تابلویی می¬باشد. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری در سطح خطای 5 درصد می¬توان گفت بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی (بر اساس فرضیه اول) و بین کیفیت حاکمیت شرکتی و اهرم مالی (بر اساس فرضیه دوم) رابطه¬ی معناداری وجود ندارد. همچنین بین اثر متقابل نقدینگی سهام و کیفیت حاکمیت شرکتی با اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه¬ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: نفدشوندگی سهام، کیفیت حاکمیت شرکتی، اهرم مالی

M.A. Thesis:

Stock Liquidity, Corporate Governance and Financial leverage

The main goal of this study is the effect of Stock Liquidity and Corporate Governance on the Financial Leverage. To test the hypothesis, a sample of 111 companies from among the companies accepted in the Tehran Stock Exchange was selected during a six-year period from 2012 to 2017. The research method is multivariate regression using panel data. According to the research findings and the statistical tests at the error level of p=5%, it can be said that there is not a meaningful relationship between Stock Liquidity, Corporate Governance and Financial Leverage.

Keywords: Stock Liquidity, Corporate Governance, Financial Leverage