دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم دیواندری، ۱۳۹۷

بررسی اثرزمان ومقدار محلول پاشی اسید هیومیک برعملکردواجزا عملکرد پنبه درشرایط تنش شوری

به منظور بررسی اثر زمان و مقادیر محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و اجرای عملکرد پنبه در شرایط شور آزمایشی در شرایط مزرعه ای در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی سبزوار در سال زراعی 96-1395 انجام شد. این بررسی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل زمان محلول پاشی اسیدهیومیک (محلول پاشی در زمان گلدهی و محلول پاشی در زمان گلدهی + قوزه دهی) و مقادیر محلول پاشی پتاسیم (0 ،5/0، 1 و 5/1 لیتر در هکتار) بود. نتایج آزمایش نشان داد مقدار مصرف اسیدهیومیک منجر به افزایش معنی¬دار تمامی ویژگی¬های مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه رویشی، تعداد شاخه زایشی، تعداد قوزه باز در بوته، تعداد قوزه بسته در بوته، وزن قوزه ، وزن وش در قوزه، تعداد دانه در قوزه، کیل، عملکرد وش، عملکرد الیاف و کاهش عملکرد دانه گردید. محلول پاشی در زمان قوزه دهی+گلدهی اثر بیشتریبر ارتفاع بوته، تعداد شاخه رویشی، وزن قوزه ، وزن وش در قوزه، وزن الیاف، وزن صد دانه، کیل، عملکرد وش، عملکرد الیاف و عملکرد دانه در مقایسه با محلول پاشی در زمان گلدهی داشت. در مجموع نتایج آزمایش نشان داد که محلول پاشی دو مرحله¬ای (گل¬دهی + قوزه دهی) اسید هیومیک با مقدار 5/1 لیتر در هکتار سبب کاهش اثرات ناشی از تنش شوری در صفات مورد مطالعه در پنبه می شود.

کلیدواژه‌ها: اسید هیومیک، پنبه، شوری، عملکرد وش، محلول پاشی

M.A. Thesis:

The effect of time and amount of foliar application of humic acid on yield and yield component s of Cotton in saline condition

In order to investigate the effect of time and amounts of humic acid spraying on yield and yield components of cotton in saline conditions. A field experiment was conducted at Sabzevar Natural Resources Research Station in 2011-2012. This experiment was conducted as a factorial arrangement in a randomized complete block design with three replications. The investigated factors were the time of application (flowering and flowering+bolling) and amount of humic acid (0, 0.5, 1 and 1.5 liters. ha-1). The results of the experiment showed that the amount of humic acid led to a significant increase of all studied characteristics including plant height, number of monopodial branches, number of sympodial branches, number of open bolls per plant, number of closed bolls per plant, boll weight, seed cotton per boll , Number of seeds per boll, lint percent, seed cotton yield and lint yield and reduction in grain yield. Foliar application at flowering+bolling had more effective effect on plant height, number of monopodial branches, number of sympodial branches, number of open bolls per plant, number of closed bolls per plant, boll weight, seed cotton per boll , Number of seeds per boll, lint percent, seed cotton yield and lint yield. In general, the results of the experiment showed that the two-times foliar application at flowering+bolling at 1.5 lit.ha-1 reduced the effects of salinity stress on the studied traits in cotton.

Keywords: Cotton yield, Foliar application .Humic Acid, Salinity stress