دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فرانک هوشمندی، ۱۳۹۷

تاثیر آموزش خودبخشودگی با رویکرد دینی بر سرزندگی ، تحمل ناکامی و تاب آوری مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش خودبخشودگی با رویکرد دینی بر سر زندگی، تحمل ناکامی و تاب آوری مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای فرزند کم¬توان ذهنی سبزوار به تعداد 270 نفر بود که تعداد 60 نفر از آن ها به ‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) جایگزین شدند. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از مقیاس¬های سرزندگی دسی و رایان(1985)، تحمل ناکامی هارینگتون(2005) و پرسشنامه¬ی تاب¬آوری کانر و دیویدسون(2003) جمع آوری گردید. گروه آزمایش آموزش خودبخشودگی با رویکرد دینی را به‌صورت گروهی، در 8 جلسه 90 دقیقه¬ای (هفته¬ای یک جلسه) دریافت کردند و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای نداشتند. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش‌های آماری توصیفی ( میانگین و انحراف معیار) و روش‌های آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) و با کمک نرم‌افزار آماری 23 -SPSS مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش خودبخشودگی با رویکرد دینی بر سر زندگی، تحمل ناکامی و تاب آوری مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، آموزش خودبخشودگی با رویکرد دینی می تواند به عنوان یک برنامه مداخله ای برای مادران دارای فرزند کم توان ذهنی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: خودبخشودگی، رویکرد دینی، سر زندگی، تحمل ناکامی، تاب آوری

M.A. Thesis:

the effectiveness of self-forgiveness education with religious approach on vitality,frustration tolerance and resilience mothers mentalretarded children.

The impact of self-forgiveness training with a religious approach to Vitality, frustration tolerance and resilience of mothers of mentally retarded children in Sabzevar This study is to examine the effect of self-forgiveness training with a religious approach to vitality , frustration tolerance and resilience of mothers of mentally retarded children in Sabzevar . The present study is to be an applied research and is a semi- experimental research with pre and post test with a control group. The population of this study were all 270 mothers of mentally retarded children in sabzevar, 60 of them randomly selected and divided into two groups of 30 ,test group and control group . The needed date were gathered using Daisy and Ryan vitality scales(1985 ) , Harrington's Failure Tolerance (2005)and Conner - Davidson Suspension Questionnaire (2003) . The experimental group received eight 90- minutes sessions group self- forgiveness training with a religious approach( once a week) while control group had no intervention. The data were analyzed using spss- 23, descriptive statistical methods ( mean and standard deviation ) and inferential statistical method (covariance analysis) .Findings revealed that self-forgiveness training with a religious approach to Vitality, frustration tolerance and resilience of mothers of mentally retarded children has a positive and meaningful effect . So it can be used as an interventional program for mothers of mentally retarded children .

Keywords: Self – forgiveness , religious approach , vitality , frustration tolerance , Resilience