دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمود برهانی نسب، ۱۳۹۷

بررسی جایگاه و اعتبار اسناد هویتی و سجلی در نظام حقوقی ایران

اسناد هویتی و سجلی مانند شناسنامه، کارت ملی و ... معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی های شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می سازد، مشخص شود. کاری که امروزه عمدتاً از طریق تابعیت، اقامتگاه، نام و نام خانوادگی و اجباری بودن ثبت وقایع مربوط به وضعیت مدنی فرد انجام می شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حکومتی و غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهکاران قرار می گیرند از میان بزهکاران نیز، شاید جنایتکاران سازمان یافته (اعم از ملی یا فراملی) بیشتر از سایرین به ارزش آن پی برده اند و به همین دلیل، برای دستیابی به این اسناد تدابیر جنایی گوناگون و گسترده ای را بر علیه آنها تدارک می بینند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از اسناد هویتی سبب ایجاد امنیت وآسایش خاطر افراد جامعه شده چرا که اسناد هویتی و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خاص و عام و جرایم و مجازاتها از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد.

کلیدواژه‌ها: اسناد هویتی، اسناد سجلی، حقوق ایران.

M.A. Thesis:

A Survey on the Position and Validity of Identity Documents in Iran's Legal System

Identity and identity documents such as birth certificates, national cards and ... are the official identifiers of the person and the reason why they are separated from each other. Therefore, many human relationships are considered as an essential precondition for determining the position of the individual in the community in terms of enjoying rights and duties. It requires the identification of personal and unique features that distinguish humans from each other. What is happening today mainly through citizenship, residency, name and obligatory registration of events related to the individual's civil status. The presentation and use of many essential governmental and non-governmental services is also based on these documents. In this way, the perpetrators are exploited by the perpetrators. Perhaps the organized criminals (whether national or transnational) are more likely to find value than others, and for this reason, in order to obtain these documents, there are various and widespread criminal measures Provide them against them. Nevertheless, preserving and protecting identity documents today creates the security and empathy of the people of the society because identity documents, especially birth certificates, have since been used to date in social and economic affairs. Therefore, the legislator, in view of the importance of these documents in the formulation of a variety of special laws and laws and crimes and penalties, most importantly, the law of violations, crimes and penalties related to documents and the authenticity of the August 10, 1991 attempt to preserve this kind of documents, especially Has a birth certificate.

Keywords: identity documents, documents of law, rights of Iran.