دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محبوبه رنجبرجامی، ۱۳۹۶

مبانی فقهی مجازات های تکمیلی در قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با کامن لا

جرم و جزا، همنشین دیرین جامعه انسانی، به فراخور تحولات اجتماعی دستخوش تغییر و تحول بسیاری شده که امروزه به دلیل گسترش بزهکاری، اندیشمندان را بر آن داشت تا با قرائت‌های مختلف از مجرم، جرم و مجازات به ارائه راهکارهایی بپردازند که یکی از ثمرات آن، مجازات‌های متنوع و ناهمگون است. این مجازات‌ها بنا بر یک اعتباری به سه دسته مجازاتهای اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می‌شود؛ مجازات تکمیلی مجازاتی است که به عنوان مکمل مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد و نسبت به آن جنبه فرعی دارد. این مجازات هیچگاه به تنهایی حکم نمی‌شود و مانند مجازات اصلی باید در حکم محکومیت قید شود تا قابل اجرا باشد. به طور خلاصه در مجازات‌های تکمیلی عمدتاً شرایط قانونی دال بر شخصی بودن و تطبیق این مجازاتها با شخصیت مجرم است و در مجازاتهای تبعی شرایط حاکی از قوت جنبه عینی در این مجازاتهاست به گونهای که بدون توجه به شخصیت مجرم و صرفاً برای تأمین جنبه مکافاتی مجازات و بعضاً ناتوان سازی نوع مجرمین در برخی جرائم اعمال می‌گردد. موضوع مجازات تکمیلی محرومیت مجرم از یک سری حقوق اجتماعی است؛ و قانونگذار هم مجرم را در صورت ارتکاب برخی جرائم از این حقوق محروم می‌نماید تا از این طریق اولاً به حمایت از جامعه و صیانت از نظم آن بپردازد و ثانیاً به اصلاح و مقابله با حالت خطرناک مجرم بپردازد.

کلیدواژه‌ها: مجازات‌های تکمیلی، قانون مجازات اسلامی، کامن لا

M.A. Thesis:

The Fundamental Principles of Islamic Penalties Supplemental Punishments and its Compliance with the Law

The crime and sentencing, the longtime companion of the human society, have undergone many changes due to social changes. Today, due to the spread of delinquency, the scholars have been forced to offer solutions to various offenses of offender, crime and punishment, which is one of the fruits It is a diverse and heterogeneous punishment. These penalties are divided into three categories of basic, complementary, and consequential punishments; a penalty is a punishment which is judged to be complementary to the original punishment and has a subordinate aspect. This punishment is never ruled alone and, like the main punishment, must be in condemnation to be enforceable. In summary, in supplementary penalties, the legal status of the personality and the implementation of these punishments is primarily criminal in character, and in the subsequent punishments, the conditions indicate the strength of the objective aspect in these punishments, so that, regardless of the perpetrator's personality and solely for the purpose of punishing the punishment aspect And sometimes the inability of the offender type is applied to some crimes. The issue of additional punishment deprives the offender of a series of social rights, and the legislator also deprives the offender of the offense of these rights in order to protect society first and to protect it, and, secondly, to correct and counteract The dangerous state of the offender

Keywords: Supplementary Punishment, Islamic Penal Code, Kamenla