دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: افسانه رحیمیان پور، ۱۳۹۷

اندازه ی شرکت، حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

مدیریت سود حالتی است که در آن مدیران واحدهای تجاری، سود را مطابق با میل خود، نه مطابق با محتوای اقتصادی فعالیت¬های واحد تجاری، گزارش می¬کنند. تئوری نمایندگی اثبات می¬کند که مدیران برای افزایش منافع، می¬کوشند، در صورت زیادبودن هزینه¬های نمایندگی، این خطر وجود دارد که محافظه¬کاری در گزارش¬گری مالی کاهش یافته و پدیده¬ی مدیریت سود گسترش یابد. هدف این پژوهش بررسی رابطه¬ی بین اندازه¬ی شرکت، حاکمیت شرکتی و مدیریت سود با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی می¬باشد، که با توجه به معیارهای مختلف برای حاکمیت شرکتی در این پژوهش از استقلال هیأت¬مدیره استفاده شده است، و معیار کیفیت حسابرسی نیز اندازه¬ی حسابرس می¬باشد. دوره¬ی مورد بررسی در این پژوهش بین سال¬های 1390 تا 1394 و در نمونه¬¬ای شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بین اندازه¬ی شرکت و مدیریت سود رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد، ولی ارتباط بین حاکمیت شرکتی(استقلال هیات¬مدیره) و مدیریت سود منفی و معنادار گردید. هم¬چنین نتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی(اندازه¬ی حسابرس) رابطه¬ی بین این متغیرها را تعدیل می¬کند. شرکت¬های بزرگ¬تر به احتمال بیشتری علاقه دارند که سود حسابداری کم¬تری گزارش نمایند و اقدام به مدیریت سود می¬نمایند، از طرفی استقلال هیأت¬مدیره به عنوان یک رکن نظارتی باعث کاهش در رفتارهای فرصت¬طلبانه مدیران خواهد شد

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود حالتی است که در آن مدیران واحدهای تجاری، سود را مطابق با میل خود، نه مطابق با محتوای اقتص

M.A. Thesis:

company size corporate governance audit quality and earning managment

Earnings management is a mode in which business unit managers report their profits according to their desire, not according to the economic content of the business operations. The agency theory proves that managers are pushing for increased benefits. If there is a high cost of representation, there is a risk that conservatism will decrease in financial reporting and the phenomenon of earnings management will be expanded. The purpose of this study was to investigate the relationship between firm size, corporate governance, and earnings management with the moderating role of audit quality. Different criteria for corporate governance in this research have been used for the independence of the board of directors, and the benchmark Audit quality is also the size of the auditor. The study period in this study is between 2011-2011 and in the sample of 100 companies accepted in Tehran Stock Exchange. The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between company size and earnings management, but the relationship between corporate governance (board independence) and earnings management is negative and significant. Also, the results of this study showed that the quality of the audit (auditor's measure) modifies the relationship between these variables. Larger companies are more likely to report less profit and manage profits, while the independence of the board as a regulatory element will reduce managerial opportunism

Keywords: earnings management, company size, corporate governance, board independence, audit quality