دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مانا افشارلر، ۱۳۹۷

نوسان های جریان نقدی ، ساختار سرمایه و استفاده از بدهی در سررسیدهای مختلف

از یک طرف، بررسی تصمیمات تامین مالی و ترکیب بهینه ساختار سرمایه و از طرف دیگر، ایجاد جریانهای نقد و توان بازپرداخت بدهی‌ از جمله مسائلی است که برای تصمیم‌گیری مدیریت حائز اهمیت می‌باشد. در این تحقیق، نوسانات جریان‌های نقدی به عنوان متغیر مستقل و ساختار سرمایه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‌اند. در این پژوهش، 95 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق و بررسی تحلیل نتایج مدل از نرم‌افزار EVIEWS استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش بیانگر وجود رابطه معنادار بین نوسان‌های جریان‌های نقدی با بدهی‌ها بود. برای آزمون این فرضیه، متغیر وابسته این مدل به دو صورت محاسبه گردید. در حالت اول، متغیر وابسته با استفاده از ارزش بازار حقوق صاحبان سهام محاسبه گردید که نتایج حاصل از آزمون، بیانگر وجود رابطه مستقیم بین نوسان‌های جریان‌های نقدی با بدهی‌ها بود. در حالت دوم، متغیر وابسته با استفاده از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام محاسبه گردید که نتایج حاصل از آن بیانگر وجود رابطه معکوس بین نوسان‌های جریان‌های نقدی با بدهی‌ها بود. هچنین نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق نشان داد بین نوسان‌های جریان‌های نقدی با بدهی در سررسیدهای مختلف رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: واژه‌گان کلیدی: ساختار سرمایه، نوسانات جریان‌های نقدی، بدهی در سررسیدهای متفاوت

M.A. Thesis:

Cash flow fluctuations , capital structure and use of debt of different maturities

On the one hand, investigating the decisions of financing and optimal combination of capital structure and on the other hand, the creation of cash flows and the debt repayment ability is one of the issues that are important for management decision making. In this study, cash flow volatility as the independent variable and capital structure as the dependent variables are considered. In this study, 95 companies of listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE) have been investigated. To test the hypotheses and analyze the results of the model, EVIEWS software was used. The results of the first hypothesis show the existence of a significant relationship between cash flow volatility and liabilities. To test this hypothesis, the dependent variable of the model was calculated in two ways. In the first case, the dependent variable was calculated using the equity market value, which the results of the test showed the existence of the direct relationship between cash flow volatility with liabilities. In the second case, the dependent variable was calculated using the equity book value, which results indicate the existence of the inverse relationship between cash flow volatility with liabilities. Also, the results of the second hypothesis show the existence of the inverse and significant relationship between cash flow volatility and debt of different maturities.

Keywords: Keywords: capital structure, cash flow volatility, debt of different maturities