دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رسول کیوانلوشهرستانکی، ۱۳۹۶

نقش اراده زوجین در رجعی یا بائن بودن طلاق

طلاق دو صورت دارد : طلاق رجعی (زمانی که مرد حاضر به ادامه زندگی نیست) و طلاق بائن(طلاقی که با درخواست زن است و مرد حق رجوع ندارد). طلاق بائن نیز به دوصورت است طلاق خلع(طلاقی که زن به خاطر کراهت از زوج و برای طلاق حاضر به بخشیدن مالی به او میشود) طلاق مبارات (طلاقی که هر دو طرف از یکدیگر دارند و زن مالی کمتر از مهریه را برای پایان دادن به زندگی و طلاق به زوج میبخشد). اما موضوع بحث نقش اراده زوجین در رجعی یا بائن بودن طلاق است یعنی اینکه زن و مرد هر کدام در طلاق می تواند رجعی یا بائن بودن را اختیار کنند یا دادگاه میتواند چنین اختیاری داشته باشدکه هر طلاقی رازوج یا زوجه درخواست بائن یارجعی را به انها اعطا نماید.امادر بررسی هایی که انجام گرفت مشخص شده که نه دادگاه و نه زوج و زوجه چنین اختیاری را ندارند. یعنی اراده زن ومرد دررجعی یا بائن بودن طلاق تاثیر ندارد وطلاق رجعی تحت شرایط خاص درماده1142و1143ق.م که بیان شده است به مردوزن تعلق میگیرد

کلیدواژه‌ها: اراده زوجین ،طلاق رجعی ،طلاق بائن ،حقوق خانواده

M.A. Thesis:

The role of volition of couples in reverional or aryan divorce

A divorce has two forms: a divorce (when the man does not want to continue living) and divorce (the divorce which is requested by the woman and the man has no right to return). Divorce is also due to divorce (the divorce for which the woman is willing to give financial assistance to her for the sake of divorce), the divorce of the mobs (divorces from both sides and the females less than dowry to end Divorce gives life and divorce). But the topic of the discussion is the role of the will of the couple in the reciprocal or divorce, meaning that both men and women can divorce either in retaliation or in isolation, or the court can have the authority to grant any divorced or divorced petition for help. During the investigations conducted, it has been determined that neither the court nor the couple have such a discretion. That is, the will of a woman and a man does not affect the divorce or the fact that the divorce is in vain, and the rejection of the tale under certain conditions in the years 1142 and 1143, which is stated, is attributed to the mourning

Keywords: Bradaway Couples, Rejection Divorce, Divorce, Family Law