دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رسول کیوانلوشهرستانکی، ۱۳۹۶

نقش اراده زوجین در رجعی یا بائن بودن طلاق

براساس قابل و یا رجوع بودن طلاق ،یا عدم امکان رحوع از طلاق ،وقوع طلاق ،به بائن و رجعی ،تقسیم می شود .این تقسیم بندی در حقوق مدنی و قانون حمایت از خانواد ه پذیرفته شده و در عرف و رویه قضایی نیز اجرا می شود .رجوع به معنی بازگشت به محل قبلی و در واقع به معنای اعاده وضع سابق است یعنی با خواست و اراداه مرد درصورتی که حقی برای رجوع مرد به زن پس از طلاق وجود داشته باشد بدن نیاز به عقد ازدواج مجددو بدون رعایت شرایط خاص زن و شوهر سابق دوباتاره باهم محرم می شوند .در قانون امور حسبی زوجی را که طلاق رجعی باشد هنوز همسر مرد میداند .اگرچه در رجعی بودن طلاق مصلحت ها و حکمت هایی نهفته است اما حکم رجوع مانند هر وسیله ای ممکن است در راه نادرست قرار گیرد و مواردد شایع آن زمانی است که زن به دلایل مربوط به شوهر خویش متفاضی طلاق از وی می باشد و پس از امتناع شوهر از دادن طلاق رجوع به دادگاه و الزام شوهر به طلاق و غیره موافق به جدایی از همسر خویش می شود اما پس از گذشت این مراحل دشوار شوهربا حالت سابق باز می گردد سبب می شود که ایذاءزن توسط شوهر فراهم شده استفاده شوهر مخالف طلاق باز باشد در این صورت تلاش زن به دور تسلسلی میماند که هر بار به رجوع شوهر بی فایده مب باشد

کلیدواژه‌ها: اراده زوجین ،طلاق رجعی ،طلاق بائن ،حقوق خانواده

M.A. Thesis:

The role of volition of couples in reverional or aryan divorce

Divorce, divorce, divorce, divorce, divorce, divorce, divorce, divorce, divorce, divorce, divorce, divorce, divorce, divorce, divorce, divorce, divorce, divorce, divorce, divorce, divorce, divorce or divorce. Retrieved means returning to the previous place and in effect means restoring the former situation, that is, with the man's will. If there is a right to refer to the woman after the divorce, the body needs to have a marriage again without respecting the particular circumstances of the woman. The former husband of Dobbatan is married to each other. In the law of affairs, Husseini considers the couple who are divorced to be still male as husband. Although, in the reciprocity of the divorce of interests and sentence But the referral rule, like any other means, may be in the wrong direction, and the most frequent cases are when a woman is divorced by her husband for reasons different from her, and after the husband refuses to give the divorce a reference to the court and the requirement A husband divorces, etc., agrees to separation from his wife, but after these difficult stages, the husband returns to the former state, which makes it possible for the husband to be used by the husband to oppose the divorce of the husband, in which case the woman's quest will remain in order. That every time a husband is referred to uselessly

Keywords: Bradaway Couples, Rejection Divorce, Divorce, Family Law