دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه دیواندری، ۱۳۹۷

مسولیت مدنی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در تبلیغات محصولات اسیب رسان به کودکان

تبلیغات صدا و سیما به شدت بر رفتار مصرف و خرید افراد ( به ویژه کودکان ) و شکل دهی الگوی غذایی آن ها تاثیر گذار می باشد و بی شک، عدم تبلیغ هم می تواند باعث کاهش استقبال مردم از خرید محصولات شود. صدا و سیما یکی از رسانه هایی است که بوسیله ی تبلیغات ، به شکل مستقیم بر عادات خوردن و مصرف مواد غذایی تاثیر می گذارد. با وجود قانون ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت، متاسفانه شواهد حاکی از تداوم تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت می باشد. برای اثبات مسئولیت مدنی تا ضرری بوجود نیاید مسئولیتی محقق نخواهد شد و این امر از ماده 1.ق.م. م. استنباط می گردد و احراز رابطه سببیت بین فعل عامل زیان و زیان وارده می باشد که زیان دیده باید در دادگاه رابطه علت و معلولی بین فعل خوانده و ضرر وارده را اثبات نماید. براین اساس، هر کس مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد که می تواند ولی، سرپرست قانونی یا هر شخص دیگری باشد که به موجب تجاوز از تعهد ی که از طریق قانون یا قرار داد ویا نتیجه اعتماد متعارف دیگران بر عهده داشته صورت گرفته است. ارائه هر گونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع که نوعاً موجب گمراهی و فریب مخاطب شود، به هر طریق از جمله در رسانه‌های داخلی، خارجی و یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است‌ و مرتکب، به حبس یا جزای نقدی درجه ? و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی مرتبط برای دو تا پنج سال محکوم می‌شود؛ در صورتی که به مصرف‌کننده خسارتی وارد شود، علاوه بر جبران آن، معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه می‌شود.»

کلیدواژه‌ها: محصولات آسیب رسان، مسئولیت مدنی ، کودکان، جبران خسارت

M.A. Thesis:

Civil liability of the Islamic Republic of Iran in advertising harmful products to children

Voice and TV advertising strongly affects the behavior of consumers and people (especially children) and shapes their food patterns. Undoubtedly, lack of advertising can also reduce the popularity of buying products. Audio and television is one of the media that directly affects eating habits and food consumption by advertising. Despite the law prohibiting the sale of harmful goods to Health, unfortunately, evidence suggests continued advertising of harmful products. No liability will be incurred to prove civil liability until such time as harm is caused. This is from Article 1. M It is concluded that the causal relationship is between the causal agent and the damage suffered, which must be borne by the court in order to prove the causal relationship between the verb and the damage sustained. Accordingly, everyone is responsible for the compensation for the damage caused by his actions, which may be carried out by a guardian, legal guardian or any other person who has violated the obligation assumed by law or contract or the result of the trust of others. Is. Providing any inaccurate information and ad infliction that typically leads to misleading and deceiving the audience, in any way, including in domestic, foreign or cyberspace, about the effects of consuming drugs, food, drinking, cosmetic, herbal, natural, Supplements, as well as medical equipment, dentistry, laboratory and any health services are prohibited, and the offender is sentenced to 6th grade imprisonment or criminal offense and the exclusion of related professional and social activities for two to five years; if the consumer has been injured In addition to compensation, it is equivalent to two to five times the amount of damages incurred as a cash penalty The punishment will be added

Keywords: Damage Products, Civil Liability, Children, Compensation