دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجتبی مرادیان، ۱۳۹۸

تاثیر سیستم مدیریت دانش بر قابلیت های مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی قابلیت های نو آوری

جهان معاصر با سرعتی شگفت انگیز در حال تحول است. سازمان ها، به عنوان یکی از بارزترین مشخصه های جوامع امروزی نیز به سرعت در حال تغییر و تحول هستند و در نظام کنونی ارتقاء دانش یکی از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعال محسوب می گردد. بنابراین واضح است که بررسی متغیر های اثرگذار بر آن تا چه اندازه می تواند راهنمای مدیران در بهبود سازمان باشد. در این راستا در این تحقیق بدنبال تاثیر سیستم مدیریت دانش بر قابلیت های مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی قابلیت های نو آوری (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان سبزوار) هستیم. این تحقیق از حیث نوع و ماهیت، تحقیقی توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات نیز میدانی و پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) و از نوع فرضیه آزمایی است. در این تحقیق، مدل معرفی شده با استفاده از نمونه ای 193 تایی و با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد آزمون قرار گرفته است. یافتهها بیانگر تاثیر مثبت معنادار سیستم مدیریت دانش بر قابلیت های مدیریت دانش به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق قابلیت های نواوری و نوآوری باز) است. همچنین قابلیت های نواوری و نوآوری باز نیز تاثیر معناداری بر قابلیت های مدیریت دانش دارند. این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن میسازد که آنها با سرمایهگذاری بر روی نوآوری نه تنها ضرر نمیکنند بلکه به یک مزیت رقابتی از طریق بهبود مدیریت دانش نیز دست می یابند.

کلیدواژه‌ها: سیستم مدیریت دانش، قابلیت های مدیریت دانش ، قابلیت های نواوری، نوآوری باز، حداقل مربعات جزئی

M.A. Thesis:

The Impact of Knowledge Management System on Knowledge Management Capabilities with regard the Mediating role of Innovative capabilities

The contemporary world is evolving at an amazing pace. Organizations, as one of the most prominent features of today's societies, are also rapidly changing, and in the current system of knowledge promotion is one of the major goals of any living and active organization. Therefore, it is clear to what extent the study of the variables affecting it can guide managers in improving the organization. In this regard, in this study, we investigate the impact of knowledge management system on knowledge management capabilities due to the mediating role of innovation capabilities (Case Study: Sabzevar Education). This research is a descriptive-analytical research in terms of type and nature and in terms of purpose, it is a kind of applied research. In this research, the presented model is tested using a sample of 193 and partial least squares (PLS). The findings indicate the significant positive impact of the knowledge management system on the knowledge management capabilities directly and indirectly (through open innovation capabilities). Innovation and open innovation capabilities also have a significant impact on knowledge management capabilities. This research sheds light on the fact that by investing in innovation, they not only lose but also gain a competitive advantage through improved knowledge management

Keywords: Knowledge management system, knowledge management capabilities, innovation capabilities, open innova