دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: سمیه قوامی ، ۱۳۹۸

نقدو تحلیل تصویرگری هنری در غزلیات شهریار، هوشنگ ابتهاج و سروده های شفیعی کدکنی

چکیده پایان¬نامه: تصاویر شعری از عناصر اصلی شعر و از معیارهای مهم نقد ادبی نزد متقدمین است. صور خیال که از تلفیق اشیاء، کلمات و احساسات در هنگام خلق یک اثر هنری ایجاد می¬شود، بر جذابیت شعر افزوده، آن را نزد مخاطب و شنونده زیباتر و دل¬انگیزتر می¬سازد. تسلط شاعران بر تصویرگری هنری برخاسته از ذوق و قریحه خاص و از وجوه امتیاز و برتری آنان بر یکدیگر است. در این پژوهش، تصویرگری هنری در شعر شهریار، ابتهاج و شفیعی¬کدکنی بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این شاعران در استفاده از تصاویر هنری برای بیان اهداف خود که بعضا مقاصد اجتماعی و سیاسی بوده، بسیار مهارت داشته، موفق بوده اند. این رساله از چهار فصل تشکیل شده است. در فصل یکم، کلیات تحقیق، در فصل دوم، مبانی نظری تحقیق، در فصل سوم، تصاویر رمانتیک و در فصل چهارم، تصاویر سمبلیک در شعر شاعران مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: تصویرگری هنری، رمانتیسم، سمبولیسم، شهریار، ابتهاج، شفیعی‌کدکنی

Ph.D. Dissertation:

criticism and analysis artical painting of the odes shahriar andhooshang ebtehaj and shafie kadkani poems

Abstract Poetic imagery is one of the main elements of poetry and an important criterion for literary critics. The imagination created by the combination of objects, words and emotions when creating a work of art adds to the appeal of the poem, making it more beautiful and engaging to the audience and the listener. The poets' mastery over the artistic imagery is due to their special taste and privilege and their superiority over each other. In this study, the artistic imagery in Shahriar's poetry, Ebtehaj and Shafi'i codecan is examined. The findings of the study show that these poets were highly skilled at using artistic imagery to express their goals, which were sometimes social and political. It consists of four chapters. In chapter one, the research in general, in chapter two, the theoretical foundations of research, in chapter three, romantic imagery and in chapter four, symbolic images in the poetry of these poets are examined.

Keywords: Keywords: Artistic Illustration, Romanticism, Symbolism, Shahriar, Ebtehaj, Shafiee Kadkani