دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ای سونا طاهری، ۱۳۹۷

مقایسه سبکهای هویتی و سبکهای دلبستگی در زوجین متقاضی طلاق و عادی شهرستان گنبد

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبکهای هویتی و سبکهای دلبستگی در زوجین در آستانه طلاق و عادی شهرستان گنبد کاوس، می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زوجین متقاضی طلاق و عادی شهرستان گنبد کاوس می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی 100 نفر زوج متقاضی طلاق و 100 زوج عادی انتخاب شدند. این پژوهش به شیوه به شیوه توصیفی –تحلیلی از نوع پس رویدادی یا علی مقایسه ای می باشد. به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات میدانی است. و به‌منظور سنجش سبک‌های هویت از پرسشنامه 40 سوالی برزونسکی(1989) و برای سنجش سبک دلبستگی از پرسشنامه 18 سوالی کولینز و رید (1990) استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل حاصله از داده ها نشان می دهد میانگین میانگین سبک‌های هویت اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم در زوجین عادی بیش از زوجین در حال طلاق است. نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن بود که بین سبک‌های دلبستگی زوجین در حال طلاق و عادی تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری که زوجین در حال طلاق بیش از زوجین عادی از سبک دلبستگی اجتنابی، ایمن و دوسوگرا برخوردارند اما این تفاوت فقط در حالت کلی و سبک دوسوگرا معنادار می باشد.

کلیدواژه‌ها: سبک دلبستگی، سبک‌های هویت، طلاق.

M.A. Thesis:

Comparison of identity styles and attachment styles of couples on the threshold of divorce and normal in gonbad city

The purpose of this study was to compare the identity styles and attachment styles in couples on the verge of divorce and normal in Gonbad-e-Kavus city. The statistical population of the study consisted of all couples applying for divorce and normal in Gonbad Kavas city. The sample was randomly selected from 100 couples applying for divorce and 100 normal couples. This research is a comparative descriptive-analytical method of post-event or causal type. In terms of purpose, it is in terms of collecting field information. For assessing identity styles, 40 questionnaires were used by Bazzonski and 18 questionnaires were used to assess the attachment style of the questionnaire of Collins and Reid questionnaires. The results of the analysis of the data show that the average mean of informational, normative and confused identity styles in ordinary couples is more than divorced couples. The results also showed that there is a significant difference between the attachment styles of divorced and normal couples, so that divorced couples have more than aberrant, safe and ambivalent attachment style than normal couples, but this difference is only general and Ambivalent style is meaningful.

Keywords: attachment style, identity styles, divorce