دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ماریا توکل، ۱۳۹۷

رابطه تاب اوری بابهزیستی روانشناختی وکیفیت زندگی دربیماران نوروفیبروماتوز درشهرستان تهران درسال ۱۳۹۶

این پژوهش با هدف بررسی رابطه تاب آوری بابهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی در بیماران نوروفیبروماتوز در شهر تهران انجام شده است این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی محسوب می شود جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران نوروفیبروماتوز در شهر تهران می باشد که شامل 50 نفر هستند. و با توجه به کم بودن جامعه آماری از روش تمام شمار استفاده می شود لذا حجم نمونه 50 نفر بود ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون (????)، پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف(????) و پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربورن(1991) می باشد روش تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش همبستگی و رگرسیون به کمک نرم افزار SPSS ویرایش 23 می باشد نتایج نشان داد کلیه متغیر های بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی با تاب آوری ارتباط معناداری دارد و زیر مؤلفه محیط دارای بالاترین ضریب تأثیر و تسلط بر محیط دارای پایین ترین ضریب تأثیر بوده است.

کلیدواژه‌ها: تاب آوری - بهزیستی روانشناختی - کیفیت زندگی

M.A. Thesis:

The Relationship between Psychosocial Behavior and Quality of Life in Neurofibromatosis Patients in Tehran City in 1396

This research aims to investigate the relationship between resilience with psychological well-being and quality of life in patients in the city of Tehran is doing this research in terms of the objective applied in terms of the type r, type a description of the Statistical Society of solidarity can be considered the research includes all patients in Tehran County that includes 50 people. And due to the low number of Community statistical methods can be used, therefore, all the sample size was 50 people, the tools used in this study, the resilience scale and Conor Davidson (2003), the psychological welfare of the standard questionnaire (1980) and reef life quality questionnaire Weir and sherborn (1991) is a method of analyzing the thal The data in this study would correlation and regression to help spss22 software. the results showed all the psychological well-being and quality of life variables with the following significant relationship between resilience and has the highest impact factor of environment components and mastery of the environment has the lowest coefficient of the impact.

Keywords: psychological resilience-welfare-quality of life