دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علیرضا عارف، ۱۳۹۶

نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه ی مدیریت سود و شهرت شرکت

امروزه شهرت شرکت‌ها عامل مهمی برای ایجاد اعتبار و اطمینان بیشتر در بازار رقابتی محسوب می‌شود و باعث می‌گردد سهامداران فعلی اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه‌گذاری خود در این‌گونه شرکت‌ها به دست آورند و سرمایه‌گذاران جدید ترغیب به سرمایه‌گذاری در شرکت گردند. در این صورت تأمین نقدینگی شرکت‌ها از محل خارجی تقویت می‌شود. هدف این تحقیق بررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه‌ی مدیریت سود و شهرت شرکت در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دوره‌ی زمانی تحقیق 1391 تا 1395 بود و تعداد 96 شرکت در بازه‌ی زمانی موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای سنجش مدیریت سود، از دو معیار اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی استفاده گردید و برای سنجش مالکیت خانوادگی از معیار دووجهی صفر و یک استفاده شد. همچنین برای سنجش متغیر وابسته یعنی شهرت شرکت‌ها از معیار صفر و یک استفاده گردید، به این صورت که اگر شرکتی فراتر از مرزهای کشور فعالیت داشته باشد، عدد یک در غیر این صورت عدد صفر تعلق می‌گیرد. با توجه به این‌که متغیر وابسته بر اساس صفر و یک سنجش شد، از رگرسیون لجستیک استفاده گردید. نتیجه‌ی تحقیق نشان داد، سطح معنی‏داری ضرایب متغیرهای مدیریت سود (427/0-) و مالکیت خانوادگی (429/0) کوچک‌تر از 5 درصد و معنی‏دار است این نتایج نشان می‏دهد در سطح خطای 5 درصد مدیریت سود باشهرت شرکت‌ها ارتباط منفی و معنادار و مالکیت خانوادگی باشهرت شرکت‌ها ارتباط مثبت و معنادار می‌باشد. همچنین بررسی ضریب متغیر تعدیل‌کننده و متغیر مستقل یعنی مدیریت سود * مالکیت خانوادگی (527/0-) می‌باشد که با توجه به این‌که سطح معنی‌داری آن زیر 5 درصد می‌باشد، فرضیه تأیید می‌شود

کلیدواژه‌ها: : مدیریت سود، مالکیت خانوادگی، شهرت شرکت‌ها

M.A. Thesis:

moderating role of family ownership on the Rleationship Between earnings management and corporate reputation

Today, corporate reputation is a major factor in the credibility and credibility of companies from current shareholders and attracts new shareholders to invest in the company, in this way, the cash flow of companies from the outside will be strengthened. The purpose of this research is Moderating Role of Family Ownership on the Relationship Earnings Management and Corporate Reputation. Sample period 2011 to 2016, and 96 companies over the period examined. In this research, two criteria for accruals and real income management were used to measure earnings management and family ownership was used based on the two-dimensional criteria 0 and 1. Also, to measure the dependent variable, the reputation of the companies, the criteria 0 and 1 were used so that the company has activities beyond the borders of the country, the number 1, otherwise, is given 0. Regarding logistic regression, dependent variable was measured based on 0 and 1. The results of the research showed that the significance level of the coefficients of earnings management (0.427) and family ownership (0.429) is less than 5% and significant. These results show that at the level of error 5% of profit management With the reputation of the companies, the negative and significant relationship and family ownership with the reputation of the companies is a positive and significant relationship. Also, the study of the coefficient of the variable of the moderator and the independent variable, namely, the management of earnings * is family ownership (-0.527), which, given that its significance level is below 5%, the hypothesis is confirmed.

Keywords: Earnings management, family ownership, corporate reputation