دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین اسایش، ۱۳۹۷

جایگاه اقتصادی سازمان تامین اجتماعی در حمایت از نیروی کارو اقتصاد ایران

سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان متولی در امر بیمه?های اجتماعی و چترحمایتی نیروی کار جامعه،?نقش بسزایی در اقتصاد مقاومتی دارد و در شرایط اقتصادی ناشی از تحریم?ها از جایگاه?ویژه?ای برخوردار است. در تدوین و ابلاغ?سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه خدمات?و تامین اجتماعی،?توجه خاصی به نقش?و جایگاه این سازمان شده است که می?توان به توسعه?تولید و کار،?با برنامه?ریزی در به کار?گیری کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه?های انسانی و علمی کشور اشاره کرد. همچنین تقویت نیرو?های تولیدی و رقابت پذیری اقتصاد در کلیه مناطق کشور با توجه به ظرفیت?های منطقه?ای را می?توان?مدنظر قرارداد. به کارگیری هدفمند?سازی یارانه?ها در جهت توانمند?سازی و افزایش تولید، اشتغال و بهره?وری و نیز توسعه شاخص?های عدالت اجتماعی، می?تواند راهگشا باشد. از محور?های دیگر مشارکت سازمان تامین اجتماعی می?توان به افزایش سهم سرمایه انسانی?از طریق ارتقای آموزش?ها و مهارت?ها در جهت توسعه کارآفرینی و اشتغال اشاره کرد. در مسیر اعطای یارانه?ها، پرداخت?بیمه و تامین پوشش?های بیمه?ای کمک شایانی به مدیریت مصرف کرده?و تحقق سیاست?های?توسعه?ای، نقش بارزی را ایفا خواهد کرد. اقتصاد کشور در شرایط کنونی نیاز?مند تدوین یک بسته خدمات اجتماعی مبتنی بر?تامین اجتماعی است که گستره?وسیعی از جامعه?نیاز?مند و گروه?های هدف را شامل شود و در دوره?اجرای اقتصاد مقاومتی جامع بوده و صیانت از مردم را تضمین نماید. امروزه افزایش بیکاری، افزایش طلاق، اعتیاد و ناهنجاری?های اجتماعی و فرهنگی ناشی از نبود کار و امنیت شغلی و اشتغال پایدار است که این موضوع نگاه جامع?دولت به چرخه تولید را می?طلبد و تامین اجتماعی دراین راه?با کمک?دولت می?تواند در کاهش آسیب?ها سهیم باشد.

کلیدواژه‌ها: سازمان تامین اجتماعی، نیروی کار، اقتصاد ایران.

M.A. Thesis:

Economic status of the Social Security Organization in support of Iran's labor force and economy

The social security organization, as an organization responsible for social insurance and social security for the workforce, plays a significant role in the resilient economy and has a special position in the economic context of sanctions. In elaborating and communicating the general policy of resistance in the field of social services and social security, special attention has been paid to the role and position of this organization, which can be attributed to the development of production and labor, with the planning to utilize all facilities and financial resources and human capital And science of the country. Also, strengthening the productive forces and competitiveness of the economy in all regions of the country can be considered in the light of regional capacities. Applying subsidies targeting in order to empower and increase production, employment and productivity, as well as the development of indicators of social justice, can be solved. Among the other pillars of the Social Security Organization's participation is the increase in the share of human capital through the promotion of education and skills for the development of entrepreneurship and employment. On the path to subsidies, insurance payments and insurance coverage will be of great help to management, and the fulfillment of development policies will play a significant role. In today's economy, the country's economy needs to develop a package of social services based on social security that encompasses a wide range of community needs and target groups and is comprehensive in enforcing the resistance economy and guarantees the protection of the people. Today, rising unemployment, increasing divorce, social and cultural anomalies and addiction are due to lack of work and job security and sustainable employment, which requires a comprehensive government look at the production cycle, and social security in this way with the help of the state can reduce harm Share.

Keywords: Social Security Organization, Labor Force, Iranian Economy.