دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه فوجی، ۱۳۹۶

ارزیابی تلفیقی امرژی، انرژی و اقتصادی در محصولات زراعی: مطالعه موردی: مزارع منطقه جوین

به منظور بررسی سیستم های تولیدمحصولات جو، گندم و چغندرقند در جوین از نظر کارایی انرژی، بهره وری انرژی، نسبت سود به هزینه و مقدار مصرف انرژی‌های تجدیدشونده و غیر تجدیدشونده بررسی میدانی در سال 1395 انجام شد. به منظور اجرای این بررسی، اطلاعات از مزرعه چغندرقند، مزرعه گندم و مزرعه جو با استفاده از پرکردن پرسشنامه و از طریق گفتگوهای رو در رو جمع آوری شد. پس از بررسی‌های انجام شده مشخص شد که بالاترین انرژی ورودی در هر هکتار 65/78165 مگاژول، بالاتری انرژی خروجی978000کیوگرم درهر هکتار، بالاترین کارایی انرژی51/12، بالاترین بهره وری انرژی76/0 کیلوگرم در مگاژول در سیستم تولید چغندرقند مشاهده شد. بیشترین سهم انرزی در سیستم های جو و چغندر قند مورد بررسی به انرژی الکتریسته اختصاص یافت و به ترتیب نهاده بذر و کود دامی کمترین انرژی ورودی در آن دو سیستم تولید بود. در میان کود های شیمیایی سهم کود ازت در بین کود های مصرفی در کلیه سیستم های تولیدی بیشتر از سایر کودهای بود.در مجموع بررسی شاخص ها نشان داد سیستم تولید چغندر قند از سایر سیستم های تولید کاراتر از نظر اکولوژیکی و سودآورتر می‌باشد

کلیدواژه‌ها: بهره وری انرژی، انرژی ورودی، کارایی انرژی، تولید

M.A. Thesis:

Integrated evaluation of emergy, energy and economic for different crop: Case study :Jovein

In order to compare of the main crop production systems in terms of energy use efficiency, energy productivity, and cost-benefit ratio to the amount of Renewable and Non Renewable energy is consumed in Jovein an field survey was conducted in 2016. For the purposes of this review, data from Sugar beet, wheat and barely used for filling in questionnaires were collected through face to face conversations. The result showed that the highest energy input in sugar beet production system 78165/65 MJ, the highest energy output in sugar beet production system 49366 MJ, the highest energy use efficiency in sugar beet production system 12.51. The biggest share of all energy in the system assigned to the electrical energy whereas seed energy has the lowest share of all energy. Among chemical fertilizer, Nitrogen fertilizer had the highest value on all production system. the survey of index showed that sugar beet production system is more sustainable than other production systems.

Keywords: Energy productivity, Benefit to cost ratio, Energy efficiency, Prodction