دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم قهرمانی ازغندی، ۱۳۹۶

انحلال قرارداد با تحقق شرط فاسخ

انحلال عقود با توجه به نقش اراده درتحقق آن به انحلال ارادی و انحلال قهری تقسیم می گردد. انحلال ارادی شامل اقاله و خیارات و انحلال قهری قرارداد نیز شامل شروط فاسخ، ضمان معاوضی و انحلال عقود جائز در صورت موت و حجر یکی از طرفین می باشد بنابراین انحلال قرارداد، دراصطلاح یعنی قراردادی به طور صحیح واقع می شود و پس از آن با تراضی طرفین یا به اراده ی یکی از آنها یا بدون دخالت اراده، از تاریخ معینی منحل و منفسخ می گردد انحلال، از آثار و عوارض عقد صحیح است؛ و نباید آن را با بطلان عقد اشتباه کرد و در تعریف انحلال قهری قرارداد می توان بیان کرد که بعد از غیر ممکن شدن اجرای تعهد به صورت مطلق و دائمی، موجبی برای بقای قرارداد وجود ندارد. در این موارد قرارداد بدون اینکه اراده طرفین یا یکی از آنها دخیل باشد، به حکم قانون، منحل اعلام می گردد که اصطلاحاً از آن تحت عنوان، (انحلال قهری )یاد می کننداثر انحلال ناظر به آینده است و به گذشته اثر ندارد. یعنی از زمان انعقاد عقد و قرارداد تا زمان وقوع سبب انحلال، عقد و قرارداد تشکیل شده، نافذ است؛ اما از زمان تحقق سبب انحلال عقد و قرارداد از هم گسیخته و آثار آن نیز قطع می شود که به آن شرط فاسخ گویند به عبارت دیگر هرگاه طرفین عقد، انحلال عقد و از بین رفتن تعهد را معلق به وقوع حادثه ای در آینده نمایند، چنین شرطی را شرط فاسخ می نامند شرط فاسخ به طور معمول معلق است به این معنی که تحقق آن منوط به وقوع رویدادی در آینده است در این شرط ، برخلاف خیار فسخ ویزه ی عقود لازم نیست و در عقود جایز نیز راه دارد و فایده ی آن این است که هرگاه شرط محقق شود، نیاز به فسخ عقد نیست و عقد خود به خود منفسخ می شود. با وجود این شرط فاسخ در قراردادی راه دارد که با فسخ یا اقاله قابل انحلال باشد و عقدی که با فسخ یا اقاله به هم نخورد شرط فاسخ درآن اثر ندارد در شرط فاسخ، به هنگام تحقق معلق علیه، اهلیت و سلامت اراده ی طرفین قرارداد در نفوذ آن نقشی ندارد؛ چه این که انفساخ، امری قهری و بی نیاز از قصد و اراده می باشدشرط فاسخ از چهره ای گوناگون و متنوع چندانی برخوردار نیست. عمده ترین جهات تقسیم شرط فاسخ، به دو مورد زیر محدود است. الف ـ تقسیم به اعتبار زمان شرط فاسخ: مراد از زمان شرط فاسخ، مدتی است که برای حصول معلق علیه شرط فاسخ در نظر گرفته می شود. این زمان گاه معلوم و معین است که در این صورت شرط فاسخ را معین و مضبوط می گویند و گاه غیر مذکور است که شرط فاسخ را مطلق نامند و در صورت غیر مضبوط بودن، شرط فاسخ را مجهول خوانند. ب ـ تقسیم به اعتبار دخالت اراده ی طرفین قرارداد در انفساخ عقد: شرط فاسخ به اعتبار دخالت اراده ی طرفین قرارداد در تحقق خارجی معلق علیه به دو گونه ارادی و غیر ارادی بخش پذیر است. 1-شرط فاسخ ارادی: شرط فاسخی است که تحقق معلق علیه آن به اراده ی یکی از دو طرف قرارداد وابسته باشد2--شرط فاسخی غیر ارادی : شرط فاسخی که حصول معلق علیه آن به علتی خارج از اراده ی طرفین قرارداد منوط می باشد اثر شرط فاسخ به انحلال قهری عقد در آینده محدود نمی شود بلکه جابجایی اثر جدا شده ازعقد را نیز سبب می گردد؛ یعنی شرط فاسخ در پی تحقق معلق علیه و انحلال قهری قرارداد، آثار به جای مانده از قرارداد را نیز به محل نخستین آن باز می گرداند، بنابراین، شرط فاسخ، تنها اثر منفی و زایل کننده ندارد و دارای اثر مثبت بازگشت آثار استقرار یافته نیز می باشداما آیا این شرط، جایگاه قانون نیز دارد؟ برخی شرط انفساخ را تابع احکام عمومی شروط و ماده 10 قانون مدنی و در هر حال از اقسام«معامله با حق استرداد» می دانند ماده 497 قانون مدنی هم می تواند به نحوی بیانگر اراده ضمنی قانون گذار بر پذیرش شرط انفساخ و نهاد تعلیق در انحلال عقد باشد. شرط فاسخ به طور معمول معلق است؛ بدین معنی که تحقق آن منوط به وقوع روی دادی در آینده می باشد .

کلیدواژه‌ها: انحلال ، قرارداد ، شرط ، فاسخ

M.A. Thesis:

The liquidation of the contract with the fulfillment of the condition of rejection

The dissolution of the contract according to the role of will in its realization is divided into voluntary dissolution and dissolution. Voluntary dissolution, including exoneration and dissolution, and the dissolution of the contract, include the reciprocal waiver, the waiver and the dissolution of the contract at the expense of the death and the stones of one of the parties. Therefore, the termination of the contract, in the so-called contract, is correct and subsequently with the perpetuation The parties, either by the will of one of them, or without the intervention of the will, dissolve from a certain date and dissolve. The dissolution of the works and effects of the marriage is correct; it should not be erroneous with the invalidity of the marriage and can be expressed in the definition of the dissolution of the contract. After the impossibility of fulfilling a commitment in absolute and permanent terms, there is no reason to survive the contract. In these cases, the contract is dissolved without the will of the parties or one of them, by the law, which is termed "dissolution", as the effect of the dissolution of the future, and does not have any effect on the past. That is, from the time of the conclusion of the contract and the contract until the time of the event, the liquidation, the contract and the concluded agreement are binding, but since the realization of the contract, the dissolution of the contract and the contract is disconnected and the effects thereof are interrupted, which they call it the reciprocal condition, in other words If the parties to the contract, dissolution of the contract and the loss of the commitment suspend the occurrence of an incident in the future, such a condition is a condition of rejection. The reciprocating condition is normally suspended, which means that its realization is subject to an event occurring in the future. The condition, unlike the custodian, is not necessary for the waiving of the termination of the contract, and it is also permitted in the agreement, and the benefit is that, if the condition is fulfilled, it is not necessary to terminate the contract. And the marriage contract itself will disappear. Despite this reciprocity, there is a contract in a contract that can be dissolved by termination or termination and an agreement which does not come to an end with termination or annulment does not have the effect of conquering it. In the condition of rejection, in the event of the non-fulfillment of the prohibition, the nationality and health of the will of the parties to the contract Its influence does not play any role; that is, the separation is a fierce act without the need for intention and will; the rejection of the condition does not have many different faces. The most important ways of dividing the reciprocal condition are limited to the following two. A. Divided into the validity of the time of the reciprocity clause: the term of the reciprocation clause has been considered for a period of time to be suspended against the contractual condition. This time is certain and definite, in which case the condition of the reciprocity is defined and defined, and sometimes non-said, which is the absolute condition of the reciprocal condition, and, in the case of non-partiality, the reciprocal condition is invisible. B Divided into the validity of the interference of the parties of the parties in the conclusion of the contract: the rebuttable condition for the validity of the interference of the parties of the parties in the contract is to be void in the pursuit of the foreign exercise in relation to voluntarily and non-voluntarily. 1. The condition of the intentional rejection is the condition of the rejection of which is subject to the will of one of the parties to the contract. 2 - The condition of the non-willful reciprocity: the condition of the reciprocity, the retention of which is subject to it for a reason beyond the will of the parties to the contract. The reciprocal condition is not limited to the dissolution of the rite in the future, but also to the displacement of the isolated act from the verb; that is, the reciprocation conditional upon the fulfillment of the suspended act and the dissolution of the contract, the works of the remaining contract will also be opened to its first place. Therefore, the reciprocal condition does not have only a negative effect and has a positive effect on the return of the deployed effects, but is this condition, the fit Is there a law too? Some conditions of separation are subject to the general provisions of the Terms and Article 10 of the Civil Code, and in any case of the types of "deal with the right to extradite." Article 497 of the Civil Code can also indicate the implicit intention of the legislator to accept the terms of the dissolution and the institution of the suspension of dissolution To be married The reciprocating condition is normally suspended; that is, its realization depends on the occurrence in the future. ‏? ?

Keywords: Liquidation, contract, bet, rejection