دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا طاها، ۱۳۹۶

بررسی جایگاه عقل در استنباط احکام آثار امام خمینی (ره)

بدون تردید جایگاه عقل در عرصه های مختلف غیر قابل انکار است، آیات و روایات متعدد از آن سخن گفته‌اند و کسی را که این نعمت خدادادی را به کار نمی‌گیرد و در زندگی با نور عقل و تعقل و تدبر حرکت نمی‌کند با تعابیر گوناگون مذمت و سرزنش کرده‌اند. اهمیت و ارزشی که اسلام برای عقل قائل شده است در هیچ مکتب و مسلکی وجود ندارد. از این رو، اسلام تنها وسیله و ابزار شناخت پروردگار و پی بردن به خالق هستی از طریق آیات و نشانه های او، عقل را معرفی می‌کند. در کتاب شریف اصول کافی اولین باب در مورد عقل و جهل اختصاص داده شده، و به خوبی ارزش و اهمیت عقل را به تصویرکشیده است. همچنین عقل یکی از منابع مهم استخراج و استنباط احکام از دیر زمان بین علماء و دانشمندان اصولی مطرح بوده و هست. صرف نظر از آیات و روایات که در مورد عقل هستند، حکما و فلاسفه نیز عقل را ستایش‌ها کرده‌اند و آن را در تمام زوایای زندگی بشر از جمله در استنباط احکام و ادراک حسن و قبح افعال، دارای نقش اساسی و کلیدی می‌دانند. پژوهش فوق در همین راستا، بر آن است که جایگاه و اهمیت عقل در استنباط احکام و همچنین نقش آن را در در استنباط احکام آثار امام خمینی (ره) بررسی کند.

کلیدواژه‌ها: عقل، استنباط احکام، امام خمینی، آیات و روایات.

M.A. Thesis:

Investigating the position of reason in deducing the rules of Imam Khomeini's works

No doubt that the position of Wisdom is undeniable in various situations, numerous Verses and Traditions have spoken about it and also they blamed somebody who doesn’t recruit this Theodore donation and doesn’t proceed with the light of Wisdom in his life, with different expressions. The importance and worth that Islam paid for Wisdom is not mentioned in any other religion. Therefore, Islam introduces Wisdom as the only way to know and also to understand God, who is the creator of universe, through his verses and signs. In the Holy Book of Oosoole Kaafi, the first unit is specialized about Wisdom and ignorance, and in this unit the importance of Wisdom is demonstrated well. Besides, Wisdom is one of the important Resources that inferences and extracts commandments and it is long time since that masters and scientists used it before and also use it now, in new age. Apart from Verses and Traditions those are about Wisdom, also sages and philosophers praised Wisdom and they believe that Wisdom has an important and pivotal role in all the fields of human’s life, such as: the Presumption of Commandments and understanding the goodness and triumph of deeds. This research along this theory is trying to consider the position and importance of Wisdom in Presumption of Commandments of Imam Khomeini’s books and writings.

Keywords: Wisdom, Presumption of Commandments, Imam Khomeini, Verses and Traditions