دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جلال الدین ایزدی طلب، ۱۳۹۶

بررسی فقهی مکاتیب امام علی (ع)

هر فرد برای تکامل نیاز به یک روش برای زیستن و یک الگو برای بهتر زیستن دارد . وحال اینکه اگر آن شخص مسلمان و خصوصا شیعه هم باشد ، به روش و الگویی ویژه نیازمند است وچه الگویی بهتراز امیر المومنین علی (ع) که شیعه با نام او معنی پیدا می کند . از اینرو در این رساله به نامه های آن حضرت در قالب نصایح و وصایا پرداخته شده و از لحاظ فقه اهل بیت بررسی و تحلیل شده است ، بطوری که چگونگی بیان مسایل فقهی توسط حضرت در مکتوباتشان در بر گیرد ، فلذا این رساله به صورت دو فصل کلیات و مفاهیم و مکاتیب نگارش گردیده است . نتیجه این پایان نامه علاوه بر استفادة اخلاقی و اجتماعی برای عموم ، وظایف کارکنان ادارات و سازمانهایی که به نوعی با بیت المال مسلمین در ارتباط هستند را نسبت به بیت المال تبیین می نماید .

کلیدواژه‌ها: الگو، وصایا، مکاتیب، اجتماعی، اخلاقی

M.A. Thesis:

a juridical study of imam alis letters

Every person needs a way to live and evolve and has a pattern to live better. However, if that person is a Muslim, and in particular Shiite, he needs a special method and pattern, but a better model than Amir al-Mu'minin Ali ('a), where the Shi'ah finds meaning in his name. Hence, in this thesis, the letters of the Prophet were given in the form of advice and verdict, and according to the jurisprudence of the Ahl al-Bayt, it has been analyzed and analyzed so that how the jurisprudential issues will be covered by the Prophet in their writings; therefore, this treatise has two chapters Generalities and Concepts and Writings. The result of this thesis, in addition to the ethical and social use of the public, explains the duties of the staff of the departments and organizations that are in some way associated with the Beit Elmal of Muslims in relation to Beit Elmal.

Keywords: Template, Wisaya, School, Social, Ethical